Tillåt­na åt­gär­der i sam­band med en om­fat­tan­de smitt­risk

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Det här gäl­ler när en all­män­far­lig smitt­sam sjuk­dom el­ler en sjuk­dom som med fog miss­tänks va­ra en all­män­far­lig smitt­sam sjuk­dom som med­för om­fat­tan­de smitt­risk har kon­sta­te­rats el­ler med fog kan vän­tas fö­re­kom­ma:

●●Det kom­mu­na­la or­gan som an­sva­rar för be­kämp­ning­en av smitt­sam­ma sjuk­do­mar in­om sitt verk­sam­hets­om­rå­de kan fat­ta be­slut om att stänga verk­sam­het­sen­he­ter in­om so­ci­al­vår­den och häl­so­och sjuk­vår­den, läro­an­stal­ter, dag­hem, bostäder och mot­sva­ran­de lo­ka­ler och för­bju­da all­män­na sam­man­koms­ter el­ler of­fent­li­ga till­ställ­ning­ar.

●●En yt­ter­li­ga­re för­ut­sätt­ning är att åt­gär­den är nöd­vän­dig för att för­hind­ra sprid­ning­en.

●●Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ken kan fat­ta mot­sva­ran­de be­slut in­om sitt om­rå­de om det be­hövs in­om fle­ra kom­mu­ner.

●●Om nå­gon an­nan smitt­sam sjuk­dom med­för om­fat­tan­de smitt­risk kan det kom­mu­na­la or­ga­net och re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket fat­ta be­slut om att läro­an­stal­ter och dag­hem ska stäng­as, om det är nöd­vän­digt för att för­hind­ra sjuk­doms­sprid­ning.

●●Be­slu­ten med­de­las för högst en må­nad.

●●Åt­gär­der­na ska ge­nast av­slu­tas när det in­te läng­re finns nå­gon smitt­risk.

Käl­la: La­gen som smitt­sam­ma sjuk­do­mar, pa­ra­graf 58

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.