”Stats­mak­ten har an­svar för att med­bor­gar­na för­ses med mun­skydd”

Hu­vud­stads­kom­mu­ner­na vän­tar otå­ligt på att In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­förd, THL, ska kom­ma med sin re­kom­men­da­tion om mun­skydd. Re­kom­men­da­tio­nen får ota­li­ga prak­tis­ka följ­der för stä­der­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MA­RIA GESTRIN-HAGNER ma­ria.gestrin-hagner@ksf­me­dia.fi

På in­bju­dan av Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri sam­la­des stads­di­rek­tö­rer­na för Helsing­fors, Es­bo och Van­da till­sam­mans med vd:ar­na för Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt och Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik för att dryf­ta mun­skyd­den.

– An­ta­let smit­ta­de har ökat se­dan bör­jan av ju­li. Nya fall har upp­da­gats i al­la ål­ders­grup­per på oli­ka håll i hu­vud­stads­re­gi­o­nen, sä­ger di­rek­tö­rer­na i ett ge­men­samt ut­lå­tan­de där de väd­jar till sta­ten att kvickt ge sin re­kom­men­da­tion i frå­gan.

– Vi är be­kym­ra­de över hur epi­de­min ut­veck­las. Det är vik­tigt att vi på ett till­räck­ligt ti­digt sta­di­um ut­nytt­jar oli­ka me­to­der för att und­vi­ka dras­tis­ka åt­gär­der som skul­le drab­ba det nor­ma­la li­vet och nä­rings­li­vet, är Va­paavu­o­ris häls­ning ef­ter mö­tet.

En of­fi­ci­ell re­kom­men­da­tion om mun­skydd för­an­le­der en rad prak­tis­ka frå­ge­ställ­ning­ar för kom­mu­ner­na och där­för ef­ter­ly­ser led­ning­en för hu­vud­stads­re­gi­o­nens stä­der, sjuk­vårds­di­strik­tet och Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik en tät di­a­log med stats­mak­ten.

Stads­di­rek­tö­rer­na i de tre sto­ra hu­vud­stads­kom­mu­ner­na har enats om att kom­mu­ner­na kom­mer att föl­ja sam­ma prin­ci­per när det gäl­ler mun­skyd­den. Direktiven för när och var man ska an­vän­da mun­skydd kom­mer in­te att skil­ja sig då bus­sen el­ler tå­get pas­se­rar grän­sen mel­lan Helsing­fors och Van­da el­ler Es­bo.

– Vi är be­stämt av den upp­fatt­ning­en att mun­skydd be­hövs i hu­vud­stads­re­gi­o­nen då epi­de­min för­vär­ras. Men vi har valt att än­nu in­te ge nå­gon re­kom­men­da­tion, ut­an vi in­vän­tar den na­tio­nel­la re­kom­men­da­tio­nen, sä­ger Va­paavu­o­ri.

Helsing­fors­borg­mäs­ta­ren är no­ga med att på­pe­ka att sta­ten då den ger en re­kom­men­da­tion om mun­skyd­den, be­ak­tar sitt sam­häl­le­li­ga an­svar att se till att det pro­du­ce­ras masker och att med­bor­gar­na för­ses med masker.

Va­paavu­o­ri be­kräf­ta­de även att sta­den kom­mer att grun­da två nya prov­tag­nings­plat­ser, en i Väst­ra ham­nen och en i cent­rum av Helsing­fors.

FO­TO: EMMI KOR­HO­NEN/LEHTIKUVA

Stads­di­rek­tö­rer­na i hu­vud­stads­re­gi­o­nen ■ har be­stämt att föl­ja sam­ma prin­ci­per om när och var mun­skydd ska an­vän­das. In­nan stä­der­na ger si­na re­kom­men­da­tio­ner in­vän­tar de den na­tio­nel­la re­kom­men­da­tio­nen i frå­gan. På bil­den Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.