An­ni­ka Saa­rik­ko är till­ba­ka som mi­nis­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SOFIA WESTERHOLM/SPT

Det är med tack­sam­het och gläd­je An­ni­ka Saa­rik­ko följt med re­ge­ring­ens ar­be­te un­der sitt år som fa­mil­je­le­dig. Nu då hon är till­ba­ka som forsk­nings- och ve­ten­skaps­mi­nis­ter sä­ger hon att be­gräns­ning­ar­na för eve­ne­mang och sam­man­koms­ter ge­nast ses över igen om co­ro­nalä­get så krä­ver.

Ef­ter ett års fa­mil­je­le­dig­het åter­vän­de An­ni­ka Saa­rik­ko (C) på tors­da­gen till sin post som lan­dets forsk­nings- och kul­tur­mi­nis­ter. Saa­rik­ko sä­ger sig va­ra glad att va­ra till­ba­ka, men kon­sta­te­rar sam­ti­digt att co­ro­nakri­sen har satt dju­pa spår på hen­nes an­svars­om­rå­de. Ga­pet som upp­stått på grund av Ve­ikkaus mins­ka­de in­koms­ter upp­går nu till 140 mil­jo­ner eu­ro för ut­bild­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets för­månsta­ga­res del.

Un­der Saa­rik­kos fa­mil­je­le­dig­het an­sva­ra­de Han­na Ko­so­nen (C) för mi­nister­pos­ten. Saa­rik­ko tac­ka­de un­der sin förs­ta press­kon­fe­rens som åter­ut­nämnd mi­nis­ter Ko­so­nen för det jobb hon gjort un­der året. Dess­utom vil­le Saa­rik­ko rik­ta ett stort tack till re­ge­ring­en och fin­län­dar­na för att Fin­land kla­ra­de co­ro­navå­ren så bra som lan­det gjor­de.

– Den verk­lig­het i vil­ken jag läm­na­de pos­ten för om­kring ett år se­dan var en helt an­nan verk­lig­het än den vi le­ver i i dag.

Tack­sam för sats­ning­ar på barn och unga

Ett av de om­rå­den Saa­rik­ko spe­ci­fikt val­de att lyf­ta upp då hon ta­la­de om co­ro­navå­ren var ung­as väl­be­fin­nan­de.

Saa­rik­ko tac­ka­de Ko­so­nen för job­bet hon gjort för att barn och unga ska ha möj­lig­het till hob­by­verk­sam­het även un­der co­ro­nakri­sen. Hon po­äng­te­ra­de ock­så att det i re­ge­rings­pro­gram­met står in­skri­vet att var­je barn ska ha möj­lig­het att del­ta i hob­by­verk­sam­het obe­ro­en­de av hens bak­grund.

– Jag vill själv nu ock­så se till att sta­ten stöd­jer unga i de­ras ut­bild­ning och i att kom­ma in i ar­bets­li­vet. Det är vik­tigt att det för unga finns tjäns­ter som är enk­la att hit­ta, att det finns ut­bild­nings­plat­ser och att det finns hand­led­ning.

– Jag har med stor gläd­je följt

Om en and­ra våg kom­mer så kla­rar vi den ock­så. I det här ske­det är det än­då lönt att kon­sta­te­ra att lä­get är käns­ligt, och al­la eve­ne­mang och syss­lor bör ses över nog­grant. An­nik­ka Saa­rik­ko forsk­nings- och kul­tur­mi­nis­ter

med vil­ken stor roll barn och ung­as väl­be­fin­nan­de har fått i re­ge­ring­ens ar­be­te.

Ett an­nat om­rå­de Saa­rik­ko spe­ci­fikt lyf­te upp gäl­lan­de co­ro­navå­ren var de be­slut som fat­tats be­träf­fan­de lan­dets hög­sko­lor. Det snab­ba och väl­fun­ge­ran­de sam­ar­be­tet mel­lan be­sluts­fat­ta­re och hög­sko­lor­na har lett till ex­em­pel­vis att ett märk­bart ökat an­tal stu­die­plat­ser nu vän­tar lan­dets ung­do­mar.

Saa­rik­ko kon­sta­te­ra­de ock­så att nya si­tu­a­tio­ner och tids­press kan le­da till att fel be­gås.

– En sak som dis­ku­te­rats är in­trä­des­pro­ven. Be­slut om dem fat­ta­des med häl­san och sä­ker­he­ten i förs­ta rum. Pro­ven ge­nom­för­des un­der un­dan­tagsar­range­mang och bå­de omed­ve­ten­het och rentav di­rek­ta fel fö­re­kom, sa­de Saa­rik­ko.

– Jag ser det som vik­tigt att des­sa nog­grant gås ige­nom, såsom riks­da­gens ju­sti­ti­e­om­buds­man nu gör. Det är hög­sko­lor­nas själv­stän­di­ga lös­ning­ar, men i de ung­as liv är det väl­digt svå­ra och all­var­li­ga fel. Sy­ste­met för in­trä­des­pro­ven har in­te ti­di­ga­re hel­ler be­mötts med en­bart hur­ra­rop.

Eve­ne­mangs­be­gräns­ning­ar bör ses över igen

Att co­ro­nae­pi­de­min än­nu in­te är för­bi är ett fak­tum.

– Om en and­ra våg kom­mer så kla­rar vi den ock­så. I det här ske­det är det än­då lönt att kon­sta­te­ra att lä­get är käns­ligt, och al­la eve­ne­mang och syss­lor bör ses över nog­grant.

Saa­rik­ko sa­de att myc­ket nu häng­er på eve­ne­mangsar­ran­gö­rer och på ge­me­ne fin­län­da­res be­te­en­de.

– Det häng­er på oss själ­va i vil­ken mån det kom­mer att va­ra möj­ligt att del­ta i och ar­ran­ge­ra eve­ne­mang un­der den kom­man­de ti­den.

Hon be­to­na­de vik­ten av de väl­kän­da or­den: sä­ker­hets­av­stånd och hand­hy­gi­en.

Be­gräns­ning­ar­na be­träf­fan­de eve­ne­mang­en var de sista be­gräns­ning­ar­na som slo­pa­des, och en­ligt Saa­rik­ko kan des­sa be­gräns­ning­ar då lo­giskt bli de förs­ta som åter­in­förs.

– Min ut­gångs­punkt är att häl­san och sä­ker­he­ten ska kom­ma i förs­ta hand, även om de even­tu­el­la be­slu­ten skul­le gö­ra stor ska­da för mitt om­rå­de.

Forsk­nings- och kul­tur­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C) sä­ger att co­ro­na­be­gräns­ning­ar för eve­ne­mang be­hö­ver ses över igen. ■

FO­TO: ANTTI AIMO-KO­I­VISTO/LEHTIKUVA FO­TO: VESA MOI­LA­NEN

Saa­rik­ko tac­ka­de Han­na Ko­so­nen, som an­sva­ra­de för mi­nister­pos­ten un­der ■ Saa­rik­kos le­dig­het, för det ar­be­te hon gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.