Al­glä­get i ha­ven nor­malt för tid­punk­ten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Al­glä­get i ha­ven kan för­änd­ras om det osta­di­ga vädret upp­hör, men för till­fäl­let är al­glä­get ty­piskt för tid­punk­ten.

Fin­lands mil­jö­cen­trals riksom­fat­tan­de al­grap­port vi­sar att al­glä­get i havs­om­rå­de­na är ty­pisk för tid­punk­ten. Un­der den se­nas­te vec­kan har ob­ser­va­tio­ner gjorts i syn­ner­het i syd­väst­ra skär­går­den, vid Bot­ten­ha­vets och Kvar­kens kus­ter och i hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

Un­der bör­jan av vec­kan gjor­des ob­ser­va­tio­ner från to­talt 100 plat­ser. Vid 75 av des­sa fanns inga cy­a­no­bak­te­ri­er, även kal­la­de blågrönal­ger. Vid 22 plat­ser fanns det en aning cy­a­no­bak­te­ri­er, och vid 3 plat­ser fanns det rik­ligt.

I många re­gi­o­ner har det osta­di­ga vädret för­hind­rat an­sam­ling­en av cy­a­no­bak­te­ri­er i yt­vatt­net, men lä­get kan änd­ras om vin­den moj­nar.

I Bot­ten­vi­ken, Bot­ten­ha­vet och Fins­ka vi­ken är vatt­nets yttem­pe­ra­tur mel­lan 15 och 18 gra­der och i Skär­gårds­ha­vet mel­lan 16 och 19 gra­der.

Pre­cis som de fö­re­gå­en­de vec­kor­na har mind­re mäng­der cy­a­no­bak­te­ri­er än van­ligt ob­ser­ve­rats i sjö­ar­na. Al­glä­get är ty­piskt för tid­punk­ten en­dast i in­sjö­ar­na i Söd­ra Ös­ter­bot­ten, Nor­ra Sa­vo­lax och Söd­ra Sa­vo­lax.

En aning cy­a­no­bak­te­ri­er upp­täck­tes vid 28 plat­ser, och rik­ligt med cy­a­no­bak­te­ri­er upp­täck­tes vid 4 plat­ser. Utö­ver de of­fi­ci­el­la ob­ser­va­tio­ner­na gjor­des 40 öv­ri­ga ob­ser­va­tio­ner vid in­sjö­ar. Av des­sa in­ne­höll un­der hälf­ten cy­a­no­bak­te­ri­er.

FO­TO: JOHANNES NYSTéN/SPT

Al­glä­get i ha­ven är nor­malt för tid­punk­ten och al­glä­get i sjö­ar­na är nå­got mind­re än nor­malt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.