Krasnyj Bor

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●De­po­ni för mil­jö­far­ligt av­fall syd­ost om S:t Pe­ters­burg i Ryss­land.

●●Grun­da­des 1969. De­po­nin har ta­git emot mil­jö­far­ligt av­fall från al­la de­lar av Ryss­land.

●●Av­fal­let som har dum­pats i Krasnyj Bors bas­säng­er in­ne­hål­ler bland an­nat ke­mi­ka­li­er, per­si­sten­ta or­ga­nis­ka mil­jö­gif­ter, tox­iska sub­stan­ser, tungme­tal­ler och ol­jor.

●●Bas­säng­er­na in­ne­hål­ler över 700 000 ku­bik­me­ter mil­jö­far­ligt av­fall.

●●Krasnyj Bor har iden­ti­fi­e­rats som ett av de störs­ta ho­ten mot Ös­ter­sjön ef­tersom de­po­nin lig­ger i flo­den Ne­vas av­rin­nings­om­rå­de som myn­nar ut i Fins­ka vi­ken.

●●Upp­städ­ning­en av Krasnyj Bor ad­mi­ni­stre­ras nu­me­ra av Ro­satoms dot­ter­bo­lag Feo (ti­di­ga­re Ros­rao).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.