Tic­kan­de mil­jö­bomb ut­an­för S:t Pe­ters­burg vän­tar än­nu på re­ning

Det rys­ka kärn­krafts­bo­la­get Ro­satoms dot­ter­bo­lag Feo an­sva­rar nu­me­ra för att stä­da upp det mil­jö­far­li­ga pro­ble­mav­fal­let i Krasnyj Bor, men på två år har ingen­ting hänt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MI­KAEL SJöVALL/SPT

Det är fort­fa­ran­de oklart hur och när den över­ful­la de­po­nin för mil­jö­far­ligt pro­ble­mav­fall i Krasnyj Bor ska stä­das upp. De­po­nin lig­ger cir­ka 30 kilo­me­ter syd­ost om S:t Pe­ters­burgs cent­rum.

De fins­ka ak­tö­rer som var in­vol­ve­ra­de i pro­jek­tet för två år se­dan har nu åsi­do­satts, trots att det bi­la­te­ra­la sam­ar­be­tet väl­sig­na­des på högs­ta po­li­tis­ka ni­vå av Fin­lands pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin.

– Vi har va­rit i kon­takt med Ro­satoms dot­ter­bo­lag Feo och er­bju­dit dem hjälp, men än så länge har vi in­te in­vol­ve­rats i pro­jek­tet, sä­ger di­rek­tör Kal­le Saa­ri­maa på For­tum.

For­tums ex­per­ter be­sök­te Krasnyj Bor 2018 för att ana­ly­se­ra si­tu­a­tio­nen och ta la­bo­ra­to­rie­pro­ver från två av om­rå­dets gift­bas­säng­er, men ef­ter det har sam­ar­be­tet kom­mit på av­vä­gar. I be­sö­ket för två år se­dan del­tog även ex­per­ter från Fin­lands mil­jö­cen­tral, kon­sult­bo­la­get Ram­boll och fi­nansin­sti­tu­tet Ne­fco.

– Ram­boll ut­veck­la­de en pro­jekt­plan för upp­städ­ning­en av om­rå­det, men vad som hän­de med pla­nen är oklart, sä­ger över­in­spek­tör Ti­mo Sep­pälä på Fin­lands mil­jö­cen­tral.

Rys­ka fö­re­tag och myn­dig­he­ter har dum­pat mil­jö­far­ligt av­fall vid an­lägg­ning­en i Krasnyj Bor se­dan slu­tet av 1960-ta­let. På det 73 hek­tar sto­ra om­rå­det finns i dag cir­ka 700 000 ku­bik­me­ter pro­ble­mav­fall som har de­po­ne­rats i gi­gan­tis­ka bas­säng­er. I bas­säng­er­na finns bland an­nat tungme­tal­ler, ke­mi­ka­li­er, ol­jor och per­si­sten­ta or­ga­nis­ka mil­jö­gif­ter.

Väck­te in­ter­na­tio­nellt ra­maskri

Den tic­kan­de mil­jö­bom­ben i Krasnyj Bor väck­te ett in­ter­na­tio­nellt ra­maskri 2016 ef­ter att lo­ka­la mil­jö­ak­ti­vis­ter av­slö­ja­de att en av bas­säng­er­na ha­de brustit, vil­ket led­de till att mil­jö­gif­ter läck­te ut i om­gi­van­de vat­ten­drag.

– Vi har ta­git vat­ten­pro­ver i om­rå­det och kom­mit fram till att det fort­fa­ran­de läc­ker mil­jö­gif­ter från Krasnyj Bor till den om­gi­van­de mil­jön, sä­ger pro­gram­di­rek­tör Ivan Blo­kov på Gre­en­pe­a­ce i Ryss­land.

Fi­nansin­sti­tu­tet Ne­fco och den nord­li­ga di­men­sio­nens mil­jö­part­ner­skap NDEP har er­bju­dit fi­nan­sie­ring för att stä­da upp om­rå­det, med For­tum som verk­stäl­lan­de part. För två år se­dan het­te det att sam­ar­be­tet löp­te smi­digt och att Ryss­land var med på no­ter­na. Se­dan gick pro­jek­tet i stå.

– Det finns to­talt 67 bas­säng­er på om­rå­det. En del av dem har kaps­lats in och lär in­ne­hål­la mil­jö­far­ligt av­fall från den rys­ka för­svars­mak­ten, sä­ger över­in­spek­tör Ti­mo Sep­pälä på Fin­lands mil­jö­cen­tral.

Ro­sa­tom ska stä­da upp mil­jö­syn­der

De lo­ka­la myn­dig­he­ter­na i S:t Pe­ters­burg an­sva­ra­de ti­di­ga­re för över­vak­ning­en av Krasnyj Bor, men i fjol med­de­la­de de fe­de­ra­la myn­dig­he­ter­na att an­sva­ret för upp­städ­ning­en av de­po­nin har över­förts till Ro­satoms dot­ter­bo­lag som då gick un­der nam­net Ros­rao. I vå­ras döp­tes Ros­rao om till Feo.

– Jag har svårt att fö­re­stäl­la mig att Feo har den ex­per­tis som krävs för att kla­ra av upp­städ­ning­en av Krasnyj Bor, sä­ger Ivan Blo­kov på Gre­en­pe­a­ce.

Vil­ka ak­tö­rer som ska skö­ta den prak­tis­ka sa­ne­ring­en av om­rå­det är fort­fa­ran­de oklart.

– Mil­jö­mi­nis­ter Kris­ta Mik­ko­nen har ta­git upp frå­gan i te­le­fon­sam­tal med sin rys­ka kol­le­ga, mi­nis­ter Dmitrij Ko­byl­kin, men än så länge har pro­jek­tet in­te avan­ce­rat, sä­ger Is­mo Ti­ai­nen, di­rek­tör för ad­mi­nist­ra­tion och in­ter­na­tio­nel­la ären­den vid Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et.

Feo över­va­kas av det rys­ka na­tur­re­sur­soch mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et som be­dy­rar att pro­jek­tet i Krasnyj Bor ska va­ra slut­fört 2024.

– Vi har kon­takt med na­tur­re­sur­soch mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et i Moskva och har vi­sat vårt in­tres­se för att bi­dra till att sa­ne­ring­en ge­nom­förs

Vi har ta­git vat­ten­pro­ver i om­rå­det och kom­mit fram till att det fort­fa­ran­de läc­ker mil­jö­gif­ter från Krasnyj Bor till den om­gi­van­de mil­jö. Ivan Blo­kov pro­gram­di­rek­tör, Gre­en­pe­a­ce Ryss­land

skynd­samt. De har lo­vat hål­la oss in­for­me­ra­de om de ser möj­lig­he­ter till ett sam­ar­be­te med oss, men än så länge har vi in­te fått någ­ra kon­kre­ta be­sked, sä­ger di­rek­tör Ulf Bo­jö på Ne­fco.

På Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et i Helsing­fors rå­der li­kaså en av­vak­tan­de at­mo­sfär.

– En­ligt mi­na kol­le­ger på na­tur­re­sur­soch mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et i Moskva job­bar de fort­fa­ran­de med att fin­sli­pa do­ku­men­ta­tio­nen och be­red­ning­en av pro­jek­tet. Näs­ta steg är att gå ut med ett an­buds­för­fa­ran­de för va­let av en­t­re­pre­nö­rer som ska sva­ra för upp­städ­ning­en, sä­ger Ti­ai­nen.

Ingen­ting har hänt på två år. Sak­nas de kon­kre­ta am­bi­tio­ner­na för sa­ne­ring­en av de­po­nin fort­fa­ran­de? – Det finns en stark po­li­tisk vil­ja i Ryss­land att ge­nom­dri­va upp­städ­ning­en av Krasnyj Bor så det blir nog verk­lig­het förr el­ler se­na­re.

På Ro­satoms dot­ter­bo­lag Feo i Moskva är man för­te­gen om vad som är i gör­ning­en och vad bo­la­get ska gö­ra för att för­hind­ra att mil­jö­gif­ter läc­ker ut till om­gi­van­de vat­ten­drag och Fins­ka vi­ken.

– För att sa­ne­ra om­rå­det bor­de man an­ting­en kaps­la in mil­jö­gif­ter­na i be­tong el­ler brän­na av­fal­let i höga tem­pe­ra­tu­rer. Se­dan mås­te det kon­ta­mi­ne­ra­de vatt­net i bas­säng­er­na re­nas. Det är tek­niskt helt möj­ligt, men det tar tid. Det kan ta upp till tio år att re­na he­la om­rå­det i Krasnyj Bor, sä­ger Ti­mo Sep­pälä på Fin­lands mil­jö­cen­tral.

FO­TO: HELCOM/SPT

De­po­nin i Krasnyj Bor i nord­väst­ra Ryss­land lag­rar cir­ka 700 000 ku­bik­me­ter mil­jö­far­ligt av­fall i 67 bas­säng­er.

FO­TO: JU­HA MUSTONEN/SPT

En­ligt di­rek­tör Is­mo Ti­ai­nen på Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et finns det en stark po­li­tisk vil­ja i Ryss­land att ge­nom­dri­va upp­städ­ning­en av Krasnyj Bor, trots att ingen­ting har hänt på två år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.