Nöd­hjälp från fle­ra län­der

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Många li­ba­ne­ser i ut­lan­det skic­kar re­dan re­gel­bun­det peng­ar till hem­lan­det. Ef­ter tis­da­gens ex­plo­sio­ner i Beirut har fle­ra ini­ti­a­tiv star­tats för att bi­stå Li­ba­non eko­no­miskt. Sam­ti­digt har hjäl­pen från om­värl­den bör­jat an­län­da i den ska­ka­de hu­vud­sta­den.

Li­ba­nons di­aspo­ra, som upp­skat­tas va­ra om­kring tre gång­er stör­re än be­folk­ning­en på fem mil­jo­ner i lan­det, kraft­sam­lar för att hjäl­pa si­na lands­män i Beirut ef­ter tis­da­gens ex­plo­sio­ner som dö­da­de över 130 per­so­ner, ska­da­de minst 5 000 och gjor­de hund­ra­tu­sen­tals hem­lö­sa.

– Jag har sut­tit i te­le­fon he­la mor­go­nen med vå­ra sam­ar­bets­part­ner för att sät­ta upp en stöd­fond ef­ter ex­plo­sio­ner­na. Al­la, bå­de li­ba­ne­ser och ic­ke-li­ba­ne­ser, vill hjäl­pa, sä­ger Ge­or­ge Aki­ki som dri­ver den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Leb­net från Si­li­con Val­ley i USA.

Re­dan fö­re ex­plo­sio­ner­na har Li­ba­non för­li­tat sig eko­no­miskt på att li­ba­ne­ser run­tom i värl­den skic­kar hem peng­ar, men bi­dra­gen har mins­kat un­der se­na­re år i takt med att lan­dets po­li­tis­ka kris har för­vär­rats. Många som be­sö­ker hem­lan­det un­der som­mar­må­na­der­na har dess­utom in­te kun­nat åka i år på grund av pan­de­min.

– Jag för­sö­ker hjäl­pa till med nå­got men af­fä­rer­na här går in­te sär­skilt bra på grund av pan­de­min, sä­ger Ma­roun Dac­cache, som dri­ver en li­ba­ne­sisk re­stau­rang i São Pau­lo i Bra­si­li­en.

Po­li­ser och me­di­cin

Den förs­ta hjäl­pen från om­värl­den bör­ja­de tril­la in från Gulfsta­ter­na un­der ons­da­gen, då Qa­tar och Ku­wait skic­ka­de sjuk­vårds­ut­rust­ning för att mins­ka tryc­ket på den hårt an­sat­ta vår­den i Li­ba­non.

Al­ge­ri­et skic­kar lä­ka­re, brand­män och bygg­nads­ma­te­ri­al, och Cy­pern skic­kar åt­ta spår­nings­hun­dar.

Även från Eu­ro­pa lo­vas hjälp. Frank­ri­ke ska bi­stå med rädd­nings­per­so­nal och an­nan nöd­vän­dig me­di­cinsk ut­rust­ning, Ita­li­en skic­kar brand­män spe­ci­a­li­se­ra­de på ke­mis­ka ris­ker och bygg­nads­kon­struk­tion, me­dan Ne­der­län­der­na, Tjec­ki­en och Po­len har er­bju­dit hjälp med bland an­nat lä­ka­re, po­li­ser och rädd­nings­per­so­nal.

Även Vi­ta hu­set har er­bju­dit hjälp. I ett sam­tal med Li­ba­nons pre­miär­mi­nis­ter Has­san Di­ab fram­för­de USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Mi­ke Pom­peo si­na kon­do­le­an­ser och lo­va­de stöd­ja li­ba­ne­ser­na ”i sin strä­van ef­ter vär­dig­het, väl­stånd och sä­ker­het som de för­tjä­nar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.