Många mi­gran­ter be­fa­ras dö­da i Atlanten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Om­kring 40 män­ni­skor be­fa­ras ha om­kom­mit när en båt med mi­gran­ter sjönk i Atlanten ut­an­för Afri­kas väst­kust på tors­da­gen.

En­ligt FN:s flyk­ting­or­gan UNHCR sjönk bå­ten strax ut­an­för Mau­re­ta­ni­ens näst störs­ta stad Nou­ad­hi­bou. En över­le­va­re hit­ta­des i ha­vet, en man från väst­af­ri­kans­ka Gu­i­nea som fö­re­tog sig re­san till­sam­mans med si­na vän­ner.

– De är al­la dö­da, tror jag. Jag är den en­da över­le­va­ren, sä­ger han från en sjuk­hus­säng i Mau­re­ta­ni­en, en­ligt en sä­ker­hetskäl­la.

Mi­gran­ter­na ska ha fär­dats från Ma­roc­ko mot spans­ka Ka­na­ri­eö­ar­na när bå­tens mo­to­rer la­de av.

I de­cem­ber drunk­na­de 62 män­ni­skor när de­ras båt för­lis­te på väg till ögrup­pen. At­lan­trut­ten har bli­vit allt mer po­pu­lär i takt med att myn­dig­he­ter sla­git ned allt hår­da­re mot de mi­gran­ter som för­sö­ker kor­sa Me­del­ha­vet från Li­by­en till Eu­ro­pa. En­ligt FN:s mi­gra­tions­or­ga­ni­sa­tion IOM om­kom minst 170 män­ni­skor på väg mot Ka­na­ri­eö­ar­na un­der 2019, att jäm­fö­ra med 43 året in­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.