Gre­kland re­do dis­ku­te­ra havs­gräns med Tur­ki­et

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Gre­kland upp­ger att lan­det är re­do för dis­kus­sio­ner med Tur­ki­et om om­tvis­ta­de ma­ri­ti­ma om­rå­den i Ege­is­ka ha­vet. För­ra må­na­den ställ­de Tur­ki­et in pro­spek­te­ring­en av ol­je- och gas­fyn­dig­he­ter i när­he­ten en gre­kisk ö i öst­ra Me­del­ha­vet, nå­got som ska­pat spän­ning­ar mel­lan de bå­da Na­to­län­der­na.

Gre­kland häv­dar att den gre­kis­ka övärl­den är be­rät­ti­gad till ter­ri­to­ri­al­vat­ten en­ligt in­ter­na­tio­nell lag, vil­ket Tur­ki­et av­fär­dat. Men i en in­ter­vju med ny­hetska­na­len CNN Türk i för­ra vec­kan sa­de den tur­kis­ke pre­si­den­ten Re­cep Tayy­ip Er­do­gans ta­les­per­son att Tur­ki­et är ”re­do att dis­ku­te­ra (al­la dis­py­ter) med Gre­kland ut­an för­be­håll”.

Gre­klands pre­miär­mi­nis­ter Ky­ri­a­kos Mit­so­ta­kis sa­de på ons­da­gen att han väl­kom­nar be­ske­det, men att om de två län­der­na in­te kan kom­ma över­ens så bor­de den In­ter­na­tio­nel­la dom­sto­len i Haag (ICJ) få av­gö­ra frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.