Bom­ber­na över Hi­ros­hi­ma och Na­ga­sa­ki

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Den 6 au­gusti 1945 släpp­te det ame­ri­kans­ka pla­net Eno­la Gay den fy­ra ton tunga uran­bom­ben ”Litt­le boy” över ja­pans­ka Hi­ros­hi­ma.

●●En vär­me­våg på upp till 4 000 gra­der – till­räck­ligt för att smäl­ta stål – drab­ba­de sta­den och dess 350 000 in­vå­na­re.

●●Tre da­gar se­na­re – un­der and­ra världs­kri­gets sista da­gar – an­fölls även Na­ga­sa­ki med en atom­bomb kal­lad ”Fat man”, släppt från flyg­pla­net Bock’s Car.

●●Bomb­ning­ar­na sked­de på or­der av USA:s pre­si­dent Harry Tru­man och an­ses av många ha va­rit den di­rek­ta an­led­ning­en till Ja­pans ka­pi­tu­la­tion i kri­get. 1941 ha­de Ja­pan bom­bat den ame­ri­kans­ka flott­ba­sen Pearl Har­bor.

●●Tru­man ha­de in­för bomb­ning­en de­kla­re­rat att han vil­le ha ett snabbt slut på kri­get ge­nom att till­fo­ga för­stö­rel­se mot Ja­pan och in­gju­ta räds­la.

●●Atom­bom­ber­na be­räk­nas ha ta­git över 300 000 liv di­rekt el­ler in­di­rekt ge­nom strålska­dor, ex­em­pel­vis ge­nom oli­ka can­cer­for­mer. 90 pro­cent av all be­byg­gel­se i Hi­ros­hi­ma för­stör­des.

●●Ja­pan är det en­da lan­det i värl­den som har ut­satts för an­grepp med kärn­va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.