Hb­tq-pro­tes­ter när pre­si­den­ten svors in

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

I so­li­da­ri­tet med hb­tq-rö­rel­sen bar op­po­si­tio­nen i det pols­ka par­la­men­tet regn­bågs­fär­ga­de klä­der när lan­dets pre­si­dent Andrzej Du­da svors in på tors­da­gen.

– Vi vil­le på­min­na pre­si­dent Andrzej Du­da om att... det i kon­sti­tu­tio­nen finns en för­säk­ran om li­ka­be­rät­ti­gan­de för al­la, sa­de den väns­ter­in­rik­ta­de par­la­ments­le­da­mo­ten An­na Ma­ria Zu­kows­ka.

Du­da, som står nä­ra na­tio­nal­kon­ser­va­ti­va re­ge­rings­par­ti­et Lag och rätt­vi­sa (PIS), häv­da­de in­för pre­si­dent­va­let i ju­li att hb­tq-per­so­ner in­te är män­ni­skor, ut­an att det är en ”ide­o­lo­gi”. Ut­ta­lan­det för­döm­des av med­lem­mar av op­po­si­tio­nen och det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­det.

I sitt in­stal­la­tions­tal åter­upp­re­pa­de Du­da sitt löf­te att fa­mil­jen ska va­ra hörn­ste­nen i det pols­ka sam­häl­let. Du­da vann en knapp se­ger över Pols­ka Med­bor­gar­platt­for­mens kan­di­dat Ra­fal Tr­zaskowski i lan­dets pre­si­dent­val 12 ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.