An­kla­gas för otillå­ten ma­ni­fes­ta­tion

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Den kän­de de­mo­kra­ti­ak­ti­vis­ten Jos­hua Wong (i mit­ten av bil­den) och yt­ter­li­ga­re ett 20-tal per­so­ner i Hong­kong an­kla­gas för att i ju­ni ha del­ta­git i en otillå­ten ma­ni­fes­ta­tion till min­ne av mas­sa­kern på Him­mels­ka fri­dens torg.

– Up­pen­bar­li­gen pla­ne­rar re­gi­men att med al­la me­del or­ga­ni­se­ra än­nu ett till­slag mot sta­dens ak­ti­vis­ter, sä­ger Wong.

Det var förs­ta gång­en på 30 år som min­nes­stun­den i det se­miau­to­no­ma Hong­kong för­bjöds av myn­dig­he­ter­na, som mo­ti­ve­ra­de för­bu­det med smitt­skydds­skäl. Trots det del­tog ti­o­tu­sen­tals Hong­kong­bor i ma­ni­fes­ta­tio­nen och tän­de ljus till min­ne av döds­off­ren.

Års­da­gen överskug­ga­des av den nya sä­ker­hets­lag som Ki­nas par­la­ment in­fört och som bland an­nat för­bju­der upp­vig­ling och ter­ro­rism. Pe­kingsty­ret har upp­re­pa­de gång­er an­kla­gat de­mon­stran­ter i Hong­kong för att äg­na sig åt just ”ter­ro­rism”.

FO­TO: KIN CHEUNG/TT-AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.