En skör åld­rings frå­gor om an­sikts­skydd

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

CO­RO­NA­VI­RU­SET Kansli­chef Kir­si Var­hi­las re­do­gö­rel­se vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets press­kon­fe­rens på tors­da­gen var bå­de in­for­ma­tiv och en­ty­dig. Om co­vid-19 når vad man kal­lar ni­vå 2, kom­mer re­ge­ring­en att ge en stark re­kom­men­da­tion om att an­sikts­skydd bör an­vän­das i trans­port­med­len och and­ra of­fent­li­ga rum, de kom­mer­si­el­la med­räk­na­de.

Där­för vill jag re­dan i det­ta ske­de stäl­la frå­gor och kom­ma med en del, för mig re­le­van­ta syn­punk­ter.

Född 1942 re­pre­sen­te­rar jag de sto­ra år­gång­ar­na och är sä­kert in­te en­sam med föl­jan­de frå­gor och syn­punk­ter, när di­rek­ti­vet om an­sikts­skydd väl kom­mer. Har man på THL mis­sat att vi som var

sat­ta i se­mi-iso­le­ring i 3 må­na­ders tid be­ter oss ex­em­pla­riskt när vi rör oss i det of­fent­li­ga rum­met?

Vi är en risk­grupp, OK. Men det att vi kanske har me­ra re­spi­ra­to­ris­ka pro­blem än de yng­re gör det in­te mo­ti­ve­rat att vi ska an­vän­da vå­ra pen­sions­slan­tar till att kö­pa bil­li­ga mun­skydd, som gör vå­ra nöd­vän­di­ga be­sök myc­ket otrev­li­ga. Jag be­to­nar bil­li­ga mun­skydd. Kanske bor­de THL ta sig en titt på vå­ra, spe­ci­ellt kvinn­li­ga pen­sio­nä­rers me­del­pen­sion?

Om man går ut med en stark re­kom­men­da­tion om att mun­skydd bör an­vän­das, är ett mi­ni­mikrav att des­sa pro­duk­ter be­skat­tas med högst 10 pro­cents, helst 0 pro­cents, mer­vär­desskatt.

Har man över hu­vud ta­get be­ak­tat att vi ta­lar om en fö­re­byg­gan­de häl­so­åt­gärd? Var­för får jag som pen­sio­när gra­tis vac­ci­ne­ring mot sä­son­gin

flu­en­san, men in­te an­sikts­skydd? Till sam­ma ka­te­go­ri hör ock­så frå­gan om det in­te skul­le fin­nas skäl att be­grän­sa avan­sen som par­ti- och de­talj­han­deln hå­var in på mun­skyd­den?

Min kon­klu­sion är en­kel. Om man vill på­tvinga oss pen­sio­nä­rer mun­skydd så ska vi få dem gra­tis mot att vi­sa upp vårt FPA-kort. Dis­tri­bu­tio­nen sköts i apo­te­ken och inga nya re­gis­ter be­hövs då sy­ste­met med ut­tag av re­cept­me­di­ci­ner re­dan finns och om­fat­tar al­la med­bor­ga­re med per­son­num­mer.

Då jag är skör och till åren kom­men bör jag väl be­hand­las em­pa­tiskt. Om det ska bli mer el­ler mind­re ob­li­ga­to­riskt med mun­skydd vill jag ve­ta föl­jan­de: när får jag häm­ta min vec­ko­ran­son på apo­te­ket? HANS DUNCKER Helsing­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.