Olym­pi­a­sta­di­on

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●Sta­di­on­s­tif­tel­sen grun­da­des 1927 med syf­te att byg­ga Olym­pi­a­sta­di­on i Helsing­fors.

●●Yr­jö Lin­de­gren och To­i­vo Jänt­ti vann ar­ki­tek­tur­täv­ling­en och fick som upp­drag att ri­ta sta­di­on.

●●Bygg­ar­be­te­na för Olym­pi­a­sta­di­on i Helsing­fors in­led­des i feb­ru­a­ri 1934.

●●Sta­di­on in­vig­des 12 ju­ni 1938.

●●Helsing­fors skul­le stå värd för som­mar-OS 1940 men täv­ling­ar­na ställ­des in på grund av and­ra världs­kri­get.

●●Helsing­fors stod i stäl­let värd för OS 1952. Publik­ka­pa­ci­te­ten var då 70 000 åskå­da­re.

●●Den förs­ta VM-tur­ne­ring­en i ban­dy ar­ran­ge­ra­des på sta­di­on 1957.

●●1965 ar­ran­ge­ra­des Sta­fett­kar­ne­va­len för förs­ta gång­en på Olym­pi­a­sta­di­on.

●●Det förs­ta Världs­mäs­ter­ska­pet i fri­id­rott ar­ran­ge­ra­des på sta­di­on 1983.

●●EM i fri­id­rott ar­ran­ge­ra­des på sta­di­on 1994.

●●Fri­id­rotts-VM ar­ran­ge­ra­des på sta­di­on 2005.

●●EM i fri­id­rott ar­ran­ge­ra­des på nytt på sta­di­on 2012.

●●Pu­blik­re­kord: 70 435 vid OS-in­vig­ning­en 1952.

●●Publik­ka­pa­ci­tet på läk­ta­re: 36 200.

●●Publik­ka­pa­ci­tet vid kon­sert: 50 000.

●●Sta­di­on­tor­nets höjd: 72,71 me­ter (li­ka högt som spjut­kas­ta­ren Mat­ti Jär­vi­nens se­ger­re­sul­tat i OS 1932).

●●Olym­pi­a­sta­di­on to­tal­re­no­ve­ra­des 2016–2020.

●●Ons­dag 19 au­gusti kloc­kan 18.30 möts PK-35 Helsing­fors och HJK i en match i Na­tio­nel­la ligan.

●●Lör­dag 22 au­gusti hålls den of­fi­ci­el­la öpp­ningsce­re­mo­nin på Olym­pi­a­sta­di­on.

●●24–30 au­gusti är det öp­pet hus på Olym­pi­a­sta­di­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.