RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - News -

Det är vår lin­je att rät­ta fel så snart som möj­ligt på eget ini­ti­a­tiv. Tid­ning­ens rät­tel­se­po­li­cy finns att lä­sa på https://www.hbl.fi/rat­tel­ser/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.