Vi­rus­sprid­ning­en tar fart i Ny­land

Sjuk­vårds­di­strik­tet för­be­re­der nya be­gräns­ning­ar och var­nar för smit­to­ris­ken på fes­ter

Hufvudstadsbladet - - News - MA­RIA GESTRIN-HAGNER ma­ria.gestrin-hagner@ksf­me­dia.fi

Ef­ter en lugn som­mar skju­ter co­ro­nasmitt­sprid­ning­en i höj­den i Ny­land. Un­der de två förs­ta au­gusti­vec­kor­na har an­ta­let nya kon­sta­te­ra­de fall mer än för­dubb­lats, från 53 fall för­ra vec­kan till 115 fall den se­nas­te vec­kan.

De me­di­cins­ka ex­per­ter­na är oro­a­de över att ba­ra mel­lan 30 och 40 pro­cent av de smit­ta­de har en miss­tan­ke om vem som kan ha smit­tat dem.

Det kan bli ak­tu­ellt med be­gräns­ning­ar i del­ta­garan­ta­let för pub­li­ka eve­ne­mang och för att för­hind­ra träng­sel i re­stau­rang­er och natt­klub­bar.

Ur co­ro­nas­ta­tisti­ken går det ock­så att ut­lä­sa att folk igen ord­nar mer pri­va­ta fes­ter. På en fest med 23 gäs­ter, tes­ta­de 11 per­so­ner ef­teråt po­si­tivt för co­ro­na.

När co­ro­nae­pi­de­min för­vär­ras är Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt (HUS) re­do att ge nya di­rek­tiv för att för­hind­ra allt­för sto­ra folk­sam­ling­ar i re­stau­rang­er, natt­klub­bar och vid eve­ne­mang. HUS var­nar ock­så för ka­las: Av 23 gäs­ter vid en som­mar­fest tes­ta­de 11 po­si­tivt för co­vid-19.

Ef­tersom vå­rens be­red­skaps­la­gar med strik­ta be­gräns­ning­ar för att för­hind­ra sprid­ning av co­ro­na­vi­ru­set in­te läng­re är i kraft, för­be­re­der man sig vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt att i stäl­let ut­fär­da lo­ka­la re­kom­men­da­tio­ner. De nya på­bu­den kom­mer om och när man vid HUS an­ser att smit­to­lä­get så krä­ver.

– Vi skis­sar på re­kom­men­da­tio­ner för att hind­ra att per­so­ner kom­mer i kon­takt med varand­ra. Det kan gäl­la folk­sam­ling­ar i sam­band med eve­ne­mang, på re­stau­rang­er och natt­klub­bar, sä­ger sjuk­vårds­di­strik­tets vd Ju­ha Tu­o­mi­nen.

Än så länge har sjuk­vårds­di­strik­tet in­te satt upp nå­gon gräns för när smit­to­lä­get blir så all­var­ligt att det är dags att skri­da till ver­ket.

– Vi föl­jer he­la ti­den med hur si­tu­a­tio­nen ut­veck­las. Av­gö­ran­de är hur snabbt sjuk­do­men sprids och om det blir en plöts­lig snabb ök­ning av an­ta­let fall, sä­ger Tu­o­mi­nen.

”Kom ihåg att an­vän­da mun­skydd!”

Ju­ha Tu­o­mi­nen är nöjd med att In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har ut­fär­dat sin re­kom­men­da­tion om mun­skydd.

– Vi uppmanar al­la att föl­ja re­kom­men­da­tio­nen för att han­te­ra den and­ra våg av vi­ru­set som nu har bör­jat. Man ska an­vän­da mun­skydd i kol­lek­ti­va fort­skaff­nings­me­del el­ler om man rör sig på all­män­na plat­ser där det in­te går att hål­la sä­ker­hets­av­stånd, sä­ger Tu­o­mi­nen.

Bi­trä­dan­de över­läka­re Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen hö­jer ock­så ett var­ning­ens fing­er. På två veckor har fal­len i Ny­land

för­dubb­lats. För ett par veckor se­dan kon­sta­te­ra­des på en vec­ka 53 nya fall av co­vid-19 i Ny­land och den här vec­kan ha­de an­ta­let nya fall sti­git till 115 på en vec­ka.

Störs­ta ål­ders­grup­pen bland de in­sjuk­na­de är unga vux­na mel­lan 20 och 39 år.

– Ba­ra för att man är ung be­ty­der det in­te att man går sä­ker och in­te kan bli all­var­ligt sjuk, sä­ger Ru­ot­sa­lai­nen.

För när­va­ran­de får ba­ra någ­ra en­sta­ka pa­ti­en­ter sjuk­hus­vård el­ler in­ten­siv­vård, men ef­tersom det dröjer mel­lan sju och tio da­gar från in­sjuk­nan­det tills pa­ti­en­ten be­hö­ver sjuk­hus­vård, kan si­tu­a­tio­nen kom­ma att för­vär­ras fram­ö­ver.

An­de­len po­si­ti­va testre­sul­tat har ock­så sti­git från 0,2 pro­cent av de tes­ta­de i som­ras till 0,7 pro­cent.

Okän­da smit­tospri­da­re oro­ar

Sär­skilt oro­väc­kan­de är att ba­ra mel­lan 30 och 40 pro­cent av de smit­ta­de kan upp­ge smit­to­käl­lan. Över hälf­ten av de nya fal­len är så­da­na där den in­sjuk­na­de in­te vet vem som kan ha smit­tat dem.

Ett yt­ter­li­ga­re gis­sel är mass­ex­po­ne­ring­ar som del­vis har fö­re­kom­mit på bygg­ar­bets­plat­ser och på pas­sa­ge­rar­fär­jor.

Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen var­nar sär­skilt för pri­va­ta fes­ter och sä­ger att det åter märks att folk har bör­jat stäl­la till med ka­las.

– Vi kän­ner till en fest med 23 gäs­ter varav 11 ef­teråt har tes­tat po­si­tivt.

Vi bör­jar nu när­ma oss sam­ma si­tu­a­tion som i vå­ras då det ord­na­des till­ställ­ning­ar som led­de till att män­ni­skor tra­giskt av­led.

Det har va­rit svårt att få tid till co­ro­na­test på kort var­sel och där­för an­stäl­ler HUS nu fler per­so­ner för att han­te­ra rus­ning­en. I nu­lä­get finns 26 co­ro­na­prov­tag­nings­stäl­len som sor­te­rar un­der den of­fent­li­ga sjuk­vår­den i Ny­land.

Ba­ra för att man är ung be­ty­der det in­te att man går sä­ker och in­te kan bli all­var­ligt sjuk. Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen bi­trä­dan­de över­läka­re

FO­TO: MARIKUN LAVRISHKO/MOSTPHOTOS

Bi­trä­dan­de över­läka­re Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen vid Helsing­fors- och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt, sä­ger att det klart märks i smit­tosta­tisti­ken att folk har bör­jat ord­na fes­ter igen un­der som­ma­ren. ”Vi kän­ner till en fest med 23 gäs­ter varav 11 ef­teråt tes­ta­de po­si­tivt”, var­nar Ru­ot­sa­lai­nen.

LEHTIKUVA FO­TO: ANT­TI AIMO-KOIVISTO/

Bi­trä­dan­de över­läka­re Ee­va Ru­ot­sa­lai­nen vid Helsing­fors- och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt var­nar för pri­va­ta fes­ter i co­ro­na­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.