Sjöspa­nar­nas slit­na plan står of­ta på mar­ken

Sjöspa­ning­en öns­kar ge­nast an­slag för nya spa­nings­plan och ber om blyg­sam­ma 60 mil­jo­ner – bland för­sva­rets mil­jar­dan­skaff­ning­ar.

Hufvudstadsbladet - - News - JAN-ERIK ANDELIN jan-erik.andelin@ksf­me­dia.fi

Flyg­pla­nen är gam­la och står allt of­ta­re på mar­ken för tek­nis­ka fel och de har ald­rig gått att tan­ka max­i­malt för att ha den räck­vidd flyg­spa­nar­na öns­kat. Nu vill Gräns­be­vak­ning­en ha 60 mil­jo­ner för att kö­pa nya plan och pen­sio­ne­ra de gam­la Dor­ni­er 228:or­na.

– Vi be­hö­ver få de här peng­ar­na i bud­ge­ten för år 2021, an­nars för­se­nas de nya pla­nen och vi har dem in­te 2026. sä­ger bri­gad­ge­ne­ral Ja­ri Tolp­pa­nen vid Gräns­be­vak­ning­en.

Vid det la­get kom­mer sjö­spa­ning­ens två­mo­to­ri­ga Dor­ni­er 228-plan att ha tjänst­gjort i 30 år vid sin bas i Åbo se­dan de levererade­s från Tyskland 1995. Men nu bör­jar de va­ra slut. Det blir allt dy­ra­re att un­der­hål­la dem.

Men de har tjänst­gjort väl i to­talt 20 000 tim­mar i luf­ten. Ol­je­spa­ning hör till pla­nets främs­ta upp­gif­ter över vå­ra skär­går­dar. Un­der se­na­re år har pla­nen ock­så del­ta­git i EU:s Fron­tex-ope­ra­tio­ner där man främst spa­nar ef­ter mi­gran­ter på Me­del­ha­vet.

Be­hö­ver mer tid i luf­ten

Dor­ni­ern­pla­nens spa­nings­tek­nik med sen­so­rer, in­fra­röd­ka­me­ra och ra­dar har upp­da­te­rats 2013 och cock­pi­ten har mo­der­ni­se­rats 2017, men nu har ”No­vem­ber” och ”Oscar” har kom­mit till vägs än­de.

– Det är range, räck­vidd, vi be­hö­ver, sä­ger gräns­be­va­ka­re Kristi­an Jo­hans­son.

Med röt­ter på Houtskär har han avan­ce­rat från sjö­be­va­ka­re på Ålands Enskär – ”med Fin­lands väst­li­gas­te säng” – till att va­ra en av de två ope­ra­tö­rer som för­u­tom de två pi­lo­ter­na fly­ger bak vid mo­ni­tor­pul­pe­ter­na i Dor­ni­erns ka­bin.

Pla­net har nu tre till fem tim­mars räck­vidd, men den tunga, ål­der­stig­na in­stru­men­te­ring­en om­bord gör att Dor­ni­er 228:an in­te un­der ett van­ligt ru­tin­upp­drag ens kan star­ta full­tan­kad. Det man öns­kar sig nu är ett stör­re plan.

– Till ex­em­pel för pa­ti­en­te­va­ku­e­ring, sä­ger ma­jor Ken­neth Ro­senqvist som in­går i MVX-tea­met som ska re­kom­men­de­ra ett nytt flyg­plan.

Gräns­be­vak­ning­ens öns­ke­mål om ett an­slag för två flyg­plan för 30 mil­jo­ner eu­ro styck kom­mer mitt bland and­ra, mas­sivt stör­re in­ve­ste­ring­ar i sam­ma gen­re. Flyg­vap­net ska ha jakt­plan för minst sju mil­jar­der eu­ro; ma­ri­nen får nya fre­gat­ter för 1,3 mil­jar­der.

Ing­en kopp­ling till jakt­pla­nen

När­ma­re 20 le­ve­ran­tö­rer har hit­tills va­rit in­tres­se­ra­de av att le­ve­re­ra de två nya sjö­spa­nings­pla­nen. Flyg­bran­schen spe­ku­le­rar bland an­nat om den Air­bus C-295 som det fin­länds­ka flyg­vap­net an­vän­der som trans­port­plan. Ett an­nat al­ter­na­tiv är en sjö­spa­nings­va­ri­ant av de ATR 72-plan som an­vänds i vår ci­vi­la in­ri­kestra­fik.

Pro­jekt­che­fen, kom­mo­dor Ari Laak­so­nen sä­ger att så­da­na sy­ner­gi­er väger in, men in­te har av­gö­ran­de be­ty­del­se.

Ken­neth Ro­senqvist, som ock­så själv är Dor­ni­er­pi­lot, sä­ger att det ock­så kan bli ett mind­re jet­plan i stäl­let för Dor­ni­ern, som med si­na 220 knops topp­fart är ett re­la­tivt lång­samt plan.

– Vi får of­ta frågan om pla­net be­hö­ver kun­na fly­ga lågt och lång­samt för att va­ra ett bra spa­nings­plan. Men med da­gens tek­nik har det in­te läng­re så stor be­ty­del­se, sä­ger han.

Det mi­li­tä­ra för­svars­sam­ar­be­tet mel­lan Fin­land och Sve­ri­ge kom­mer in­te att spe­la in, tror MVX-tea­met. I flyg­vap­nets jakt­plansupp­hand­ling har svens­ka Saab som ett slags bonus på sin of­fert på jakt­pla­net Gri­pen ock­så lagt in två Saab Glo­ba­ley­e­spa­nings­plan.

– De läm­par sig in­te för de här be­ho­ven, sä­ger Ken­neth Ro­senqvist.

Bri­gad­ge­ne­ral Ja­ri Tolp­pa­nen ska­kar ock­så hu­vu­det. De två sa­ker­na har ingen­ting med varand­ra att gö­ra, sä­ger han.

Och så är det väl. Mi­li­tä­ra spa­nings­plan ja­gar mis­sil­be­styc­ka­de fi­en­de­plan och in­vol­ve­rar sig i elektro­nisk krig­fö­ring. Gräns­be­vak­ning­ens Dor­ni­er har på låg höjd spa­nat ef­ter ol­je­spill, al­ger, packis, sä­lar, far­tyg och män­ni­skor i sjö­nöd.

Dröm­jobb att spa­na över ha­vet

Gräns­be­va­ka­re Kristi­an Jo­hans­son har hun­nit del­ta i ut­byte med bå­de est­nisk och svensk gräns­be­vak­ning. Han sä­ger att var­de­ra är mo­der­na­re ut­rus­ta­de än Gräns­be­vak­ning­ens två plan vid be­vak­nings­flyg­di­vi­sio­nen i Åbo.

I Sve­ri­ge fly­ger Kust­be­vak­ning­en stör­re Dash 8-flyg­plan, som i ci­vil­ver­sion är pas­sa­ge­rar­plan för om­kring 50 pas­sa­ge­ra­re.

En an­nan van­lig plan­typ in­om gräns­be­vak­ning är de två­mo­to­ri­ga King Air-plan som bland an­nat den est­nis­ka el­ler brit­tis­ka gräns­be­vak­ning­en fly­ger. Kristi­an Jo­hans­son har flu­git dem ock­så men tyck­te att pla­net som är låg­ving­at ver­kar svår­job­bat med då­lig sikt från pla­net.

– Det vik­ti­gas­te in­stru­men­tet i spa­ning­en är fort­fa­ran­de vå­ra ögon, sä­ger han.

Att fly­ga och spa­na från luf­ten är ett dröm­jobb. Det tyc­ker Har­ri­et Lönnqvist från Han­gö som ef­ter mi­li­tär­tjänst­gö­ring­en i Drags­vik 2008 blev gräns­be­va­ka­re och nu har si­na förs­ta ti­o­tal trä­nings­tim­mar om­bord på pla­net bakom sig; bland dem en patrull­tur upp längs he­la öst­grän­sen till Iva­lo.

– Jag hop­pas att jag ald­rig blir pen­sio­ne­rad från det här job­bet!

Det vik­ti­gas­te in­stru­men­tet i spa­ning­en är fort­fa­ran­de vå­ra ögon.

Kristi­an Jo­hans­son

spa­nings­o­pe­ra­tör

FO­TO: MARKKU ULAN­DER/LEHTIKUVA

FO­TO: SEP­PO SAMULI/LEHTIKUVA

Dor­ni­er 228-pla­net är en 70-tals­de­sign som för mo­der­na för­hål­lan­den är trångt, lång­samt och har för li­ten räck­vidd. Nu vill Gräns­be­vak­ning­en ha nya plan.

FO­TO: AINO SALONEN/ GRäNS­BE­VAK­NING­EN

Kristi­an Jo­hans­son är spa­nings­o­pe­ra­tör hos Gräns­be­vak­ning­en – om­bord på gam­la Dor­ni­er­plan som allt of­ta­re står på mar­ken för att tek­ni­ken trött­nat.

FO­TO: MARKKU ULAN­DER/LEHTIKUVA

Ef­ter de förs­ta tret­tio tim­mar­na som spa­nings­o­pe­ra­tör hos Gräns­be­vak­ning­en trivs Har­ri­et Lönnqvist re­jält med job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.