EU re­do för sank­tio­ner

EU för­dö­mer det be­la­ru­sis­ka va­let och krä­ver ett slut på vål­det mot de­mon­stran­ter­na. Uni­o­nen pla­ne­rar sank­tio­ner mot per­so­ner som bär an­svar för vålds­hand­ling­ar­na.

Hufvudstadsbladet - - News - PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi Läs ock­så An­na-Lena Lau­rens ar­ti­kel om lä­get i Be­la­rus på si­dan 26

Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nen ska in­fö­ra sank­tio­ner mot Be­la­rus som en följd av re­gi­mens vålds­hand­ling­ar mot de­mon­stran­ter som pro­te­ste­rat mot pre­si­dent­va­let i sön­dags. Det ena­des EU:s ut­ri­kesmi­nist­rar om på ett ex­train­satt och in­of­fi­ci­ellt vi­de­omö­te på fre­da­gen.

Sank­tio­ner­na kan kom­ma att gäl­la en­skil­da per­so­ner, som po­li­ser och po­lis­led­ning­en, upp­ger ut­ri­kesmi­nis­ter Pek­ka Haa­visto (Grö­na) på en press­kon­fe­rens strax ef­ter mö­tet.

– Det kan hand­la om re­se­re­strik­tio­ner el­ler frys­ning av till­gång­ar i väst, sä­ger han.

Det är oklart när EU:s lis­ta över sank­tio­ne­ra­de per­so­ner blir klar. Med­lems­län­der­na kan fö­re­slå namn den när­mas­te ti­den.

– Det är ock­så vik­tigt att vi kan fö­ra en di­a­log med Be­la­rus och med op­po­si­tio­nen där, sä­ger Haa­visto.

In­te de­mo­kra­tiskt

Mi­nist­rar­na var eni­ga i be­döm­ning­en att va­let i Be­la­rus in­te var de­mo­kra­tiskt el­ler rätt­vist, bland an­nat för att al­la kan­di­da­ter in­te fick stäl­la upp, för att röst­räk­ning­en in­te var trans­pa­rent och för att ut­om­stå­en­de och obe­ro­en­de ob­ser­va­tö­rer in­te fick över­va­ka va­let.

Utö­ver sank­tio­ner­na väd­jar EU­mi­nist­rar­na till Be­la­rus att av­stå från vålds­hand­ling­ar­na och fri­ge de häk­ta­de de­mon­stran­ter­na.

– Vi fö­re­slår ock­så att EU in­rät­tar en fond för att stöd­ja det ci­vi­la sam­häl­let i Be­la­rus, sä­ger Haa­visto.

Mö­tets slut­sat­ser lig­ger i lin­je med vad EU:s ut­ri­kes­chef Jo­sep Bor­rell sa­de i tis­dags, att Be­la­rus pre­si­dent­val

Vi fö­re­slår ock­så att EU in­rät­tar en fond för att stöd­ja det ci­vi­la sam­häl­let i Be­la­rus. Pek­ka Haa­visto ut­ri­kesmi­nis­ter (Grö­na)

var­ken var fritt el­ler rätt­vist.

Han var­na­de re­dan då för att uni­o­nen kan kom­ma att vid­ta åt­gär­der mot de som är an­sva­ri­ga för vål­det vi sett, de orätt­fär­di­ga gri­pan­de­na och val­fus­ket, upp­ger ny­hets­by­rån TT.

Även EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Ur­su­la von der Ley­en för­or­dar sank­tio­ner i si­na in­lägg på Twit­ter.

”Tor­tyr­kam­ma­re”

En­ligt TT har Ryss­land ut­tryckt kri­tik över för­sla­gen om sank­tio­ner. Det rys­ka ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et har kal­lat dem ”up­pen­ba­ra för­sök till ut­om­stå­en­de på­ver­kan med syf­te att ska­pa splitt­ring i sam­häl­let och desta­bi­li­se­ra si­tu­a­tio­nen”.

Då har män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty en an­nan syn på vem som ska­pat splitt­ring och in­sta­bi­li­tet. En­ligt Am­ne­sty har de be­la­ru­sis­ka myn­dig­he­ter­na gjort sig skyl­di­ga till tor­tyr och över­grepp i häk­te­na. Am­ne­sty har upp­gif­ter om att fred­li­ga de­mon­stran­ter har tor­te­rats, klätts av nak­na, miss­hand­lats och ho­tats med våld­täk­ter, och det­ta ska ha på­gått oav­bru­tet se­dan häkt­ning­en.

”Häkt­nings­lo­ka­ler­na har för­vand­lats till tor­tyr­kam­ma­re där de­mon­stran­ter­na har tving­ats lig­ga i lort me­dan po­li­ser spar­kat och sla­git dem. De har klätts av och miss­hand­lats sa­dis­tiskt. De häk­ta­de har in­te bru­tit mot la­gen, ba­ra del­ta­git i fred­li­ga de­mon­stra­tio­ner. Det på­går en män­ni­sko­rättska­ta­strof i Be­la­rus som tar­var ome­del­ba­ra in­gri­pan­den”, sä­ger Ma­rie Strut­hers, re­gi­on­di­rek­tör vid Am­ne­sty, i ett press­med­de­lan­de.

En­ligt den be­la­ru­sis­ka re­gi­men häk­ta­des 6 700 per­so­ner un­der de fy­ra förs­ta da­gar­na ef­ter va­let.

FO­TO: SIARHEI LESKIEC/LEHTIKUVA–AFP

Po­lis- och sä­ker­hets­styr­kor vak­tar re­ge­rings­bygg­na­der i Minsk un­der en de­mon­stra­tion mot po­lis­våld rik­tat mot per­so­ner som pro­te­ste­rat mot re­sul­ta­tet i pre­si­dent­va­let i Be­la­rus och an­kla­gat pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko för val­fusk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.