Kor­te oho­tad et­ta i his­nan­de häck­fi­nal

An­ni­ma­ri Kor­tes fan­tas­tis­ka form hål­ler i sig. 32-åring­en kam­ma­de hem FM-gul­det på 100 me­ter häck i över­läg­sen stil.

Hufvudstadsbladet - - News - TOM­MI WILL­BERG tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

An­ni­ma­ri Kor­te vi­sa­de var­för hon är guldfa­vo­rit num­mer ett då hon kros­sa­de mäs­ter­skaps­re­kor­det ge­nast i för­söks­hea­tet på 100 me­ter häck. Kor­te kom i mål på 12,81, el­va hund­ra­de­lar snab­ba­re än Noo­ralot­ta Ne­zi­ris mäs­ter­skaps­re­kord från 2018. Men bätt­re skul­le det bli. I FM-hel­gens kanske mest ef­ter­läng­ta­de fi­nal ryck­te Kor­te ifrån det an­nars jäm­na fäl­tet och ru­sa­de över mål­lin­jen som oho­tad et­ta. Slut­ti­den blev strå­lan­de 12,79 och Kor­te fick jub­la över kar­riä­rens förs­ta FM-guld.

– Det här be­ty­der väl­digt myc­ket för mig. Fö­re för­ra året ha­de jag ald­rig trott att jag skul­le kun­na vin­na FM-guld. Det var en av­läg­sen tan­ke. I år var se­dan Ka­le­va­spe­len som­ma­rens vik­ti­gas­te mål.

Kor­te är en er­fa­ren id­rot­ta­re men ner­vo­si­te­ten fanns där he­la ti­den.

– Jag var helt otro­ligt ner­vös. Jag har va­kat se­dan två i natt då jag va­rit så ner­vös. Men he­la da­gen kän­des det bra då jag in­te kän­de nå­gon smär­ta. Jag trod­de att jag vin­ner ba­ra jag in­te sjabb­lar, sä­ger Kor­te.

Än­nu i vec­kan ha­de Kor­te hår­da smär­tor i sitt bak­lår – nå­got som stört hen­ne he­la som­ma­ren. Men som­ma­rens tred­je kor­ti­sonspru­ta i ons­dags sat­te stopp för smär­tor­na.

– Kor­ti­so­nen räd­da­de de här täv­ling­ar­na för min del. I tis­dags ha­de jag så ont. Men på ons­dag för­svann smär­tan.

I fi­na­len var Kor­te den en­da lö­pa­ren som kom un­der 13 se­kun­der. Re­ge­ran­de FM-sil­ver­me­dal­jö­ren Noo­ralot­ta Ne­zi­ri kom tvåa på 13,01 fö­re fjol­års­mäs­ta­ren Re­et­ta Hurs­ke, 13,02. Lot­ta Ha­ra­las, som löp­te nya per­son­bäs­ta ti­den (13,07) i för­sö­ket, trå­ki­ga öde blev att kom­ma fy­ra med ti­den 13,15.

Besvi­kel­sen syn­tes på Ha­ra­las an­sik­te. Hon kän­ner allt­för väl till hur det är att kom­ma fy­ra. Den pla­ce­ring­en har FM-guld­me­dal­jö­ren från 2017 ta­git fy­ra gång­er ti­di­ga­re (2010, 2013, 2016, 2018).

Ne­zi­ris me­dalj var hen­nes elf­te ra­ka i Ka­le­va­spe­len då hon del­ta­git. Hurs­kes me­dalj­svit är nu sex år lång.

Kor­tes tid 12,79 är ba­ra sju hund­ra­dels se­kun­der från hen­nes na­tions­re­kord från i fjol. Po­ten­ti­al för bätt­re ti­der finns.

– Re­ak­tio­nen i star­ten i dag var lång­sam. Jag vil­le ta det sä­kert så att ing­et går fel. Jag kun­de lö­pa av­slapp­nat en­da till slut. Det var ett bra men ing­et per­fekt lopp.

Här­ef­ter blir det en­dast täv­ling­ar ut­om­lands för Kor­te. Det är åt­minsto­ne pla­nen. Mot hös­tens sista täv­ling­ar kan hon gå med ett lugn i sin­net.

– Nu kan jag bör­ja nju­ta och ba­ra ja­ga bra ti­der då jag in­te har nå­gon press på mig me­ra, sä­ger Kor­te.

Men mål­sätt­ning­en är oför­änd­rad. Hon vill slå sitt eget na­tions­re­kord och få till en tid som bör­jar helst med siff­ror­na 12,6.

Det här be­ty­der väl­digt myc­ket för mig. Fö­re för­ra året ha­de jag ald­rig trott att jag skul­le kun­na vin­na FM-guld. Det var en av­läg­sen tan­ke. I år var se­dan Ka­le­va­spe­len som­ma­rens vik­ti­gas­te mål.

FO­TO: LEHTIKUVA/VE­SA MOI­LA­NEN

An­ni­ma­ri Kor­te var fle­ra steg fö­re si­na ri­va­ler i fi­na­len på 100 me­ter häck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.