Köp­cen­ter skyl­tar med co­vid-19cer­ti­fi­kat

Fle­ra köp­cen­ter i Helsing­fors har skaf­fat cer­ti­fi­kat på att de föl­jer rikt­lin­jer för att stop­pa vi­rus­sprid­ning­en. Men vem ut­fär­dar dem, vil­ka är kri­te­ri­er­na och i hur hög grad är det en ren mark­nads­fö­rings­grej?

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter -

Trygg­hets­käns­la är hård­va­lu­ta då po­ten­ti­el­la vi­rushär­dar är un­der stän­dig upp­sikt. Om ens fö­re­tag får ett ryk­te som smitt­spri­da­re kan kon­se­kven­ser­na va­ra för­ödan­de. Det är en in­sikt som har ska­pat en ny mark­nad för cer­ti­fi­e­rings­fö­re­tag.

Un­der som­ma­ren har fle­ra shop­ping­cen­ter i Helsing­fors fått si­na co­vid-åt­gär­der kon­trol­le­ra­de av svens­ka Sa­fe Shop­ping Cen­ters, ett cer­ti­fi­e­rings­fö­re­tag spe­ci­fikt in­rik­tat på köp­cen­ter.

I Kam­pen, Itis el­ler Trip­la möts kun­den nu­me­ra av grö­na klis­ter­lap­par med tex­ten ”Co­vid-19 com­pli­ant”, un­ge­fär att köp­cent­ret föl­jer rikt­lin­jer för att stop­pa sprid­ning­en.

Grund­lig ge­nom­gång

Vid Kam­pen kän­ner man in­te till någ­ra vi­rus­fall som här­rör från köp­cent­ret. Köp­cen­ter­chef Ti­i­na Få­gel sä­ger att led­ning­en än­då vil­le skaf­fa en ut­om­stå­en­de va­li­de­ring för att vi­sa att man är med­ve­ten om ris­ken.

– Det är ex­tra vik­tigt med tan­ke på dis­kus­sio­ner­na om en po­ten­ti­ell and­ra våg.

Cer­ti­fi­ka­tet och gransk­ning­en kos­tar en­ligt ex­em­pel­pri­set 2 000 eu­ro. Köp­centren ska bland an­nat sva­ra på ett fråge­for­mu­lär om si­na ru­ti­ner, hål­la en vi­de­o­kon­fe­rens med cer­ti­fi­e­rings­fö­re­ta­get och ta dem på hu­se­syn i lo­ka­ler­na.

– Det in­ne­fat­ta­de en rätt grund­lig ge­nom­gång av allt vi gör, som städ­ning­en, in­for­ma­tions­skyl­tar­na om sä­ker­hets­av­stånd, hand­hy­gi­e­nen och luft­kon­di­tio­ne­ring­en, sä­ger Få­gel.

Har det lett till någ­ra för­änd­ring­ar? – In­te egent­li­gen, vi sat­te in många åt­gär­der re­dan i vå­ras. Det

Myn­dig­he­ter­na har i all­män­het va­rit då­li­ga på att ge ut rikt­lin­jer spe­ci­fikt för köp­cen­ter. I och med att vi kan bran­schen tog vi WHO:s och EU:s smitt­skydds­myn­dig­hets rikt­lin­jer och fun­de­ra­de på hur de kan ap­pli­ce­ras i en köp­cen­ter­kon­text. Erik Engs­trand Vd för Sa­fe Shop­ping Cen­ters

var mest mind­re gre­jer, till ex­em­pel att sä­ker­hets­av­stån­den kun­de mär­kas ut med en mer färg­grann tejp än den vi an­vän­der nu.

Ef­ter­frå­ga­des av kun­der

Gö­te­borgs­ba­se­ra­de Sa­fe Shop­ping Cen­ters lan­se­ra­de sitt co­vid-19-cer­ti­fi­kat i må­nads­skif­tet april–maj. Det var dels ett svar på kun­d­ef­ter­frå­gan, dels en ny pro­dukt för ett fö­re­tag vars nor­ma­la verk­sam­het ha­de bac­kat kraf­tigt un­der vå­ren, en­ligt vd Erik Engs­trand.

– Myn­dig­he­ter­na har i all­män­het va­rit då­li­ga på att ge ut rikt­lin­jer spe­ci­fikt för köp­cen­ter. I och med att vi kan bran­schen tog vi WHO:s och EU:s smitt­skydds­myn­dig­hets rikt­lin­jer och fun­de­ra­de på hur de kan ap­pli­ce­ras i en köp­cen­ter­kon­text.

I dags­lä­get har Sa­fe Shop­ping Cen­ters ett ti­o­tal kun­der i Fin­land.

– Om man blir ifrå­ga­satt som äga­re el­ler ope­ra­tör till ett shop­ping­cen­ter vill man ha ett in­tyg på att man föl­jer de rikt­lin­jer som finns. Det vi­sar att man har gjort en analys ur ett co­vid-19-per­spek­tiv och vet var det finns ris­ker, såsom till ex­em­pel på dörr­hand­tag och ban­ko­ma­ter.

Sprid­ning­en be­ror när allt kom­mer om­kring på in­di­vi­ders be­te­en­de, det kan ing­et cer­ti­fi­kat änd­ra på. Det all­ra vik­ti­gas­te är att man in­te går till ett köp­cen­ter om man kän­ner sym­tom. Sep­po Me­ri Pro­fes­sor i im­mu­no­lo­gi

Så det hand­lar om att hål­la ytor­na re­na? – Städ­ning­en är vik­tig men det är ock­så frå­ga om att ha ett struk­tu­re­rat ar­bets­sätt: var finns skyl­tar och hand­sprit, hur han­te­rar väk­tar­fö­re­ta­get en bu­tik där all­de­les för många be­fin­ner sig sam­ti­digt, har de rätt skydds­ut­rust­ning, vad gör de om det finns en gäst som svet­tas och ny­ser, räk­nar Engs­trand upp.

När man väl har fått cer­ti­fi­ka­tet finns ing­en kon­troll­me­ka­nism för att köp­centren in­te från­går ru­ti­ner­na. Det ser Engs­trand in­te som ett pro­blem.

– Cer­ti­fi­ka­tet vi­sar att det finns en för­stå­el­se, en per­son som är an­sva­rig och att man har vid­ta­git al­la åt­gär­der. Om man se­dan strun­tar i det här? Ja, vårt cer­ti­fi­kat be­skri­ver åt­minsto­ne att man har väl in­ar­be­ta­de ru­ti­ner på plats, och då har man al­la för­ut­sätt­ning­ar.

In­te ac­kre­di­te­rat

Cer­ti­fi­e­rings­verk­sam­het är fritt för vem som helst att be­dri­va. Ett cer­ti­fi­e­rings­or­gan kan i sin tur styr­ka sin egen tro­vär­dig­het ge­nom att sö­ka om ac­kre­di­te­ring, vil­ket in­ne­bär att det stat­li­ga ac­kre­di­te­rings­or­ga­net Fi­nas grans­kar att det be­rör­da fö­re­ta­get har kom­pe­tens för sin verk­sam­het. Det görs of­ta för la­bo­ra­to­ri­er, mil­jö­kon­trol­lan­ter och and­ra sor­ters cer­ti­fi­e­rings­or­gan.

Sa­fe Shop­ping Cen­ters är in­te ett ac­kre­di­te­rat cer­ti­fi­e­rings­or­gan, och den sor­tens fö­re­tag bör man för­hål­la sig till med en god dos för­sik­tig­het, sä­ger be­döm­nings­le­da­re San­na Hai­mi-Il­vo­nen på Fi­nas.

Hen­nes åsikt de­las in­te av Engs­trand. På frågan vem som kon­trol­le­rar att de­ras gransk­ning­ar hål­ler måt­tet sva­rar han så här:

– Det skul­le jag vil­ja sä­ga är rätt tyd­ligt: det är kun­den. Om vår pro­dukt in­te upp­fyl­ler ett syf­te så vill de in­te hel­ler be­ta­la för den. Om vi in­te skul­le upp­fyl­la kra­ven skul­le in­te hel­ler Nor­dic Council of Shop­ping Cen­ters sam­ar­be­ta med oss, sä­ger Engs­trand och syf­tar på att fö­re­ta­get är en part­ner med den nor­dis­ka bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Ti­i­na Få­gel me­nar att Sa­fe Shop­ping Cen­ters ryk­te ger dem tro­vär­dig­het.

– De är spe­ci­a­li­se­ra­de på köp­cen­ter och an­li­ta­de av många sto­ra fas­tig­hets­ä­ga­re in­ter­na­tio­nellt, de har re­fe­ren­ser­na. Det finns ing­en som vet ex­akt hur pan­de­min ska stop­pas, men vår tan­ke är att vi­sa att vi mi­ni­me­rar ris­ken.

Falsk trygg­hets­käns­la?

Få­gel och Engs­trand har oli­ka åsik­ter om hur kun­den ska för­hål­la sig till cer­ti­fi­ka­tet. Få­gel sä­ger att det in­te ska tol­kas som att Kam­pen är mer sä­kert än and­ra köp­cen­ter, me­dan Engs­trand ut­tryc­ker sig mer själv­sä­kert.

– Nu är ju jag par­tisk, men min syn är att om du har ett cer­ti­fi­kat har du åt­minsto­ne fått en obe­ro­en­de ge­nom­lys­ning av din verk­sam­het. Det kan fin­nas köp­cent­rum som hål­ler sam­ma stan­dard ut­an att va­ra cer­ti­fi­e­ra­de men det vet vi in­te.

Ser du ing­en risk för att cer­ti­fi­ka­tet ger en falsk trygg­hets­käns­la? – Nja, det är ju ing­en ga­ran­ti. Jag tyc­ker väl det ger en trygg­het att man bli­vit ifrå­ga­satt och fått tips om vad man kan gö­ra.

För köp­centren är nyt­tan av att kun­na vi­sa upp ett cer­ti­fi­kat up­pen­bar, men huruvi­da de fyl­ler en funk­tion för kun­den är en an­nan frå­ga.

Sep­po Me­ri, pro­fes­sor i im­mu­no­lo­gi vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, skri­ver un­der på på­stå­en­det att cer­ti­fi­ka­ten i förs­ta hand kan tol­kas som en mark­nads­fö­rings­grej. Han tyc­ker än­då att rå­den och in­struk­tio­ner­na ver­kar väl­grun­da­de.

– Frågan med cer­ti­fi­e­ring är ju om man kan li­ta på fö­re­ta­get bakom den, men det här ver­kar va­ra en se­ri­ös ak­tör. Det är sä­kert nyt­tigt för många köp­cen­ter att ha en så­dan här åt­gärds­lis­ta, även om jag in­te tror att on­li­ne­de­len av cer­ti­fi­e­ring­en ger nå­got mer­vär­de. Cer­ti­fi­e­rings­fö­re­ta­get är vis­ser­li­gen ute ef­ter att gö­ra vinst, men å and­ra si­dan är allt som hö­jer sä­ker­he­ten bra.

Sam­ti­digt på­pe­kar Sep­po Me­ri att inga cer­ti­fi­kat kan stop­pa vi­ru­set från att spri­das, då sprid­ning­en i slutän­dan be­ror på vem som rå­kar be­fin­na sig i lo­ka­len och hur de be­ter sig.

– Det kan ing­et cer­ti­fi­kat änd­ra på. Det all­ra vik­ti­gas­te är att man in­te går till ett köp­cen­ter om man kän­ner sym­tom.

PRIVAT FO­TO:

Erik Engs­trand, vd för Sa­fe Shop­ping Cen­ters, me­nar att kun­den ■ av­gör om de­ras pro­dukt – co­vid-19-cer­ti­fi­ka­tet – hål­ler måt­tet.

FO­TO: TI­MO KARI

Trip­la är ett av köp­centren som sökt cer­ti­fi­e­ring av svens­ka Sa­fe Shop­ping Cen­ters. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.