Sväl­ta räv med Ama­zon

Nät­han­dels­jät­ten Ama­zon trä­der in på den nor­dis­ka sce­nen och he­la kar­tan ri­tas om. Det in­ne­bär blan­da­de ka­ra­mel­ler, vam­pyr­bläck­fis­kens långa ten­tak­ler har för­må­gan att kra­ma till döds.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - tor­sten.fa­ger­holm@ksf­me­dia.fi TOR­STEN FA­GER­HOLM

Un­der pan­de­mins so­ci­a­la di­stan­se­ring har nät­han­deln bli­vit till en sorts grund­läg­gan­de sam­hälls­ser­vice. Nyss an­tog ett segt ryk­te kon­kret form: i höst lan­se­rar Ama­zon bå­de svensk sajt och lo­gistik­cen­ter, med mot­tot ”lå­ga pri­ser, stort ut­bud och snab­ba le­ve­ran­ser”. Kon­su­men­ter­na jub­lar. Även om be­ty­del­sen av eta­ble­ring­en in­te ska över­dri­vas kan den in­te hel­ler un­derskat­tas, på sikt. På hem­ma­mark­na­den i USA har Ama­zon upp­nått en mo­no­pol­lik­nan­de ställ­ning som häm­mar kon­kur­ren­sen och nyss re­sul­te­ra­de i en ut­fråg­ning i kon­gres­sen med grun­da­ren Jeff Be­zos, värl­dens ri­kas­te per­son.

Olyckskor­par­na krax­ar om bu­tiks­död, spe­ci­ellt bland heme­lekt­ro­nik, hus­hålls- och sportar­tik­lar. Då en gi­gan­tisk stö­vel tram­par fram slås un­der­ve­ge­ta­tio­nen ut. Ock­så bok­han­deln drab­bas av sömn­lös­het. Ama­zon bred­dar ut­bu­det men stär­ker sam­ti­digt best­sel­le­rism, kräng­er böc­ker som man kräng­er korv el­ler tand­kräm. Ur bo­la­gets tak­tik går må­let om to­tal do­mi­nans att ut­lä­sa: man kö­per upp ri­va­ler el­ler lå­ter dem sak­ta för­blö­da för att se­dan för­sla­vas. Tred­je­parts­säl­ja­re ut­gör en be­ty­dan­de an­del av Ama­zons om­sätt­ning men be­hand­las styv­mo­der­ligt. Små säl­ja­re blir helt be­ro­en­de av bo­la­gets in­fra­struk­tur och tving­as pru­ta på vinst­mar­gi­na­ler­na. Kon­kur­rens och för­änd­rings­tryck är i prin­cip av go­do, men på den fria mark­na­den är som­li­ga mer jäm­li­ka än and­ra.

Att täv­la med Ama­zon kan lik­nas vid ett ut­dra­get par­ti av kort­spe­let sväl­ta räv. Ama­zons egent­li­ga kas­sa­ko är moln­tjäns­ter som stö­der bland an­nat CIA och Net­flix. Tack va­re en när­mast bot­ten­lös krigs­kas­sa har bo­la­get råd att dum­pa pri­ser­na och ta mark­nads­an­de­lar via sub­ven­tio­ne­ra­de, snab­ba, of­ta rentav gra­tis le­ve­ran­ser. Kon­kur­ren­ter­na tving­as föl­ja ef­ter.

Med sik­te på världs­her­ra­väl­de skyr Ama­zon inga me­del, vil­ket ger fac­ket kall­fros­sa. Bo­la­get är ökänt för att mot­sät­ta sig de an­ställ­das fack­li­ga en­ga­ge­mang och för att be­hand­la an­ställ­da som för­bruk­nings­va­ror: tving­a­de att job­ba un­der över­vak­ning och i mar­dröms­tem­po, med to­a­lett­be­sök som sub­tra­he­ras från lö­nen. Bo­la­get är en mål­tav­la för väns­tersin­na­de och ut­gör ett slag­trä i hös­tens pre­si­dent­vals­kam­panj.

Ama­zon ver­kar de facto in­om lo­gis­tik­sek­torn, som en hy­pertrim­mad V8-mo­tor där cy­lind­rar­na ång­ar på för per­ma­nent hög­tryck. Tack va­re en ma­nisk ef­fek­ti­vi­tets­jakt har bo­la­get pres­sat ner pri­ser­na i al­la led och le­ve­re­rar över 10 mil­jar­der pro­duk­ter per år. Till all lyc­ka har Ama­zon hit­tills haft svå­ra­re att upp­re­pa suc­cén vid ut­lands­e­ta­ble­ring­ar, och med blo­dig nä­sa fått in­se hur kost­samt det blir att ta faj­ten med lo­ka­la mäs­ta­re, att an­pas­sa sig till lag­stift­ning samt in­fra­struk­tur.

USA in­hy­ser fle­ra snus­kigt fram­gångs­ri­ka tek­nik­bo­lag som har för­änd­rat af­färslo­gi­ken och kull­kas­tat eta­ble­ra­de struk­tu­rer ge­nom att tvinga fram om­ställ­ning. Ama­zons his­nan­de stor­lek väc­ker frå­gor kring af­färs­do­mi­nans och skat­te­lo­ja­li­tet. Bo­la­gets san­na na­tur sta­vas makt­kon­cent­ra­tion, i den fals­ka skep­na­den av kon­kur­rens och bil­li­ga pri­ser.

Krasst sagt lik­nar Ama­zon en vam­pyr­bläck­fisk, som via pris­press lägger ten­tak­ler­na på mark­nads­an­de­lar. Att täv­la med Ama­zon är näs­tan som att ut­ma­na en kom­pis i bräd­spe­let Mo­no­pol för att snart in­se att hen be­sit­ter en privat se­del­press. Bläck­fis­ken an­län­der nu till Ös­ter­sjön. Den har stor ap­tit, åt­ta ar­mar och är do­pad.

I och för sig vo­re Ama­zons lo­gistik en väl­sig­nel­se för nord­bor som vant sig vid bort­tap­pa­de pa­ket och långa le­ve­rans­ti­der. Men åter­i­gen lig­ger mak­ten hos kon­su­men­ter­na. Tan­ken vand­rar till en kon­sum­tions­kri­tisk kult­film, skräck­ko­me­din The Stuff från 1985 (med den fyn­di­ga svens­ka ti­teln Mör­dan­de des­sert). Från ytt­re rym­den an­län­der en smas­kig, be­ro­en­de­fram­kal­lan­de sub­stans som lik­nar mjuk­glass. Mark­nads­förd som The Stuff ut­klas­sar den al­la des­ser­ter, tar USA med storm och ur­hol­kar off­ren till tom­ma skal fyll­da av fluff. Är det vi som äter The Stuff, el­ler äter geg­gan oss? Är det vi som shop­par via Ama­zon, el­ler Ama­zon som shop­par oss?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.