Många ar­bets­gi­va­re be­ta­lar för per­so­na­lens mun­skydd

Gra­tis mun­skydd, plex­iglas, väx­el­vis när­va­ro på kon­to­ret. Så här gör man på ar­bets­plat­ser och ut­bild­ning­ar i höst.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA WESTERHOLM/SPT

Ef­ter re­kom­men­da­tio­nen om mun­skydd har Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet gått ut med si­na an­vis­ning­ar till ar­bets­plat­ser­na. Det är ar­bets­gi­va­rens an­svar att säk­ra de an­ställ­das trygg­het på­min­ner in­sti­tu­tet.

Posti Group, med si­na kring 20 000 an­ställ­da i Fin­land, ut­för­de en förs­ta ris­ka­na­lys i sam­band med co­ro­nae­pi­de­min i vå­ras. Då fat­ta­des be­slut om vil­ka upp­gif­ter in­om kon­cer­nen som krä­ver att ar­bets­ta­ga­ren bar mun­skydd, som vid hem­le­ve­rans av mat.

Nu görs en ny ris­ka­na­lys för att kart­läg­ga om yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter be­hö­ver läg­gas till på lis­tan.

– Utö­ver det har vi be­slu­tat att ock­så fi­nan­si­e­ra tyg­mun­skydd till al­la vå­ra ar­bets­ta­ga­re. En stor del av vå­ra ar­bets­upp­gif­ter är så­da­na som in­te kan gö­ras på di­stans och där­för är det yt­terst vik­tigt för oss att ar­bets­ta­gar­na kan ta sig till och från job­bet så tryggt som möj­ligt, sä­ger Mar­jo Rehn, ar­bets­sä­ker­hets­chef vid Posti Group.

S-grup­pen, som sys­sel­sät­ter om­kring 40 000 per­so­ner i Fin­land, har be­slu­tat att fort­sät­ta med de sä­ker­hets­ar­range­mang som in­för­des i vå­ras. Det var bland an­nat att för­se af­fä­rer­na med hand­sprit, mon­te­ra upp plex­iglas och på­min­na kun­der­na om vil­ka sä­ker­hets­ar­range­mang som gäl­ler.

– Vi har ock­så vi­sir till hands som vi re­kom­men­de­rar per­so­na­len att an­vän­da, sä­ger Mik­ko Ko­ski­nen, chef för S-grup­pens risk­han­te­rings­en­het.

S-grup­pen er­bju­der en hel hop av oli­ka tjäns­ter, allt från ho­tell­vis­tel­ser till dag­lig­va­ru­han­del.

– Det finns såklart va­ri­a­tion i re­kom­men­da­tio­ner­na be­ro­en­de på vil­ka ar­bets­upp­gif­ter man har. Ex­em­pel­vis i sam­band med fri­sörs­tjäns­ter kan vi­sir va­ra pro­ble­ma­tis­ka och då be­kos­tar vi mun­skydd.

Di­stans­ar­be­te re­kom­men­de­ras

Wärt­si­lä har pre­cis hun­nit upp­da­te­ra si­na an­vis­ning­ar till de an­ställ­da. At­te Palomä­ki, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör vid Wärt­si­lä, sä­ger att rikt­lin­jer­na kan va­ra oli­ka på oli­ka or­ter.

I hu­vud­sak gäl­ler än­då att de om­kring 3 800 an­ställ­da i Fin­land re­kom­men­de­ras att i mån av möj­lig­het ar­be­ta på di­stans. Sam­ti­digt har man ock­så för­sökt möj­lig­gö­ra att de som vill kan ar­be­ta på kon­to­ret.

Vid hu­vud­kon­to­ret i Helsing­fors har de an­ställ­da de­lats in i två grup­per som tu­ras om att vec­ko­vis få kom­ma till kon­to­ret om de vill.

– På så vis ser vi till att max­i­malt 50 pro­cent av ar­bets­styr­kan är på plats sam­ti­digt, sä­ger Palomä­ki.

Vad gäl­ler mun­skyd­den får per­so­na­len själv väl­ja om de vill bä­ra så­da­na un­der ar­bets­tid, för­u­tom un­der så­da­na mö­ten där mun­skydd re­kom­men­de­ras för al­la del­ta­ga­re. De an­ställ­da har ock­så rätt att kost­nads­fritt häm­ta ut 10 mun­skydd per vec­ka.

Gra­tis mun­skydd till stu­de­ran­de och per­so­nal

I lik­het med Wärt­si­lä mö­ter ock­så Åbo Aka­de­mi hös­ten med en re­kom­men­da­tion om di­stans­ar­be­te för bå­de per­so­nal och stu­de­ran­de.

En­dast första­års­stu­de­ran­de kom­mer att va­ra på cam­pus som nor­malt när läså­ret kör i gång.

– Vid så­da­na när­stu­di­er där det in­te går att hål­la ett sä­ker­hets­av­stånd på 1–2 me­ter kom­mer ett tvång på mun­skydd att gäl­la och dem be­s­kos­tar sko­lan, sä­ger pro­rek­tor Ste­fan Will­för.

Dess­utom står Åbo Aka­de­mi för mun­skydd till stu­de­ran­de och per­so­nal som hör till risk­grup­pen, ifall det upp­står si­tu­a­tio­ner då des­sa per­so­ner mås­te va­ra när­va­ran­de i sko­lan.

Yr­kes­hög­sko­lan No­via har valt en lik­nan­de lin­je be­träf­fan­de mun­skyd­den då det nya läså­ret nu kör i gång.

Yr­kes­hög­sko­lan ut­går från när­stu­di­er för nya stu­de­ran­de och en hy­brid­mo­dell för äld­re stu­de­ran­de.

– Vi föl­jer så långt det går al­la re­kom­men­da­tio­ner om sä­ker­hets­av­stånd och god hand­hy­gi­en, men det finns själv­fal­let si­tu­a­tio­ner då man ba­ra in­te kan hål­la ett av­stånd på ett par me­ter, ex­em­pel­vis i la­bo­ra­to­ri­er, sä­ger rek­tor Ör­jan Andersson.

I så­da­na si­tu­a­tio­ner an­vänds mun­skydd som be­kostas av sko­lan.

FO­TO: SO­FIA WESTERHOLM/SPT

Fle­ra ar­bets­gi­va­re väl­jer fi­nan­si­e­ra mun­skydd för sin per­so­nal, men det är ock­så van­ligt med di­stans­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.