Eko­no­mer för­und­ras över att Fin­lands bnp in­te stört­dök

Fin­lands bnp sjönk med 3,2 pro­cent un­der and­ra kvar­ta­let, en­ligt Sta­tistik­cen­tra­lens pre­li­mi­nä­ra upp­gif­ter. Att ned­gång­en in­te är stör­re än så över­ras­kar eko­no­mer, som än­då me­nar att siff­ran än­nu kan kom­ma att re­vi­de­ras.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FRED­RIK HÄGGMAN fred­rik.hagg­man@ksf­me­dia.fi

Sam­ti­digt som and­ra län­der pre­sen­te­rar hi­sto­riskt us­la bnp-siff­ror ver­kar Fin­land ha kom­mit re­la­tivt lind­rigt un­dan un­der vå­ren och som­ma­ren, om man ska tro de pre­li­mi­nä­ra siff­ror­na.

Den sä­song­sju­ste­ra­de brut­to­na­tio­nal­pro­duk­ten sjönk med 3,2 pro­cent un­der and­ra kvar­ta­let jäm­fört med kvar­ta­let in­nan, vi­sar Sta­tistik­cen­tra­lens för­skotts­upp­gif­ter. I års­takt, kor­ri­ge­rat för ar­bets­da­gar, var ned­gång­en 7,6 pro­cent.

I ju­ni var bnp 4,8 pro­cent läg­re än un­der sam­ma må­nad i fjol.

Skep­sis och för­vå­ning

De för­hål­lan­de­vis go­da siff­ror­na tas emot med bå­de op­ti­mism och en dos skep­sis av fins­ka eko­no­mer. Till ex­em­pel skri­ver Dans­ke Bank-eko­no­men Juk­ka Ap­pelqvist på Twit­ter att han in­te rik­tigt vå­gar tro på siff­ror­na än­nu.

OP:s chefse­ko­nom Reijo He­is­ka­nen ut­tryc­ker ock­så för­sik­tig­het:

”Prognosma­kar­nas di­lem­ma är nu om man ska li­ta på de här siff­ror­na”, skri­ver He­is­ka­nen på Twit­ter.

Men även om siff­ror­na är pre­li­mi­nä­ra ger de en fing­er­vis­ning. Ak­ti­as chefse­ko­nom Las­se Co­rin tyc­ker att det finns fle­ra po­si­ti­va un­der­lig­gan­de in­di­ka­to­rer på hur den fins­ka eko­no­min stått pall mot kri­sen.

– I mi­na ögon är siff­ror­na väl­digt po­si­ti­va. De är pre­li­mi­nä­ra och man kan vän­ta sig re­vi­sio­ner, men det ser än­då ut som att vi har kla­rat oss myc­ket bätt­re än and­ra län­der där bnp sjönk med 8–10 pro­cent un­der and­ra kvar­ta­let, sä­ger Co­rin.

Co­rin lis­tar fle­ra tänk­ba­ra or­sa­ker till att Fin­lands eko­no­mi hit­tills in­te har drab­bats så ra­di­kalt som många and­ra län­der.

– Vi ha­de till ex­em­pel inga hår­da re­strik­tio­ner, han­deln be­höv­de in­te stänga helt och hål­let. En an­nan or­sak är att vi har en di­gi­tal eko­no­mi och att ar­bets­ta­gar­na i hög grad kun­de fort­sät­ta ar­be­ta på di­stans, vil­ket har en in­ver­kan på lö­ne­ni­vån.

Han ser än­då en risk för att vär­re bak­slag kan pre­sen­te­ras i ett se­na­re ske­de.

– Vår ex­port är väl­digt in­du­stri­ba­se­rad, och påverkas av kri­ser med en viss för­dröj­ning. Det kan hän­da att vi får se ne­ga­ti­va över­rask­ning­ar un­der hös­ten.

Hur stor vikt ska man till­skri­va ett en­skilt kvar­tal?

– Jag tyc­ker nog att man kan läg­ga rätt stor vikt vid det. Re­sul­ta­tet är än­då myc­ket bätt­re än vi vän­ta­de oss, och det finns många po­si­ti­va in­di­ka­to­rer på att kon­sum­tio­nen och den in­hems­ka han­deln åter­häm­ta­de sig snab­ba­re än vän­tat. Men de slut­gil­ti­ga ef­fek­ter­na ser vi först då pan­de­min är över.

Sve­ri­ge ha­de ju in­te hel­ler hår­da re­strik­tio­ner, men trots det ra­sa­de de­ras bnp med 8,6 pro­cent. Vad kan skill­na­den be­ro på?

– Det kan bland an­nat be­ro på att de­ras ex­port­sek­tor drab­ba­des hårt då for­dons­till­ver­kar­na Vol­vo och Sca­nia tving­a­des stänga si­na fa­bri­ker helt och hål­let. Man kan ock­så tän­ka sig att det svå­ra­re vi­rus­lä­get i Sve­ri­ge har haft kon­se­kven­ser för hur folk upp­le­ver si­tu­a­tio­nen. De kan ha spa­rat mer i stäl­let för att kon­su­me­ra.

Övri­ga Eu­ro­pa drab­ba­des hår­da­re

Även om Sve­ri­ge och Dan­mark, som re­do­vi­sa­de ett fall på 7,4 pro­cent un­der fre­da­gen, kla­ra­de sig säm­re än Fin­land gör de nor­dis­ka län­der­na bra i från sig i ett eu­ro­pe­iskt per­spek­tiv.

I EU som hel­het ra­sa­de bnp med 15 pro­cent och i län­der som Stor­bri­tan­ni­en och Spa­ni­en låg siff­ran kring 20 pro­cent. En mer di­ver­si­fi­e­rad in­du­stri­sek­tor och ett mind­re be­ro­en­de av tjäns­te- och tu­rism­sek­to­rer­na är de­lar av för­kla­ring­en, sä­ger SEB:s chefse­ko­nom Ro­bert Ber­gqvist till TT.

I mi­na ögon är siff­ror­na väl­digt po­si­ti­va. De är pre­li­mi­nä­ra och man kan vän­ta sig re­vi­sio­ner, men det ser än­då ut som att vi har kla­rat oss myc­ket bätt­re än and­ra län­der där bnp sjönk med 8–10 pro­cent un­der and­ra kvar­ta­let. Las­se Co­rin chefse­ko­nom, Ak­tia

Han tror ock­så att det spe­lar in att de nor­dis­ka län­der­na har kom­mit läng­re i di­gi­ta­li­se­ring­en än många and­ra län­der i Eu­ro­pa.

– Om nå­gon vec­ka får vi in Nor­ge. Då har vi sista pus­sel­bi­ten för de nor­dis­ka län­der­na. Men det ser ut som de nor­dis­ka län­der­na har kla­rat sig bätt­re än övri­ga Eu­ro­pa, sä­ger Ber­gqvist.

Sam­ti­digt på­pe­kar han, som många and­ra, att det är ti­digt att gö­ra jäm­fö­rel­ser då de da­ta som kom­mer nu än­nu är att se som pre­li­mi­när.

– Sta­tistik­by­rå­er värl­den över var­nar för hur svårt det är att mä­ta vad som fak­tiskt hän­der i vå­ra eko­no­mi­er. Vi vet in­te vad slut­fa­cit kom­mer att bli, sä­ger Ro­bert Ber­gqvist.

In­fla­tio­nen steg

Sam­ti­digt re­do­vi­sar Sta­tistik­cen­tra­len ock­så att in­fla­tio­nen öka­de till 0,6 pro­cent i ju­li. Det kan jäm­fö­ras med att den låg på noll i ju­ni.

”Att in­fla­tio­nen steg nå­got be­rod­de bland an­nat på att ci­ga­ret­ter blev dy­ra­re. Att ci­ga­ret­ter blev dy­ra­re be­rod­de när­mast på att skat­ter­na höj­des”, skri­ver Sta­tistik­cen­tra­len.

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

Fin­lands bnp sjönk med 3,2 pro­cent un­der and­ra kvar­ta­let jäm­fört med kvar­ta­let fö­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.