Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et fö­re­slår Sve­ri­ges väg för att hål­la äld­re kvar i ar­be­te

Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et vill slo­pa den så kal­la­de pen­sionsslus­sen. I ett be­tän­kan­de fö­reslås om­fat­tan­de åt­gär­der för att få ut 60 000 per­so­ner i ar­bets­li­vet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EM­MA STRöM­BERG/SPT

Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et vill väc­ka liv i den sys­sel­sätt­nings­po­li­tis­ka dis­kus­sio­nen och lis­tar fle­ra för­slag för att få ut fler i ar­bets­li­vet.

Bak­grun­den är att en höjd sys­sel­sätt­ning är en av de främs­ta åt­gär­der­na för att stär­ka de of­fent­li­ga fi­nan­ser­na i re­ge­rings­pro­gram­met.

Re­ge­ring­en har fått kri­tik från op­po­si­tio­nen för att in­te pre­sen­te­ra kon­kre­ta åt­gär­der för hur man ska för­bätt­ra sys­sel­sätt­ning­en.

Mål­sätt­ning­en med de re­for­mer som tjäns­te­män vid Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et nu fö­re­slår är att få ut 60 000 per­so­ner i ar­bets­li­vet.

De eko­no­mis­ka ex­per­ter­na Ol­li Kärk­kä­i­nen och Juk­ka Mat­ti­la på Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et an­ser att den störs­ta po­ten­ti­a­len finns bland äld­re per­so­ner. Sys­sel­sätt­nings­gra­den bland per­so­ner över 55 år är be­tyd­ligt läg­re i Fin­land än i de and­ra nor­dis­ka län­der­na, sär­skilt Sve­ri­ge.

Ar­bets­lös­hets­un­der­stö­dets tilläggs­da­gar, som gör att en per­son som har bli­vit ar­bets­lös någ­ra år fö­re pen­sions­ål­dern kan gå i pen­sion i för­tid, ses som den störs­ta bo­ven.

Tjäns­te­män­nen hän­vi­sar till sta­tistik som vi­sar att när ål­dern för att va­ra be­rät­ti­gad till tilläggs­da­gar­na har höjts, har de som in­te läng­re va­rit be­rät­ti­ga­de till dem ock­så fått nya jobb i hög­re grad än ti­di­ga­re.

Där­för fö­re­slår Kärk­kä­i­nen och Mat­ti­la att Fin­land tar sam­ma väg som Sve­ri­ge och i så stor ut­sträck­ning som möj­ligt får bort al­la ka­na­ler som slus­sar äld­re i pen­sion fö­re den egent­li­ga pen­sions­ål­dern. Tjäns­te­män­nen räk­nar med att det­ta skul­le ge 30 000 fler som ar­be­tar.

Det­ta år höj­des ål­dern för att va­ra be­rät­ti­gad till tilläggs­da­gar­na till 62 år för dem som är föd­da ef­ter år 1961. Ål­dern ju­ste­ra­des upp­åt i och med att pen­sions­ål­dern ju­ste­ras upp­åt i en­lig­het med den be­räk­na­de livs­läng­den. Be­ro­en­de på när man är född kan man som ar­bets­lös i nu­lä­get för­tidspen­sio­ne­ra sig 3-4 år fö­re den egent­li­ga pen­sions­ål­dern.

Slo­pa stöd för vux­en­ut­bild­ning

Den and­ra sto­ra hel­he­ten som Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets be­tän­kan­de be­hand­lar är ar­bets­lös­hets­för­må­ner och tjäns­ter för ar­bets­lö­sa.

Tjäns­te­män­nen fö­re­slår en om­fat­tan­de re­form av den in­komst­bund­na dag­pen­ning­en där för­må­nens stor­lek och längd be­stäms i för­hål­lan­de till hur länge man har ar­be­tat.

– Om per­so­nen har ar­be­tat läng­re finns det skäl att ge en hög­re ar­bets­lös­hets­för­mån, och om per­so­nen har ar­be­tat en kor­ta­re tid så skul­le per­so­nen ock­så få den in­komst­bund­na dag­pen­ning­en i fär­re må­na­der, al­ter­na­tivt en läg­re sum­ma, sä­ger Juk­ka Mat­ti­la.

Nu kan man få in­komstre­la­te­rat ar­bets­lös­hets­un­der­stöd i 14 må­na­der. För att få in­komst­bun­den dag­pen­ning mås­te man hö­ra till en ar­bets­lös­hets­kas­sa.

Träff med hand­le­da­re?

De fö­re­slår ock­så öka­de re­sur­ser för in­di­vi­du­el­la tjäns­ter.

– I bör­jan skul­le den ar­bets­lö­sa varan­nan vec­ka ha en träff med en sys­sel­sätt­nings­hand­le­da­re och va­ra för­plik­ti­gad att en gång i vec­kan rap­por­te­ra om hur man föl­jer sin in­di­vi­du­el­la sys­sel­sätt­nings­plan, ger Mat­ti­la som för­slag.

Ol­li Kärk­kä­i­nen och Juk­ka Mat­ti­la ef­ter­ly­ser ock­så en stör­re sys­sel­sätt­nings­po­li­tisk styr­ning av rät­ten att stu­de­ra sam­ti­digt som man lyf­ter ar­bets­lös­hets­un­der­stöd. För­ut­sätt­ning­ar­na att få ar­be­te ge­nom stu­di­er­na bor­de sty­ra mer än det gör nu, an­ser de.

I be­tän­kan­det fö­reslås ock­så att möj­lig­he­ten att få stöd för vux­enstu­di­er slo­pas helt el­ler ge­nom­går en ra­di­kal re­form ef­tersom stöd­for­men sna­ra­re sän­ker sys­sel­sätt­nings­gra­den än främ­jar den. I dags­lä­get kan man få stöd för vux­en­ut­bild­ning om man har va­rit i ar­bets­li­vet i åt­ta år och minst ett år på sam­ma ar­bets­plats.

Tjäns­te­män­nen fö­re­slår ock­så att möj­lig­he­ten till al­ter­ne­rings­le­dig­het slo­pas helt.

Vad gäl­ler stu­di­e­stö­det fö­re­slår tjäns­te­män­nen att in­komst­grän­sen höjs, men sam­ti­digt ser man till att stu­di­e­tak­ten in­te mins­kar ge­nom krav på mäng­den stu­die­po­äng som gör att stu­di­er­na blir kla­ra in­om ut­satt tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.