Kyr­komö­tet myc­ket de­lat i sy­nen på äk­ten­ska­pet

Åsik­ter­na in­om den evan­ge­lisklut­hers­ka kyr­kan är fort­sätt­nings­vis myc­ket de­la­de i frå­ga om äk­ten­ska­pet och i syn­ner­het om sy­nen på vig­sel av sam­kö­na­de par. Det vi­sa­de de­bat­ten på kyr­komö­tet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT

Kyr­komö­tet av­slu­ta­de på fre­da­gen sin ses­sion i Åbo. 45 om­bud bad om or­det med an­led­ning av bis­kopsmö­tets svars­brev med öns­kan om en re­spekt­full de­batt om äk­ten­ska­pet som in­sti­tu­tion.

Ef­tersom svars­bre­vet in­te var ett be­sluts­för­slag kun­de man un­der be­hand­ling­en in­te gö­ra kläm- el­ler mot­för­slag, upp­ger Kyrk­lig tid­nings­tjänst i ett press­med­de­lan­de.

Bland kyr­komö­tesom­bu­den finns fort­sätt­nings­vis myc­ket de­la­de åsik­ter om kyr­kan ska se på äk­ten­ska­pet som en in­sti­tu­tion mel­lan en­dast en kvin­na och en man, el­ler om sam­kö­na­de par ock­så ska in­klu­de­ras.

Många om­bud ta­la­de för nöd­vän­dig­he­ten av en kom­pro­miss och lös­ning.

Sam­ti­digt finns det i stif­ten och för­sam­ling­ar­na oli­ka upp­fatt­ning­ar om vig­sel till äk­ten­skap och hur de för­verk­li­gas. I många an­fö­ran­den kon­sta­te­ra­de man att dis­kus­sio­nen fort­sät­ter un­der kom­man­de ses­sio­ner.

”Ing­en ska be­hö­va gå ur kyr­kan”

Biskopsmö­tet hop­pas att kyr­kans syn på äk­ten­ska­pet in­te blir av­gö­ran­de för om man vill hö­ra till kyr­kan el­ler in­te. En­ligt biskopsmö­tet är par­för­hål­lan­de och äk­ten­skap för sam­kö­na­de en te­o­lo­giskt och mänsk­ligt sett ge­nu­int fler­di­men­sio­nell sak.

”Me­nings­skilj­ak­tig­he­ter­na kring sy­nen på äk­ten­ska­pet in­om kyr­kan kan så­le­des in­te lö­sas på ett sätt som till­freds­stäl­ler al­la”, skri­ver biskopsmö­tet i sitt svars­brev som de­bat­te­ra­des un­der kyr­komö­tet.

En­ligt biskopsmö­tet är ens full­vär­dig­het som män­ni­ska in­te be­ro­en­de av till ex­em­pel sex­u­ell ställ­ning el­ler fa­mil­je­form.

”Kyr­kans tra­di­tio­nel­la och gäl­lan­de syn på äk­ten­ska­pet är in­te rik­tat mot nå­gon.”

Kyr­kan har skis­sat upp sex mo­del­ler för hur den kan se på å ena si­dan äk­ten­ska­pet som en in­sti­tu­tion och å and­ra si­dan på vig­seln som en för­rätt­ning.

Mo­del­ler­na va­ri­e­rar från att en­dast man kan vi­ga till äk­ten­skap en­bart mel­lan en man och en kvin­na, till att kyr­kan änd­rar sin syn på äk­ten­ska­pet så att den blir könsne­u­tral och vi­ger en­ligt det.

En ma­jo­ri­tet av bis­ko­par­na ser en mo­dell där kyr­kan fort­fa­ran­de ser äk­ten­ska­pet som en sak mel­lan en man el­ler kvin­na, men där präs­ter­na fritt får vi­ga sam­kö­na­de par, om de så vill, som det näst bäs­ta al­ter­na­ti­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.