Ak­ti­vis­ter vill stop­pa nytt kraft­verk

Någ­ra ti­o­tal kli­ma­tak­ti­vis­ter pro­te­ste­ra­de på fre­da­gen mot att stats­bo­la­get For­tum via Uni­per har star­tat upp ett nytt kol­kraft­verk i Tyskland.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Ef­tersom For­tum är ma­jo­ri­tets­ä­ga­re i tys­ka Uni­per, som i maj öpp­na­de ett nytt kol­kraft­verk, Dat­teln 4, i Tyskland, är det fins­ka stats­bo­la­get en av de störs­ta kli­mat­bo­var­na i Eu­ro­pa, an­ser kli­mat­rö­rel­sen. På fre­da­gen kräv­de de­mon­stran­ter från Fri­days for Futu­re, Elo­ka­pi­na, Il­mas­to­van­hem­mat och Gre­en­pe­a­ce ut­an­för For­tums hu­vud­kon­tor att kraft­ver­ket körs ned.

For­tum har ti­di­ga­re mo­ti­ve­rat Dat­teln 4 med att kraft­ver­ket är mo­dernt och er­sät­ter äld­re kraft­verk som körs ned, så att ut­släp­pen in­te kom­mer att öka.

– De öpp­nar ett nytt kol­kraft­verk, det en­da i Väs­teu­ro­pa, år 2020 och mitt i en kli­mat­kris. Vi har in­te råd med fler kol­kraft­verk. Ut­släp­pen mås­te mins­ka, det räc­ker in­te att de in­te ökar, sä­ger El­len Oja­la från Fri­days for Futu­re.

Ak­ti­vis­ter­na på­pe­kar att bå­de Fin­land och Tyskland har lo­vat att fa­sa ut kol­kraf­ten, och att det då är helt fel sig­nal att gö­ra nya in­ve­ste­ring­ar i den. Där­för rik­tar de in­te sin ils­ka en­bart mot For­tum.

– Vi är väl­digt be­svik­na på re­ge­ring­en. Vi hop­pas att den fort­fa­ran­de kan änd­ra in­ställ­ning och vi­sa oss unga att den me­nar vad den sä­ger. Vi har hört vack­ra ord, men det räc­ker in­te, sä­ger Oja­la, klädd i svart för att sym­bo­li­se­ra sten­ko­let.

Hon upp­ger att rö­rel­sen var­je vec­ka skic­kar ett brev till Fin­lands och Tysklands re­ge­ring­ar för att på­ta­la frågan, men va­re sig stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP), mi­nis­ter Tyt­ti Tuppu­rai­nen (SDP) med an­svar för sta­tens ägar­styr­ning el­ler kli­mat­mi­nis­ter Kris­ta Mik­ko­nen (Grö­na) har sva­rat.

– Vi kom­mer in­te att slu­ta skic­ka bre­ven för­rän Dat­teln 4 stäng­er, sä­ger El­len Oja­la.

FO­TO: MIK­KO STIG/LEHTIKUVA

Kli­ma­tak­ti­vis­ter pro­te­ste­rar mot att fins­ka skat­te­peng­ar är kopp­la­de till Väs­teu­ro­pas en­da ny­bygg­da kol­kraft­verk med oer­hör­da ut­släpp, trots att re­ge­ring­en sä­ger sig stå för en am­bi­tiös kli­mat­po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.