Snab­ba tåg­tu­rer läggs till­fäl­ligt ner

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Ban­ar­be­te­na på kust­ba­nan tar läng­re tid än be­räk­nat. På grund av ban­ar­be­te­na är has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na på kust­ba­nan läg­re än van­ligt. Det­ta le­der till för­se­ning­ar på 10–25 mi­nu­ter för fjärr­tå­gen mel­lan Helsing­fors och Åbo, upp­ger VR i ett press­med­de­lan­de. För att und­vi­ka yt­ter­li­ga­re stör­ning­ar i tra­fi­ken har VR valt att stäl­la in de snab­ba tåg­tu­rer­na mel­lan Helsing­fors och Åbo tills vi­da­re. Det hand­lar om pen­do­li­no­tå­gen som av­gått från Åbo kloc­kan 7.05 och från Helsing­fors kloc­kan 16.06.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.