Grip­na släpps i Be­la­rus – rap­por­ter om tor­tyr i fäng­el­ser­na

Sto­ra ska­ror de­mon­stran­ter har släppts ef­ter pro­tes­ter­na mot va­let i Be­la­rus. Många vitt­nar om miss­han­del och tor­tyr. Sam­ti­digt ma­nar Lu­ka­sjen­kos ut­ma­na­re i va­let, Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­ja, till fort­sat­ta pro­tes­ter.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

– Be­la­ru­si­er kom­mer ald­rig att vil­ja fort­sät­ta le­va med den ti­di­ga­re re­ge­ring­en. Ma­jo­ri­te­ten tror in­te på hans vinst, sa­de Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­ja i ett vi­de­o­ut­ta­lan­de, en­ligt ny­hets­by­rån AFP.

Hon upp­munt­rar även borg­mäs­ta­re i al­la lan­dets stä­der att an­ord­na ma­ni­fes­ta­tio­ner un­der hel­gen. Ti­cha­nov­ska­ja läm­na­de lan­det för Li­tau­en i tis­dags.

Un­der nat­ten till fre­da­gen kom det över­ras­kan­de be­ske­det om att al­la som gri­pits i sam­band med de­mon­stra­tio­ner­na ska släp­pas.

Hur många det kan hand­la om är högst oklart. Ti­di­ga­re har siff­ror så höga som uppe­mot 7 000 grip­na nämnts. Men ta­les­män för myn­dig­he­ter i Minsk sa­de i sam­band med nat­tens be­sked att det hand­lar om un­ge­fär 1 000 per­so­ner.

Un­der fre­da­gen sa­de re­gi­men i stäl­let att det är 2 000 som åter­fått fri­he­ten.

Sex­u­ellt våld

Ny­hets­by­rån AFP:s ut­sän­da i Minsk rap­por­te­rar om sto­ra ska­ror fri­giv­na. Men de har skräck­fyll­da vitt­nes­mål om dyg­nen som in­låsta.

– De brän­de mi­na hän­der med ci­ga­ret­ter, sä­ger ex­em­pel­vis 25-åri­ge Max­im Dovtjen­ko, som sä­ger sig ha ta­gits av po­lis trots att han in­te ens del­tog i nå­gon de­mon­stra­tion.

Även Ale­sia Rud­nik, ana­ly­ti­ker på den Minsk­ba­se­ra­de tan­kes­med­jan Cen­ter For New Ide­as och ord­fö­ran­de för för­e­ning­en Sve­ri­ges be­la­ru­si­er, me­nar att det rap­por­te­ras om tor­tyr från ar­res­ten.

– Det är myc­ket tor­tyr som på­går i fäng­el­ser­na. Det har rap­por­te­rats om våld och sex­u­ellt våld som ock­så be­kräf­tats av sjuk­hus, sä­ger hon.

På­tryck­ning­ar

Re­gi­mens ef­ter­gift kom ef­ter in­ten­si­va in­ter­na­tio­nel­la på­tryck­ning­ar. Även in­om lan­det har pro­tes­ter­na ba­ra vux­it ef­ter åter­va­let av sit­tan­de pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko som en­ligt val­kom­mis­sio­nen fick 80 pro­cent i sön­da­gens val.

De landsom­fat­tan­de pro­tes­ter­na och strej­ker­na vän­tas fort­sät­ta un­der fre­da­gen och över hel­gen.

– Det är tu­sen­tals män­ni­skor ute på ga­tor­na, det verk­li­gen myll­rar av folk, sä­ger Inga Näslund, pro­gram­an­sva­rig för Ös­teu­ro­pa på Pal­me­cent­ret i Sve­ri­ge och po­äng­te­rar att folk fort­fa­ran­de vå­gar va­ra ute trots att många grips.

En an­nan sak som är tyd­lig är de landsom­fat­tan­de strej­ker­na.

– I dag ska tun­nel­ba­nan i Minsk stå stil­la, sä­ger Inga Näslund och lägger till att lan­dets in­ter­net kom­mer och går – men att te­le­fon­lin­jen i lan­det fun­ge­rar.

– Så fort in­ter­net fun­ge­rar lägger de­mon­stran­ter upp bil­der och rap­por­ter på so­ci­a­la me­di­er, sä­ger Näslund.

In­ri­kesmi­nis­tern ber om ur­säkt – del­vis

Ut­länds­ka ob­ser­va­tö­rer be­dö­mer att ing­et val i lan­det har va­rit fritt och rätt­vist se­dan själv­stän­dig­he­ten från Sov­je­tu­ni­o­nen 1991.

In­ri­kesmi­nis­ter Ju­rij Ka­ra­jev har del­vis bett om ur­säkt för vål­det un­der de­mon­stra­tio­ner­na.

– Jag tar an­svar och ber om ur­säkt för de som slump­mäs­sigt ska­dats un­der pro­tes­ter­na, sa­de han i stat­lig tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.