Iran och Tur­ki­et upp­rör­da över Is­ra­elav­tal

Freds­av­ta­let mel­lan Is­ra­el och Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten väc­ker skarpt ogil­lan­de från Iran och Tur­ki­et, som be­skri­ver det som skam­ligt och svek­fullt. Av­ta­let kom­mer att un­der­teck­nas i Vi­ta hu­set i USA, upp­ger pre­si­dent Do­nald Trump.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

”Abu Dha­bis skam­li­ga be­slut att slu­ta en över­ens­kom­mel­se med den fals­ka si­o­nistre­gi­men är ett far­ligt steg och Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten och and­ra sta­ter som står bakom det kom­mer att få an­sva­ra för dess kon­se­kven­ser”, ly­der om­dö­met från Irans ut­ri­kesmi­ni­ste­ri­um, en­ligt den irans­ka ny­hets­by­rån Ir­na.

En­ligt över­ens­kom­mel­sen som slöts i tors­dags ska Is­ra­el och Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten fullt ut nor­ma­li­se­ra si­na re­la­tio­ner. Is­ra­el för­bin­der sig sam­ti­digt att av­hål­la sig från nya an­nek­te­ring­ar av pa­les­tinskt ter­ri­to­ri­um. Det in­ne­bär att pla­ner­na på an­nek­te­ring­ar på Väst­ban­ken, som var en del av Do­nald Trumps kon­tro­ver­si­el­la freds­plan för Mellanöste­rn, åt­minsto­ne tills vi­da­re läggs på is.

Oli­ka bil­der

Me­dan Abu Dha­bis kron­prins Mo­ham­mad Bin Zay­id be­skrev av­ta­let som ett stopp för nya an­nek­te­ring­ar var dock Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu snabb med att un­der­stry­ka att man en­dast gått med på att skju­ta upp pla­ner­na.

”Det­ta är ett hugg i ryg­gen på pa­les­ti­ni­er­na och kom­mer att stär­ka enig­he­ten i re­gi­o­nen mot si­o­nistre­gi­men”, skri­ver irans­ka ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et i sitt ut­ta­lan­de.

Det är bland an­nat ge­men­sam oro över Irans in­fly­tan­de och age­ran­de i re­gi­o­nen som un­der de se­nas­te åren lett till in­for­mel­la när­man­den mel­lan Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten och Is­ra­el.

Även Tur­ki­et an­kla­gar Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten för att svi­ka pa­les­ti­ni­er­na.

”Histo­ri­en och re­gi­o­nens in­vå­na­re kom­mer in­te att glöm­ma, och ald­rig för­lå­ta, det­ta hyck­le­ri från Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten, där man svi­ker pa­les­ti­ni­er­na av snävt ege­nin­tres­se”, skri­ver Tur­ki­ets ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et i ett ut­ta­lan­de.

Av­ta­let har kom­mit till med hjälp av med­ling från USA.

– Jag ser fram emot att va­ra värd för dem i Vi­ta hu­set väl­digt snart för att for­mellt un­der­teck­na av­ta­let, sä­ger Trump och fort­sät­ter:

– Vi kom­mer an­tag­li­gen att gö­ra det un­der de kom­man­de tre vec­kor­na.

Trump: ”Enormt”

Is­ra­el har i dag ba­ra for­mel­la för­bin­del­ser med två and­ra arablän­der, Egyp­ten och Jor­da­ni­en. Trump an­ty­der att det snart kan bli änd­ring på det.

– Det var nå­got enormt som hän­de. Vi har myc­ket an­nat in­tres­sant på gång med and­ra län­der som har att gö­ra med freds­av­tal och många sto­ra ny­he­ter kom­mer de när­mas­te vec­kor­na, sä­ger Trump.

USA:s am­bas­sa­dör i Is­ra­el, Da­vid Fri­ed­man, sä­ger att av­ta­let in­te in­ne­bär att Is­ra­el har gett upp pla­ner­na på an­nek­te­ring.

– Det är helt en­kelt någon­ting som kom­mer att skju­tas upp till dess att vi gett fre­den al­la möj­lig­he­ter, sä­ger han.

Han­del och flyg

Trump själv ut­tryc­ker sig mer svä­van­de.

– De (Is­ra­el) har gått med på att in­te gö­ra det. Jag tyc­ker att det är väl­digt vik­tigt. Det är en stor ef­ter­gift och det är en väl­digt smart ef­ter­gift.

Av­ta­let har för­kas­tats bå­de av den pa­les­tins­ka pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tio­nen PLO och isla­mis­tis­ka Ha­mas.

Som ett re­sul­tat av av­ta­let vän­tas de­le­ga­tio­ner från Is­ra­el och Fö­re­na­de ara­be­mi­ra­ten un­der de kom­man­de vec­kor­na att enas om han­del, tu­rism, di­rekt­flyg, kom­mu­ni­ka­tion och lik­nan­de äm­nen. Ett di­rekt­flyg mel­lan Abu Dha­bi och Tel Aviv nämns i av­ta­let som en möj­lig­het för att ge fler mus­li­mer åt­komst till Islams tred­je he­li­gas­te plats, al-Aq­sa­mos­kén i Je­ru­sa­lem.

De bå­de län­der­na kom­mer även in­om kort att ut­by­ta am­bas­sa­dö­rer och öpp­na am­bas­sa­der.

FO­TO: ANDREW HAR­NIK/TT-AP

USA:s pre­si­dent Do­nald Trump vid en press­kon­fe­rens i Vi­ta hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.