Af­ghans­ka sam­tal när­ma­re ef­ter ny fri­giv­ning

Af­ghans­ka myn­dig­he­ter upp­ger att de har på­bör­jat fri­släp­pan­det av 400 ta­li­ban­fång­ar – det sista hind­ret för att få i gång freds­sam­tal mel­lan re­ge­ring­en och ta­li­ba­ner­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Fångut­väx­ling­en är en del av det av­tal som ta­li­ba­ner­na nåd­de med USA i feb­ru­a­ri om att ame­ri­kans­ka styr­kor ska läm­na Af­gha­nis­tan, i ut­byte mot ett löf­te från ta­li­ba­ner­na om att hål­la freds­sam­tal med re­ge­ring­en. En­ligt av­ta­let, som slöts över hu­vu­det på re­ge­ring­en, skul­le Ka­bul släp­pa to­talt 5 000 fång­ar och ta­li­ba­ner­na 1 000.

Re­ge­rings­si­dan har dock tve­kat om fri­gi­van­det av de sista 400 ta­li­ba­ner­na då många av dem an­ses sär­skilt far­li­ga och vis­sa upp­ges ha va­rit in­blan­da­de i grova vålds­dåd.

Men i hel­gen god­kän­des fri­giv­ning­en av ett rådslag be­stå­en­de av lo­ka­la älds­te och and­ra fram­stå­en­de af­gha­ner. Och i tors­dags släpp­tes så en förs­ta grupp om 80 fång­ar, med­de­lar Ja­vid Fai­sal, ta­les­per­son för lan­dets na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd.

Sam­ti­digt be­skri­ver pre­si­dent As­h­raf Gha­ni fri­giv­ning­en som ett högt pris för fred och sä­ger att des­sa ”för­här­da­de brotts­ling­ar” san­no­likt kom­mer att ut­gö­ra ett hot bå­de för Af­gha­nis­tan, USA och värl­den.

Freds­sam­ta­len är pla­ne­ra­de att hål­las i Do­ha i Qa­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.