Re­kord­man­nen Pul­li vill de­bu­te­ra i Di­a­mond Le­a­gue

Någ­ra åt­ta­me­ters­hopp och se­gern i Sve­ri­ge­kam­pen i fjol gav Kristi­an Pul­li en ex­tra mo­ti­va­tions­kick. En mo­ti­va­tions­kick som kul­mi­ne­ra­de i sä­songs­pre­miä­ren i som­mar då han smäll­de till med nytt na­tions­re­kord.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TOM­MI WILL­BERG/SPT

Längd­hop­pa­ren Kristi­an Pul­li, 25, är ett av fri­id­rotts­sä­song­ens ut­rops­tec­ken – trots att han en­dast täv­lat en gång i sin pa­rad­gren. Den 11 ju­ni mät­te sä­song­ens förs­ta hopp he­la 827 på ett tomt sta­di­on i Es­bo då Pul­li strök över Tom­mi Evi­läs näs­tan tolv år gam­la fin­länds­ka re­kord. Täv­ling­ens övri­ga hopp mät­te 798, 802 och 813 så nå­gon lyc­ko­träff var re­kord­hop­pet in­te.

Pul­li minns den uni­ka pre­miä­ren med vär­me.

– Det var många sa­ker som klaf­fa­de då. Hop­pet var väl­digt av­slapp­nat och loss­na­de lätt. Jag ha­de på känn att jag var i re­kord­form ut­i­från hur jag hop­pat på trä­ning­ar­na. Jag kän­de att min nya hopp­tek­nik fun­ka­de. Men visst var det en li­ten över­rask­ning. Täv­lings­si­tu­a­tio­nen och den ex­tra spän­ning­en är än­då helt an­norlun­da än trä­nings­hopp, sä­ger Pul­li.

Pul­lis gam­la re­kord från 2017 för­bätt­ra­des med he­la 20 cen­ti­me­ter i Es­bo. Men som sagt så var re­kord­for­men ing­en över­rask­ning. Hös­ten 2019 bå­da­de gott då Pul­li vid två till­fäl­len nåd­de åt­ta me­ter i in­ter­na­tio­nel­la sam­man­hang: först på hög höjd i spans­ka Mo­nachil

och se­dan i Sve­ri­ge­kam­pen i Stock­holm. Åt­ta­me­ters­hop­pen var hans förs­ta se­dan som­ma­ren 2017.

– Jag tyc­ker att vänd­punk­ten var Sve­ri­ge­kam­pen. Jag täv­la­de mot Tho­bi­as Mont­ler, som det året hop­pat 822 och vun­nit en Di­a­mond Le­a­gue-täv­ling, och lyc­ka­des slå ho­nom. Det höj­de själv­för­tro­en­det re­jält.

Läng­re, fart­fylld an­sats?

I Ka­le­va­spe­len är den fin­länds­ka mäs­ta­ren från i fjol och 2014 storfa­vo­rit. Tek­ni­ken har han fått sli­pa på he­la som­ma­ren och man­nen som i år löpt 100 me­ter på 10,62 kan än­nu läg­ga i en stör­re väx­el vad be­träf­far an­sat­sen.

– Re­kord­hop­pet gjor­de jag med en kor­ta­re an­sats. Det kan hän­da att jag lägger till ett par steg till an­sat­sen så att den är 16 steg med fly­gan­de start. Jag vet att jag har råd att gö­ra det ef­tersom jag trä­nat med en 20 stegs an­sats, be­rät­tar Pul­li som in­te täv­lat i längd­hopp se­dan re­kor­det i Es­bo på grund av små ska­van­ker i höf­ten.

– Jag ha­de li­te pro­blem med höf­ten men det är ing­et far­ligt. Jag har kun­nat trä­na helt bra och har ba­ra hop­pat li­te mind­re.

Di­a­mond Le­a­gue

Om in­te ring­ros­ten el­ler en skräl­lan­de ri­val stäl­ler till det lär Pul­li vin­na FM-guld i Åbo. Men det räc­ker in­te för Pul­li. Han vill fort­sät­ta le­ka med åt­ta­me­ters­grän­sen – för­hopp­nings­vis på stör­re are­nor i tufft, in­ter­na­tio­nellt säll­skap.

– Jag hop­pas få in­bju­dan till nå­gon Di­a­mond Le­a­gue-täv­ling. Li­te för­hand­ling­ar har jag på gång ex­em­pel­vis för täv­ling­en i Stock­holm men ing­et är sä­kert än­nu. Det är än­nu li­te oklart var längd­hoppstäv­ling­ar ord­nas och om täv­ling­ar över hu­vud ta­get ord­nas. Men jag har fle­ra al­ter­na­tiv för täv­ling­ar i höst. Det finns ba­ra en hel del frå­ge­tec­ken, sä­ger Pul­li som tror att han kan ha ett nytt re­kord­hopp i ba­ga­get om allt ba­ra klaf­far.

– Det be­ror helt på hur­da­na täv­ling­ar det blir. Jag gil­lar hår­da täv­ling­ar, sä­ger 25-åring­en.

❞ Jag kän­de att min nya hopp­tek­nik fun­ka­de. Men visst var det en li­ten över­rask­ning.

Kristi­an Pul­li Längd­hop­pa­re

FO­TO: LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Fins­ka re­kord­man­nen i längd­hopp: Kristi­an Pul­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.