Leip­zig till se­mi­fi­nal: ”Klub­ben har ut­veck­lats väl­digt fort”

Leip­zig fort­sät­ter att skri­va histo­ria. Den tys­ka fot­bolls­klub­ben är klar för sin förs­ta se­mi­fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue ef­ter 2–1 mot At­lé­ti­co Madrid. Nu vän­tar PSG på tis­dag.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Ef­ter en mål­lös förs­ta halv­lek i kvarts­fi­na­len mot At­lé­ti­co slog Leip­zig till ti­digt i and­ra halv­lek i Lis­sa­bon. Ös­ter­ri­ka­ren Mar­cel Sa­bit­zer hit­ta­de fram till en fram­stor­man­de Da­ni Ol­mo som di­stinkt nic­ka­de in 1–0 bakom mål­vak­ten Jan Oblak i den 51:a mi­nu­ten.

Vild gläd­je bland tys­kar­na, knäpp­tyst på läk­tar­na.

Det är den nya verk­lig­he­ten i en co­ro­naan­pas­sad ”slut­spels­bubb­la” i Por­tu­gals hu­vud­stad, där Cham­pi­ons Le­a­gue ska av­gö­ras. Men gläd­jen blev kort­va­rig för Leip­zig.

Kont­ring

20 mi­nu­ter ef­ter led­nings­må­let pe­ka­de do­ma­ren Szy­mon Mar­ci­ni­ak på straff­punk­ten se­dan At­lé­ti­cos unge an­falls­stjär­na Jo­ao Fe­lix gått om­kull i straff­om­rå­det. 20-åring­en ste­ga­de själv fram till el­va­me­ter­s­punk­ten och sat­te kallt bol­len ne­re i vänst­ra hör­net.

1–1 och där och då var det för­läng­nings­lä­ge i CL-ry­sa­ren.

Men Leip­zig – som var fram­me i sin förs­ta Cham­pi­ons Le­a­gue-kvarts­fi­nal i klub­bens el­va­å­ri­ga histo­ria – gav in­te span­jo­rer­na chan­sen.

Av­gö­ran­det kom ef­ter en om­ställ­ning.

I den 88:e mi­nu­ten hit­ta­de spans­ke Ange­li­no fram med bol­len till Ty­ler Adams som skic­ka­de in 2–1 via täc­kan­de för­svar – ame­ri­ka­nens förs­ta mål i Leip­zig­trö­jan.

”Själv­säk­ra”

At­lé­ti­co hann ald­rig sva­ra och där­med är Leip­zig klart för sin all­ra förs­ta CL-se­mi­fi­nal. En­ligt sta­tistik­fö­re­ta­get Gra­ce­no­te är la­get yngst nå­gon­sin att nå så långt i tur­ne­ring­en.

– En här­lig känsla för klub­ben och la­get. Klub­ben har ut­veck­lats väl­digt fort, sä­ger trä­na­ren Ju­li­an Na­gels­mann till BT Sport en­ligt BBC.

I se­mi­fi­na­len vän­tar frans­ka stor­klub­ben Pa­ris Saint-Ger­main med su­per­stjär­nan Ney­mar i spet­sen.

– Nu hand­lar det om att åter­häm­ta sig på rätt sätt, att hit­ta rätt men­talt och job­ba på match­pla­nen. Vi är själv­säk­ra, det såg ni i dag, sä­ger matchvin­na­ren Adams.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.