FA-cu­pen slo­par om­spel

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REU­TERS

FA-cu­pen änd­rar tra­di­tio­nen med om­spel vid oav­gjor­da mat­cher till kom­man­de sä­song för att mins­ka an­ta­let mat­cher la­gen spe­lar un­der sä­song­en.

Den eng­els­ka fot­bolls­sä­song­en in­leds i mit­ten av sep­tem­ber, se­na­re än van­ligt på grund av för­skjut­ning­en med an­led­ning av co­ro­na­pan­de­min, och mås­te bli klar i god tid fö­re näs­ta som­mars EM i ju­ni.

FA-cup­fi­na­len ska spe­las på Wem­bley den 15 maj 2021, med­de­lar Eng­els­ka fot­boll­för­bun­det FA.

För snart två veckor se­dan tog Ar­se­nal hem 2020 års upp­la­ga av FA-cu­pen och be­lö­na­des tack va­re det med en plats i Eu­ro­pa Le­a­gue.

FA-cu­pen är värl­dens älds­ta fot­boll­s­täv­ling, som star­ta­de 1871.

Även li­gacu­pen för­kor­tar sitt spel­pro­gram ge­nom att se­mi­fi­na­len en­dast spe­las i en match i stäl­let för att som bruk­ligt av­gö­ras i två mö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.