Re­ge­ran­de mäs­ta­ren nob­bar US Open

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBLTT-AFP

Bi­an­ca Andre­e­scu kom­mer in­te till spel i årets US Open.

Den re­ge­ran­de mäs­ta­ren med­de­lar på Twit­ter att hon in­te tän­ker för­sva­ra sin ti­tel i grand slam-tur­ne­ring­en i ten­nis ef­tersom co­ro­na­pan­de­min häm­mat hen­ne i hen­nes för­be­re­del­ser.

Den 20-åri­ga ka­na­den­sis­kan, som slog Se­re­na Wil­li­ams i fi­na­len för­ra året, skri­ver att hon vill fo­ku­se­ra på att kom­ma i match­form och att åter­vän­da till spel på högs­ta ni­vå.

Hen­nes be­slut be­ty­der att årets tur­ne­ring, som bör­jar i New York den 31 au­gusti, av­görs ut­an bå­da fjol­årsvin­nar­na ef­ter att även Ra­fael Na­dal kas­tat in hand­du­ken av räds­la för vi­ru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.