Spe­lar­na knä­böj­de – blev ut­bu­a­de och döds­ho­ta­de

Dal­las och Nashvil­le knä­böj­de till na­tio­nalsång­en in­för pre­miä­ren av den or­di­na­rie MLS-sä­song­en. Då blev spe­lar­na ut­bu­a­de av sup­port­rar­na på läk­tar­plats.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REU­TERS

Rö­ken hann knappt läg­ga sig ef­ter att Port­land Tim­bers vun­nit fi­nal­mat­chen av tur­ne­ring­en ”MLS is back” i Or­lan­do in­nan den or­di­na­rie sä­song­en in­led­des.

I pre­miär­mat­chen mel­lan Dal­las och Nashvil­le, på Toyo­ta Sta­di­um i Tex­as in­för 2 912 åskå­da­re, vann gäs­ter­na med 1–0.

Men in­nan mat­chen in­led­des val­de spe­lar­na i bå­da la­gen att knä­bö­ja un­der na­tio­nalsång­en för att vi­sa sitt stöd för kam­pen mot ra­sism och so­ci­a­la orätt­vi­sor som har va­rit en het sam­hälls­frå­ga i Nor­da­me­ri­ka.

Sam­ti­digt som det­ta på­gick bör­ja­de män­ni­skor på läk­tar­plats att bua ut spe­lar­na.

Dal­las­för­sva­ra­ren Reg­gie Can­non, som är svart, kal­lar det som hän­de för mot­bju­dan­de.

– Du blir ut­bu­ad av fan­sen för att du vi­sar ditt stöd för det du tror på. Mil­jon­tals män­ni­skor står bakom det här och vi dis­ku­te­ra­de med and­ra lag och li­gan vad vi skul­le gö­ra, sam­ti­digt väl­jer vå­ra eg­na fans att bua ut oss på vår egen are­na. Hur av­sky­värt är det? Är­ligt ta­lat, i av­sak­nad av ett bätt­re ord, så gjor­de det mig för­ban­nad. Att du in­te ens kan få stöd från di­na eg­na sup­port­rar på din hem­ma­plan. Det är för­bluf­fan­de, sä­ger Can­non till MLS hem­si­da.

I ef­ter­hand har Dal­las­spe­la­ren ta­git emot döds­hot på so­ci­a­la me­di­er.

”Vi äls­kar och stöt­tar Reg­gie Can­non. De ra­sis­tis­ka kom­men­ta­rer och döds­hot han fått ta emot är mot­bju­dan­de och oac­cep­ta­belt”, skri­ver klub­ben i ett ut­ta­lan­de.

MLS-kom­mis­sio­nä­ren Don Gar­ber har även han gått ut och för­dömt hän­del­sen å li­gans väg­nar.

Det här var förs­ta mat­chen i den Nor­da­me­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan som spe­la­des in­för publik. Klub­bar­na föl­jer ett re­gel­verk med re­strik­tio­ner om so­ci­al di­stan­se­ring och åskå­da­ran­ta­let är be­grän­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.