Be­ta­la hy­ra el­ler bli vräkt

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - PEPPE ÖH­MAN Blog­gar på ame­ri­ka.blogg.hbl.fi

Här i USA har bostads­mark­na­den ko­kat un­der pan­de­min. Folk med peng­ar som bor i stä­der har köpt hus på lands­byg­den. Skräc­ken för att va­ra tvung­en att sit­ta i ka­ran­tän i en lä­gen­het i stan där par­ker och strän­der är stäng­da har fått många att ta ste­get ut.

De som är eko­no­miskt mind­re lyck­ligt lot­ta­de har haft stör­re pro­blem än att hit­ta det per­fek­ta hu­set. Un­ge­fär en tred­je­del av USA:s be­folk­ning bor i hy­reslä­gen­het. Un­der de förs­ta må­na­der­na av co­vid-19 för­bjöd många del­sta­ter hy­resvär­dar att vrä­ka hy­res­gäs­ter som in­te kun­de be­ta­la hy­ran. Det här un­dan­tags­till­stån­det är nu över och man räk­nar med att de re­dan höga siff­ror­na av folk som är hem­lö­sa kom­mer att sti­ga.

Re­dan nu so­ver folk i si­na bi­lar, un­der bro­ar, i här­bär­gen el­ler ute på ga­tan. En­ligt New York Ti­mes kan ti­o­tals mil­jo­ner per­so­ner bli vräk­ta un­der hös­ten.

Pro­ble­met är att även om hy­res­gäs­ter­na fick skju­ta upp be­tal­ning­en av hy­ran en tid lig­ger den än­då kvar som en skuld. För var­je må­nad som går väx­er skul­den och snart är sum­man så hög att den blir omöj­lig att be­ta­la av.

Hy­res­ni­vå­er­na i de störs­ta stä­der­na är sky­höga. Här i San­ta Mo­ni­ca får man ba­ra be­redd på att be­ta­la 3 000 dol­lar i må­na­den för en två­rum­ma­re med två bad­rum. Räk­na in­te hel­ler med nå­gon lyx då. Lä­gen­he­ter­na är of­ta slit­na, när en hy­res­gäst flyttar ut pens­lar hy­res­vär­den ba­ra ett la­ger vit må­lar­färg på ska­van­ker­na. Ut­sik­ten från fönst­ret be­står of­ta av hu­set bred­vid. Vill man bo i ett en­fa­miljs­hus kan hy­ran lig­ga på mel­lan 5 000 och 50 000 dol­lar i må­na­den. Hög­re ifall hu­set lig­ger vid stran­den.

Fa­mil­jer som för­lo­rar si­na hem ham­nar in­te nöd­vän­digt­vis på ga­tan. De tar in på bil­li­ga mo­tell, bor hos oli­ka vän­ner el­ler i nåns ga­rage. Det är svårt att få ett jobb och ock­så be­hål­la det när man är hem­lös. Bris­ten på jobb på grund av pan­de­min gör in­te si­tu­a­tio­nen lät­ta­re.

En sak är sä­ker: co­vid-19 har tyd­li­ga­re än nå­gon­sin vi­sat upp USA:s pro­blem med ojäm­lik­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.