Röd­be­tor och mo­röt­ter möts i som­marsal­la­den

Au­gusti är här och det väx­er så det kna­kar i plan­te­rings­lå­dor och träd­gårds­land. Färs­ka, sö­ta röd­be­tor trivs yp­per­ligt med en frisk tzat­zi­ki och som­mar­mo­röt­ter­na får säll­skap av en un­der­bar nö­tig spelt­sal­lad med man­gold.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - AN­NA MARKELIN

Co­achen

Mat, mo­tion och sömn – det be­hö­ver vi al­la för att må bra. HBL:s ex­pert på väl­be­fin­nan­de, An­na Markelin, skri­ver här om sun­da lev­nads­va­nor var­je lör­dag. Me­ra ma­te­ri­al finns på webb­plat­sen www.hbl.fi/co­achen/

Vi träf­fas en varm dag i Danskar­bys växt­hus och la­gar vå­ra fa­vo­ri­ter just nu. Var­ken Lou­i­se el­ler jag är spe­ci­ellt bund­na vid re­cept – of­tast blir det en va­ri­ant av det man har hem­ma – så se det­ta som in­spi­ra­tion och byt ut till det du tyc­ker om och det som finns till hands. I stäl­let för mo­röt­ter i spelt­sal­la­den kan man ta gril­lad zuc­chi­ni el­ler au­ber­gi­ne, el­ler strim­lad kål­rab­bi. Pas­sa på att nju­ta av al­la här­li­ga grön­sa­ker som finns!

Röd­be­tor med tzat­zi­ki och rostad man­del

4 por­tio­ner

500 g röd­be­tor oliv­ol­ja flingsalt 70 g man­del­spån

Tzat­zi­ki:

4 dl tjock gre­kisk yog­hurt, gär­na 10% fett­halt 2 fri­lands­gur­kor med skal på, tvät­ta­de 1 vit­löks­klyf­ta ½ kru­ka dill 3 msk färsk myn­ta 2 msk oliv­ol­ja salt & pep­par ½ tsk ho­nung krondill som de­ko­ra­tion

Ko­ka röd­be­tor­na i sal­tat vat­ten med skal på i ca 45 mi­nu­ter, el­ler tills de bli­vit mju­ka. Ska­la dem när de är var­ma så loss­nar ska­let enkla­re. Skär i klyf­tor el­ler tär­ning­ar och låt sval­na.

Låt yog­hur­ten rin­na av i ett kaffe­fil­ter så att den blir rik­tigt fast i kon­si­sten­sen.

Riv gur­kor­na grovt (be­håll ska­let på) och tryck ur ex­tra väts­ka.

Blan­da yog­hurt och gur­ka med kros­sad vit­lök och till­sätt hac­kad dill och myn­ta. Smak­sätt med salt, pep­par, oliv­ol­ja och li­te ho­nung. Låt sma­ker­na stå och dra en stund.

Bred ut tzat­zi­kin på ett ser­ve­rings­fat och för­de­la röd­be­tor­na i en hög ovan­på. Ring­la på li­te oliv­ol­ja och ho­nung och strö li­te ex­tra flingsalt över.

Ros­ta man­del­spå­nen i en torr stek­pan­na så de får en vac­ker ljus­brun färg. Låt sval­na och strö över röd­be­tor­na. De­ko­re­ra med krondill och even­tu­ellt ät­ba­ra blom­mor.

Rät­ten kan ser­ve­ras som en för­rätt med färskt bröd el­ler som en si­do­rätt till gril­lat.

Som­rig spelt­sal­lad

4 por­tio­ner

3 dl spelt­ve­te 1 stör­re färsk lök el­ler ett par små 1 knip­pe som­mar­mo­röt­ter man­gold el­ler spe­nat 1 dl val­fria nöt­ter blå­bär till de­ko­ra­tion

Vi­nä­grett:

½ dl äp­pel­ci­der­vi­nä­ger el­ler vitvins­vi­nä­ger ca 2 msk ho­nung, sma­ka av 1-2 msk oliv­ol­ja om du öns­kar

Ko­ka spelt­ve­tet med en ny­pa salt en­ligt för­pack­ning­en men låt det gär­na ha li­te tugg­mot­stånd kvar, jag bru­kar kon­trol­le­ra i slu­tet av kok­ti­den. Skrub­ba mo­röt­ter­na, de­la dem på läng­den och ba­ka med li­te oliv­ol­ja i ugn på 220 gra­der, det tar cir­ka 20 mi­nu­ter. Det går ock­så bra att gril­la dem om de in­te är för tjoc­ka.

Hac­ka som­mar­lö­ken el­ler an­vänd sal­lads­lök – el­ler kanske gräslök om du vill. Lägg man­gold el­ler spe­nat längs kan­ter­na på ett vac­kert fat, lägg på spelt och hac­kad lök. Ar­ran­ge­ra mo­röt­ter­na ovan­på, för­de­la nöt­ter­na överst och häll över vi­nä­gret­ten. De­ko­re­ra med blå­bär.

I sep­tem­ber ger Lou­i­se Mérus tips på mel­lan­mål för bå­de barn och vux­na.

Det finns kor­ta fil­mer till Co­achens al­la re­cept på webb­saj­ten www.hbl.fi/co­achen-mat/#top. De bju­der på in­spi­ra­tion i mat­lag­ning­en. Klic­ka dig in och tit­ta.

FO­TO: TI­MO KARI

An­na Markelin och Lou­i­se Mérus till­re­der en läc­ker mål­tid på mo­rot och röd­be­ta. Hur det går till kan du se på en vi­deo på webb­si­dan www.hbl.fi/co­achen-mat.

FO­TO: TI­MO KARI

Som­marsal­la­den top­pas med färs­ka mo­röt­ter som har ba­kats i ug­nen. De kok­ta röd­be­tor­na de­ko­re­ras med ros­ta­de man­del­spån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.