HÄR­LIGT LOFTGÅNGSH­US FÖRHANDSMA­RKNADSFÖRS NU!

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Han­gö loc­kar många med sin fi­na och havsnä­ra mil­jö. För den som vill för­verk­li­ga dröm­men om en lä­gen­het i den klas­sis­ka som­marsta­den er­bju­der ny­pro­duk­tio­nen BaB Han­gö Kors­mans­ga­tan en strå­lan­de möj­lig­het.

För­hands­mark­nads­fö­ring­en av BaB Han­gö Kors­mans­ga­tan in­led­des ny­li­gen och de förs­ta lä­gen­he­ter­na har re­dan hun­nit re­ser­ve­ras. In­tres­set är för­stå­e­ligt. Hu­set har ett bra lä­ge, i cent­rum av Han­gö, och i lä­gen­he­ter­na kom­bi­ne­ras ny­pro­duk­tio­nens många för­de­lar med när­het till na­tu­ren, fun­ge­ran­de lös­ning­ar och hög­klas­si­ga ma­te­ri­al­val.

In­flytt­nings­klart i maj

Byg­gan­det in­leds i höst och lä­gen­he­ter­na be­räk­nas stå in­flytt­nings­kla­ra i maj 2021. To­talt be­står ut­bu­det av 17 bo­stä­der i stor­le­ken 30 till 55 kvadrat­me­ter – et­tor, två­or och tre­or, al­la för­sed­da med stil­re­na, in­gla­sa­de bal­kong­er och ute­plat­ser som ger möj­lig­het till mångsidig an­vänd­ning året om.

Plan­lös­ning­ar­na är öpp­na och mo­der­na och ge­nom att re­ser­ve­ra en lä­gen­het un­der för­hands­mark­nads­fö­ring­en har du som kö­pa­re möj­lig­het att va­ra med och på­ver­ka va­let av ma­te­ri­al och ut­rust­ning.

För re­ser­ve­ring­en av en lä­gen­het upp­bärs en bok­nings­s­av­gift på 2 000 eu­ro.

Split­ter­nytt och centralt

Bygg­her­re för pro­jek­tet är Sik­la Oy. För för­sälj­ning­en av lä­gen­he­ter­na sva­rar Aa­va­ran­ta, ett fa­mil­je­fö­re­tag med lång er­fa­ren­het av för­med­ling av hög­klas­si­ga ob­jekt på ax­eln Han­gö-Helsing­fors.

– Det här är ett yp­per­ligt till­fäl­le att re­ser­ve­ra en split­ter­ny lä­gen­het på ett centralt lä­ge i Han­gö. Med tan­ke på att Han­gö som fri­tidsort i som­mar va­rit po­pu­lä­ra­re än nå­gon­sin är det en möj­lig­het som sä­kert ock­så in­tres­se­rar in­ve­ste­ra­re, sä­ger Aa­va­ran­tas vd Bet­ti­na Ru­us­ka­nen.

Bab Kors­mans­ga­tan är ett så kal­lat RS-ob­jekt, vil­ket in­ne­bär att bo­stads­ak­tie­bo­la­get un­der bygg­nads­fa­sen tar i be­ak­tan­de det skydd som de­fi­ni­e­rats i la­gen om bo­stads­köp.

För­hands­mark­nads­fö­ring av bo­stads­ak­tie­bo­la­get Asun­to Oy Hangon Kors­ma­nin­ka­tu!

Bygg­start hös­ten 2020. Det­ta hög­klas­si­ga loft­hus upp­förs på en yp­per­lig plats med fin om­giv­ning i Han­gö cent­rum. Här för­e­nas när­he­ten till na­tu­ren med okom­pli­ce­rat bo­en­de i en ny bo­stad och den livs­kva­li­tet väl­fun­ge­ran­de kvadrat­met­rar och hög­klas­si­ga ma­te­ri­al er­bju­der. Be­räk­nas stå fär­digt 2021. De förs­ta bo­stä­der­na re­ser­ve­ras re­dan.

WWW.AA­VA­RAN­TA.FI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.