Jät­te­ma­ni­fes­ta­tion när be­la­ru­si­er­na tå­gar ut på ga­tor­na

De­mon­stran­ter i hund­ra­tu­sen­tal har gett sig ut på ga­tor­na i Minsk i det som kal­lats ”marsch för fri­het”. Pre­si­den­ten Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko häv­dar att Na­to sam­lar styr­kor vid grän­sen, me­dan Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin ut­lo­var mi­li­tärt stöd till Be­lar

Hufvudstadsbladet - - News - HBL-TT-AFP

I ett fram­trä­dan­de i Be­la­rus hu­vud­stad Minsk på sön­da­gen ta­la­de Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko om så­väl mark- som luft­styr­kor från Na­to nä­ra lan­dets gräns, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Reu­ters.

Pre­si­den­ten syf­tar up­pen­bar­li­gen på Po­len, där för­svars­al­li­an­sen Na­to har stor mi­li­tär när­va­ro. Men någ­ra be­lägg för en så­dan kraft­sam­ling finns i nu­lä­get in­te.

– Vi kom­mer att upp­hö­ra som stat, som folk, som en na­tion, sä­ger han om Na­to­ho­tet till an­häng­a­re som sam­lats i sta­den.

På sön­da­gen sam­las sam­ti­digt Minsk­bor med krav på Lu­ka­sjen­kos av­gång i vad de valt att kal­la en fri­hets­marsch.

De­mon­stra­tio­nen sked­de på da­gen en vec­ka ef­ter det av om­värl­den ut­döm­da va­let i Be­la­rus den 9 au­gusti. Reu­ters rap­por­te­rar att till och med 200 000 per­so­ner var på plats. Även på and­ra håll i Be­la­rus ord­na­des de­mon­stra­tions­tåg.

Öm­se­si­dig as­si­stans

Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko höll un­der da­gen även nya te­le­fo­nö­ver­lägg­ning­ar med sin kol­le­ga i Moskva, Vla­di­mir Pu­tin.

En­ligt en kom­mu­niké från makt­hög­kvar­te­ret Kreml är Ryss­land be­rett att stöd­ja Be­la­rus re­gim mi­li­tärt. I kom­mu­nikén hän­vi­sas till en för­svars­pakt om öm­se­si­dig mi­li­tär as­si­stans som de bå­da län­der­na har in­gått, skri­ver Reu­ters.

Tryc­ket har sta­digt växt mot Lu­ka­sjen­ko se­dan val­da­gen för­ra sön­da­gen. Be­la­ru­si­er i sto­ra mäng­der har ta­git till ga­tor och torg för att pro­te­ste­ra mot det of­fi­ci­el­la val­re­sul­ta­tet – som vi­sa­de en stor se­ger för Lu­ka­sjen­ko – och vi­sa sitt stöd för op­po­si­tions­le­da­ren Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­ja.

När­ma­re 7000 män­ni­skor har gri­pits, hund­ra­tals har ska­dats och två har om­kom­mit i de pro­tes­ter som för­vand­lats till Lu­ka­sjen­kos störs­ta ut­ma­ning un­der de 26 åren vid mak­ten. Grip­na som se­der­me­ra släppts ur fäng­el­se har rap­por­te­rat om tor­tyr­lik­nan­de be­hand­ling.

Bland and­ra EU:s ut­ri­kesmi­nist­rar har för­dömt det be­la­ru­sis­ka va­let och krävt ett slut på vål­det mot de­mon­stran­ter­na. EU pla­ne­rar dess­utom sank­tio­ner mot lan­det.

Välj­ar­bas vän­der?

Sam­ti­digt som de­mon­stran­ter fyllt ga­tor­na i Minsk och and­ra stä­der runt om i Be­la­rus, har även hund­ra­tals an­ställ­da vid stats­äg­da fa­bri­ker läm­nat si­na ar­be­ten och kall­lat till strej­ker – en tyd­lig sig­nal om att de­lar av Lu­ka­sjen­kos tra­di­tio­nel­la välj­ar­bas vän­der sig emot sin pre­si­dent.

Un­der en pro­test ut­an­för Be­la­rus stat­li­ga tv-kom­plex un­der lör­dags­kväl­len läm­na­de runt 100 an­ställ­da bygg­na­den och an­slöt sig till de­mon­stran­ter­na.

Lu­ka­sjen­kos fram­trä­dan­de på sön­da­gen sked­de vid en re­ge­rings­vän­lig de­mon­stra­tion i Minsk. En­ligt käl­lor till me­di­er på plats upp­ma­na­des ar­bets­ta­ga­re att del­ta i de­mon­stra­tio­nen – el­ler ris­ke­ra att för­lo­ra job­bet.

BBC upp­ger att någ­ra tu­sen per­so­ner del­tog i de­mon­stra­tio­nen.

FO­TO: LEH­TIKU­VA / AFP / SER­GEI GAPON

FO­TO: SER­GEI GAPON/LEH­TIKU­VA/AFP

Be­la­ru­si­er de­mon­stre­ra­de mot lan­dets pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko i Minsk på sön­da­gen i vad som upp­ges va­ra den störs­ta de­mon­stra­tio­nen i lan­dets histo­ria. De­mon­stran­ter­na bär den hi­sto­ris­ka ■ röd-vi­ta flag­gan.

FO­TO: SIARHEI LESKIEC/LEH­TIKU­VA-AFP FO­TO: SER­GEI GAPON/LEH­TIKU­VA-AFP

På sön­da­gen hölls ock­så en re­ge­rings­vän­lig de­mon­stra­tion i Minsk. Ar­bets­ta­ga­re sägs ha upp­ma­nats att del­ta i de­mon­stra­tio­nen för att in­te för­lo­ra job­bet.

Lu­ka­sjen­ko sa­de att Na­to sam­lar styr­kor vid Be­la­rus väst­ra gräns, ett på­stå­en­de som det in­te ver­kar fin­nas stöd för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.