Var fem­te fick säm­re köp­kraft

76 000 fort­fa­ran­de per­mit­te­ra­de

Hufvudstadsbladet - - News - FRED­RIK HäGGMAN fred­rik.hagg­man@ksf­me­dia.fi

En fem­te­del av fin­län­dar­na upp­lev­de att de­ras möj­lig­he­ter att kon­su­me­ra för­sva­ga­des i och med co­ro­na­pan­de­min. Det fram­kom­mer i en färsk en­kät­un­der­sök­ning som HBL har lå­tit gö­ra.

En av de många fin­län­da­re som för­lo­ra­de sin in­komst är Kaj Svensk­berg, som per­mit­te­ra­des från sitt jobb på Bal­tic Prin­cess i april. Trots att hans eko­no­mi för­säm­ra­des är han nöjd med sät­tet som det fins­ka sam­häl­let sköt­te si­tu­a­tio­nen på.

Vå­ren var eko­no­miskt tuff för många fin­län­da­re, då per­mit­te­ring­ar­na sköt i höj­den och fö­re­ta­ga­re in­om vitt skil­da bran­scher för­lo­ra­de si­na kun­der. Näs­tan 20 pro­cent av fin­län­dar­na upp­ger att pan­de­min led­de till att de in­te kun­de kon­su­me­ra li­ka myc­ket som ti­di­ga­re.

Det här fram­kom­mer i en en­kät­un­der­sök­ning som HBL har lå­tit gö­ra till­sam­mans med tid­ning­ar­na Maa­seudun Tu­le­vai­su­us och Verkk­ou­u­ti­set.

Åbo­bon Kaj Svensk­berg hör till dem vars in­komst ströps i sam­band med pan­de­min, då han till­sam­mans med de and­ra an­ställ­da vid tax free-af­fä­ren på Tal­link Sil­jas pas­sa­ge­rar­far­tyg Bal­tic Prin­cess fick läm­na sitt jobb till­fäl­ligt i april.

– Nog kom det som en chock, även om jag har för­stå­el­se för att re­de­ri­et var tvung­et att gö­ra så här, med si­na höga per­so­nal­kost­na­der. Ef­fek­ter­na av vi­ru­set bör­ja­de ock­så mär­kas ett bra tag in­nan per­mit­te­ring­en. Pas­sa­ge­rar­na blev fär­re och fär­re och till slut var det ba­ra last­bils­chauf­fö­rer som åk­te med bå­ten.

Svensk­berg blev per­mit­te­rad sam­ti­digt som per­mit­te­rings­vå­gen nåd­de sin topp, då an­ta­let in­led­da per­mit­te­rings­pe­ri­o­der som mest över­steg 50 000.

Se­dan dess har per­mit­te­ring­ar­na gått ner­åt vec­ka för vec­ka. En­ligt den se­nas­te sta­tisti­ken är cir­ka 76 000 per­mit­te­ra­de fort­sätt­nings­vis an­mäl­da som ar­bets­lö­sa.

Det är fort­fa­ran­de in­te i när­he­ten av så myc­ket folk på bå­tar­na som det var ti­di­ga­re, och då bor­de det än­då va­ra full rul­jangs den här ti­den. Hös­ten känns väl­digt osä­ker, då sep­tem­ber och ok­to­ber van­ligt­vis är låg­sä­song. Kaj Svensk­berg

An­ta­let öv­ri­ga ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de upp­gick till 295 000 vid sam­ma tid­punkt.

Upp­lev­de vå­ren

Den två må­na­der långa per­mit­te­rings­pe­ri­o­den blev Svensk­bergs förs­ta un­der hans drygt 30-åri­ga kar­riär på bå­ten. Det in­ne­bar sto­ra om­ställ­ning­ar från de van­li­ga ru­ti­ner­na, då han job­bar vec­ka­vec­ka och till­bring­ar en stor del av ti­den till sjöss.

– Det är säl­lan jag är i land så här länge. Det blev förs­ta gång­en på 30 år som jag fick upp­le­va vå­ren på rik­tigt och då na­tu­ren för­änd­ras var­je dag, sä­ger Svensk­berg, som be­skri­ver sig som en na­tur­män­ni­ska som till­bring­a­de sto­ra de­lar av den le­di­ga ti­den på stu­gan i skär­går­den.

Per­mit­te­ring­en in­ne­bar ock­så att hans möj­lig­he­ter att kon­su­me­ra blev kring­skur­na.

– Det är trå­kigt, för man bor­de stöd­ja eko­no­min och de fins­ka fö­re­ta­gen just nu.

Sam­ti­digt har det in­te gått nå­gon di­rekt nöd på ho­nom. Un­der vå­ren fanns det än­då ing­et att gö­ra el­ler läg­ga peng­ar på, sä­ger han.

– Man kun­de in­te ens gå ut och ta en kopp kaf­fe, el­ler häl­sa på sin gam­la mam­ma för den de­len.

Sam­häl­let sköt­te si­tu­a­tio­nen bra

Som många and­ra fin­län­da­re ut­nytt­ja­de Svensk­berg ban­kens er­bju­dan­de om av­gifts­fri amor­te­rings­fri­het, vil­ket lät­ta­de på kost­nads­ni­vån. Via ar­bets­lös­hets­kas­san be­vil­ja­des han ock­så un­der­stöd för per­mit­te­rings­pe­ri­o­den.

Pro­ces­ser­na be­skri­ver han som smi­di­ga och an­sök­ning­ar­na gick ige­nom på ba­ra någ­ra da­gar.

– Det här var en ny si­tu­a­tion för al­la, men jag tyc­ker att det fins­ka sam­häl­let har skött kri­sen bra, sä­ger Svensk­berg och gör en jäm­fö­rel­se med 90-ta­lets re­ces­sion:

– Då var det sna­ra­re tvärtom, pri­vat­per­so­ner gick i per­son­lig kon­kurs i brist på stöd.

Till­ba­ka i ju­ni

I och med att Svensk­berg är en av dem som job­bat längst på bu­tiks­si­dan var han en av dem som först fick åter­vän­da då Bal­tic Prin­cess bör­ja­de åter­gå till nor­mal tra­fik.

Un­der co­ro­navå­ren tjänst­gjor

de fär­jan, som an­nars är väl­frek­ven­te­rad av stu­dent­gäng och fest­folk, som frakt­far­tyg. Un­der ti­den sköt­te an­ställ­da med and­ra upp­gif­ter om för­sälj­ning­en.

– Just nu är un­ge­fär hälf­ten av be­sätt­ning­en till­ba­ka. Jag är trots allt lyck­ligt lot­tad. Det finns an­ställ­da som fort­fa­ran­de är per­mit­te­ra­de, och man får ba­ra hop­pas att de ock­så kla­rar sig nå­gorlun­da.

Svensk­berg är än­då be­kym­rad in­för hös­ten och den omdis­ku­te­ra­de and­ra vå­gen. In­te ba­ra på grund av vi­ru­set i sig utan ock­så ur ett pri­va­te­ko­no­miskt per­spek­tiv.

– Det är fort­fa­ran­de in­te i när­he­ten av så myc­ket folk på bå­tar­na som det var ti­di­ga­re, och då bor­de det än­då va­ra full rul­jangs den här ti­den. Hös­ten känns väl­digt osä­ker, då sep­tem­ber och ok­to­ber van­ligt­vis är låg­sä­song.

Me­del­klas­sen på­ver­kas mest

En­ligt en­kät­un­der­sök­ning­en är det me­de­lin­komst­ta­gar­na som på­ver­kats mest av eko­no­mins kräft­gång, låt va­ra att skill­na­der­na är mar­gi­nel­la. De sva­ran­de är in­de­la­de i fem ka­te­go­ri­er en­ligt lö­ne­ni­vå. I de mit­ters­ta klas­ser­na, med en års­in­komst mel­lan 20 000 och 50 000, sä­ger strax över en fem­te­del att de in­te har kun­nat kon­su­me­ra li­ka myc­ket som ti­di­ga­re.

I den högs­ta in­komst­ka­te­go­rin är det fö­ga för­vå­nan­de få som har på­ver­kats ne­ga­tivt. Ba­ra li­te mer än var ti­on­de av dem som tjä­nar över 85 000 sä­ger att de kan kon­su­me­ra mind­re, och li­ka många upp­ger tvärtom att de nu haft mer peng­ar för kon­sum­tion.

I den lägs­ta in­komst­klas­sen är an­de­len vars kon­sum­tions­möj­lig­he­ter har för­säm­rats un­ge­fär 18 pro­cent.

Små skill­na­der mel­lan kö­nen

Vad gäl­ler an­de­len som har drab­bats ne­ga­tivt av co­ro­nakri­sen är skill­na­der­na mel­lan kö­nen små. Om man där­e­mot ser på de som har gyn­nats av den finns det en svag över­vikt till män­nens för­del.

Un­ge­fär sju pro­cent av män­nen har kun­nat kon­su­me­ra mer, jäm­fört med fy­ra pro­cent av kvin­nor­na.

Ock­så i frå­ga om spar­be­te­en­de kan man no­te­ra skill­na­der i form av en stör­re in­tern va­ri­a­tion bland män­nen än bland kvin­nor­na. I grup­pen man­li­ga sva­ran­de finns fler bå­de av dem som har kun­nat spa­ra mer och av dem som har kun­nat spa­ra mind­re.

FO­TO: PRI­VAT

Kaj Svensk­berg är till­ba­ka på Bal­tic Prin­cess se­dan bör­jan av ju­ni, men oro­ar sig li­te för hös­ten. In­te ens nu, då det bor­de va­ra full rul­jangs på bå­tar­na, är det sär­skilt myc­ket folk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.