17-åri­ga Van­ni­nen im­po­ne­ra­de i sju­kam­pen

Ma­ria Hun­ting­ton ryck­te ifrån i sju­kam­pen un­der den av­slu­tan­de da­gen men na­tions­re­kor­det för­blev oho­tat. Na­tions­re­kord för 17- och 19-åring­ar blev det där­e­mot för sil­ver­me­dal­jö­ren Sa­ga Van­ni­nen.

Hufvudstadsbladet - - News - TOM­MI WILL­BERG tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

Ma­ria Hun­ting­tons jakt på Sa­tu Ru­ot­sa­lai­nens 29 år gam­la fin­länds­ka re­kord kom av sig nå­got re­dan un­der lör­da­gen då hon låg ste­get ef­ter re­sul­ta­ten i sin re­kord­se­rie från i fjol i al­la gre­nar för­u­tom 200 me­ter. Sam­ma trend fort­sat­te un­der fi­nal­da­gen med spjut­kast­ning­en som po­si­tivt un­dan­tag.

Hun­ting­ton säk­ra­de sitt FM-guld i god tid och ska­ka­de av sig ton­års­sen­sa­tio­nen Sa­ga Van­ni­nen. Hun­ting­ton kom för tred­je gång­en un­der kar­riä­ren över 6 000 po­äng då hon tog sitt tred­je ra­ka FM-guld med po­äng­en 6 073. I Ka­le­va­spe­len i fjol stod Hun­ting­ton för he­la 6 339 po­äng.

– För­stås var det här in­te det som jag ha­de hop­pats. Men om jag ska va­ra stolt över någon­ting så är det att jag ti­di­ga­re all­tid skul­le ha av­bru­tit en så­dan här sju­kamp. Nu käm­pa­de jag till slut och vann FM-guld. Det var en svår dag re­dan i går, det är svårt att för­kla­ra vad det be­rod­de på. I dag var jag då­lig. Det är onö­digt att spe­ku­le­ra desto mer, sä­ger

Hun­ting­ton.

Van­ni­nen njöt av stäm­ning­en

Sju­kam­pen i Åbo bjöd än­då på ett na­tions­re­kord – i två ål­ders­klas­ser dess­utom. 17-åri­ga Sa­ga Van­ni­nen, Hun­ting­tons för­e­nings­kom­pis i Tam­pe­reen Pyrin­tö, stod för en väl­dig full­träff och för­bätt­ra­de sitt per­son­li­ga re­kord med ofatt­ba­ra 412 po­äng.

Van­ni­nen gjor­de sin förs­ta sju­kamp med den 4 ki­lo tunga ku­lan i fjol och no­te­ra­des för 5 449 po­äng. I FM-sil­ver­se­ri­en blev po­äng­en 5 861 och ton­å­ring­en kros­sa­de na­tions­re­kor­den bå­de för 17- och för 19-åring­ar. Van­ni­nen gjor­de PB i fem av sju gre­nar då hon löp­te re­kord på 800 me­ter.

– Visst gick det bra då det var ba­ra min and­ra sju­kamp med se­ni­o­rer­nas red­skap. Helt okej, sä­ger Van­ni­nen le­en­de.

FM-sil­ver­me­dal­jen och att över hu­vud ta­get va­ra med i Ka­le­va­spe­len väger tungt då Van­ni­nen, EYOF­mäs­ta­re från i fjol, rang­ord­nar kar­riä­rens höjd­punk­ter.

– Själ­va sju­kam­pen var bra och det blev inga flop­par. Längd­hop­pet var li­te sva­ga­re men an­nars gick det bra. De här täv­ling­ar­na är de störs­ta jag va­rit med i och stäm­ning­en var bra, sä­ger Van­ni­nen.

Sill­man av­bröt – bron­set till Borgå

Tam­pe­reen Pyrin­tös trip­pel­se­ger blev in­te av trots en över­läg­sen trip­pel­led­ning ef­ter förs­ta da­gen. Mi­ia Sill­man, som vric­ka­de fo­ten i lör­da­gens höjd­hoppstäv­ling, tving­a­des av­bry­ta sin kamp ef­ter den sista da­gens in­le­dan­de längd­hoppstäv­ling. Sill­man hop­pa­de hyf­sa­de 5,90 me­ter i förs­ta om­gång­en men gjor­de inga nya för­sök ef­ter det. Hon av­bröt sju­kam­pen ef­ter fem gre­nar.

Det öpp­na­de en tom plats up­pe på pris­pal­len bred­vid Hun­ting­ton och Van­ni­nen. Tred­je­plat­sen och FM­bron­set tog Borgå Akil­les Aman­da Lil­jen­dal hand om fö­re Es­bo IF:s Jes­si­ca Rau­te­lin. Lil­jen­dal för­bätt­ra­de sitt per­son­bäs­ta med över hund­ra po­äng till 5 467. Me­dal­jen var Lil­jen­dals förs­ta i Ka­le­va­spe­len.

– Det sma­kar helt jät­te­bra. Su­per, sä­ger Lil­jen­dal med en lät­tad röst.

Sill­mans öde tog hon emot med kluv­na tan­kar.

– Hon är min trä­nings­kom­pis så jag tyck­te ju synd om hen­ne. Men sen tänk­te jag att nu lyc­kas jag ba­ra i spju­tet så har jag me­daljchans då Jes­si­ca är så bra på 800 m. Det var jät­tener­vöst fö­re 800 me­ter som all­tid är hemskt att springa, sä­ger den le­en­de FM-brons­me­dal­jö­ren svars per­son­bäs­ta i spjut gav hen­ne ett till­räck­ligt bra för­språng fö­re den av­slu­tan­de löp­sträc­kan.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/VE­SA MOI­LA­NEN

Ma­ria Hun­ting­ton nåd­de 6 000-me­ters­grän­sen me­dan Sa­ga Van­ni­nen kros­sa­de na­tions­re­kord för ju­ni­o­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.