En greps vid hö­gerex­trem de­mon­stra­tion i Åbo

En hö­gerex­trem de­mon­stra­tion och en mot­de­mon­stra­tion sam­la­de drygt hund­ra per­so­ner var i Åbo på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen, med an­led­ning av att det på tis­da­gen har gått fy­ra år se­dan kni­v­at­tac­ken på Åbo torg.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Den hö­gerex­tre­ma de­mon­stra­tio­nen ord­na­des av Kan­sal­lis­mi­e­lis­ten li­it­tou­ma (un­ge­fär: De na­tio­na­lis­tiskt sin­na­des al­li­ans) på Trä­tor­get. De­mon­stra­tio­nen gick un­der be­teck­ning­en Kuk­ka­vir­ta-188.

Sif­fer­kom­bi­na­tio­nen syf­tar på da­tu­met den 18 au­gusti 2017, då ter­ror­at­tac­ken i Åbo äg­de rum, men där­till är sif­fer­kom­bi­na­tio­nen ”88” en na­zis­tisk kod. Sif­fer­kom­bi­na­tio­nen ”88” på­min­ner om bok­stavs­kom­bi­na­tio­nen ”HH”, vil­ket är en för­kort­ning av ut­tryc­ket ”Heil Hit­ler”.

De na­tio­na­lis­tiskt sin­na­des al­li­ans be­stri­der att sam­man­slut­ning­en är na­zis­tisk.

Mot­de­mon­stra­tio­nen äg­de rum på Gam­la Stor­tor­get och het­te Åbo utan na­zis­ter. Po­li­sen över­va­ka­de bå­da de­mon­stra­tio­ner­na.

En per­son greps i sam­band med den hö­gerex­tre­ma de­mon­stra­tio­nen Kuk­ka­vir­ta 188, sä­ger An­na Saa­re­no­ja, kom­mu­ni­ka­tions­chef vid po­li­sen i Syd­väst­ra Fin­land.

– Or­sa­ken var att per­so­nen in­te löd po­li­sens upp­ma­ning om att hen skul­le läm­na plat­sen.

De­mon­stra­tions­tå­gen or­sa­ka­de ock­så någ­ra kor­ta­re stopp i tra­fi­ken i cen­tra­la Åbo un­der sön­da­gen. Om­kring kloc­kan 17 var de­mon­stra­tio­ner­na över och tra­fi­ken löp­te som nor­malt igen.

Ar­ran­gö­rer­na för bå­da de­mon­stra­tio­ner­na ha­de upp­ma­nat del­ta­gar­na att bä­ra mun­skydd för att hind­ra sprid­ning­en av coronaviru­set. Upp­ma­ning­en gick bätt­re hem på mot­de­mon­stra­tio­nen.

De­mon­stra­tio­ner­na ar­ran­ge­ra­des i år för tred­je gång­en.

VE­SA MOI­LA­NEN/LEH­TIKU­VA FO­TO:

De­mon­stra­tio­nen Kuk­ka­vir­ta-188 ar­ran­ge­ra­des av den na­tio­na­lis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Kan­sal­lis­mi­e­lis­ten li­it­tou­ma och star­ta­de från Trä­tor­get i Åbo. ■

FO­TO: VE­SA MOI­LA­NEN/LEH­TIKU­VA

Mot­de­mon­stra­tio­nen Åbo utan na­zis­ter ar­ran­ge­ra­des i år för tred­je ■ gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.