Båtre­se­nä­rer fick co­ro­na­tes­ta sig i Nord­sjö

Av 127 per­so­ner som an­län­de till Nord­sjö hamn och er­bjöds co­ro­na­test, tac­ka­de 81 nej. Det var förs­ta gång­en Helsing­fors stad möt­te båt­pas­sa­ge­ra­re med test­möj­lig­het. Nu rustas ham­nar­na med ny häl­so­råd­giv­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Helsing­fors stad er­bjöd på sön­da­gen fri­vil­ligt co­ro­na­test till en del av de re­se­nä­rer som kom från Tyskland och an­län­de till ham­nen i Nord­sjö.

Test­ning er­bjöds till 127 per­so­ner. Av dem tac­ka­de 46 per­so­ner ja till att ut­fö­ra ett co­ro­na­test.Än­nu har testre­sul­ta­ten in­te kom­mit, men sta­den kom­mer att med­de­la om dem så fort tes­ter­na ana­ly­se­rats.

”Häl­soråd­giv­ning­en och prov­tag­ning­en löp­te smi­digt. Vi ut­nytt­jar nu de er­fa­ren­he­ter vi fick och ut­vid­gar se­dan vår häl­so­råd­giv­ning i ham­nar­na. Möj­ligt­vis in­förs ock­så test­ning di­rekt i ham­nar­na”, sä­ger Le­e­na Tur­pe­i­nen som an­sva­rar för häl­so­vårds- och rus­me­dels­tjäns­ter­na i Helsing­fors i ett press­med­de­lan­de.

Sta­den öpp­nar ock­så i dag en förs­ta häl­so­råd­giv­ning för fär­je­pas­sa­ge­ra­re i Väst­ra ham­nen i Helsing­fors. In­om när­mas­te fram­tid ska ock­så Olym­pi­a­ter­mi­na­len, Ska­tud­dens ter­mi­nal och Han­sa­ter­mi­na­len i Nord­sjö få lik­nan­de råd­giv­ning­ar.

I ett press­med­de­lan­de skri­ver sta­den att råd­giv­ning­en är till för att in­for­me­ra pas­sa­ge­ra­re om hur sprid­ning­en av coronaviru­set hind­ras och hän­vi­sa per­so­ner som miss­tänks smit­ta­de till co­ro­na­test. Till en bör­jan kom­mer pas­sa­ge­ra­re in­te att tes­tas di­rekt vid råd­giv­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.