Fors­ka­re: Riks­dags­hu­set är som en tryck­ko­ka­re till sann­fin­ländsk för­del

Co­ro­nakri­sen har ska­pat ett tryck in­om re­ge­ring­en och i re­la­tio­nen till op­po­si­tio­nen, be­dö­mer Mark­ku Jo­ki­si­pi­lä, chef för Åbo uni­ver­si­tets cen­ter för riks­dags­forsk­ning. – Sann­fin­län­dar­na kan skräl­la i vå­rens kom­mu­nal­val om EU-stöd­pa­ke­tet do­mi­ne­rar hös­tens

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JE­A­NET­TE ÖSTMAN/SPT

Co­ro­nae­pi­de­mins förs­ta choc­kar­ta­de fas är för­bi. Bud­get­för­hand­ling­ar­na har in­letts och vå­rens kom­mu­nal­val när­mar sig.

– Riks­dags­hu­set är just nu som en tryck­ko­ka­re. Co­ro­nae­pi­de­min har ska­pat ett tryck in­om re­ge­ring­en och i re­la­tio­nen till op­po­si­tio­nen, och i nå­got ske­de bru­kar loc­ket fly­ga av. Nå­gon nor­mal po­li­tisk dis­kus­sion har in­te förts se­dan i mars men nu höjs de kri­tis­ka rös­ter­na.

Så kom­men­te­rar Mark­ku Jo­ki­si­pi­lä, chef för Åbo uni­ver­si­tets cen­ter för riks­dags­forsk­ning, de se­nas­te vec­kor­nas ut­spel från bå­de re­ge­ring­s­och op­po­si­tions­par­ti­er.

Bland an­nat har De grö­na ho­tat läm­na re­ge­ring­en om man in­te tar ett be­slut om kon­kre­ta kli­matåt­gär­der un­der bud­get­för­hand­ling­ar­na och Sam­lings­par­ti­et har ut­lo­vat en hög­re väx­el i op­po­si­tions­po­li­ti­ken.

– Käbb­let speg­lar det nya nor­ma­la in­om fin­ländsk po­li­tik, näm­li­gen otå­lig­het och oför­ut­säg­bar­het. Se­dan 2007 har in­te en en­da re­ge­ring sut­tit man­dat­pe­ri­o­den ut utan att an­ting­en stats­mi­nis­tern av­gått, nå­got par­ti läm­nat re­ge­ring­en el­ler ett re­ge­rings­par­ti splitt­rats, sä­ger Mark­ku Jo­ki­si­pi­lä.

Anar skräll för Sann­fin­län­dar­na

Även om vis­sa tar till bröst­to­ner in­ser samt­li­ga re­ge­rings­par­ti­er, en­ligt Jo­ki­si­pi­lä, att de in­te har någon­ting att vin­na på att ko­a­li­tio­nen fal­ler.

– Väns­ter­för­bun­det och De grö­na får bäst fram sin po­li­tik i den här

Käbb­let speg­lar det nya nor­ma­la in­om fin­ländsk po­li­tik. Mark­ku Jo­ki­si­pi­lä

kon­stel­la­tio­nen. Svens­ka folk­par­ti­et gyn­nas all­tid av att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är stats­mi­nis­ter­par­ti, ef­tersom par­ti­et är väl­vil­ligt till två­språ­kig­he­ten. Cen­tern li­der oer­hört re­dan som det är, me­dan det går för­bluf­fan­de bra för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Sam­ti­digt på­ver­kar osä­ker­he­ten in­om Cen­tern och par­ti­ets da­lan­de stöd re­ge­ring­en.

– Vem kom­mer att le­da Cen­tern och hur länge är Mat­ti Van­ha­nen (C) fi­nans­mi­nis­ter? Ba­ra un­der det se­nas­te året har vi haft by­ten på fle­ra cen­tra­la mi­nister­pos­ter och ut­ri­kesmi­nis­tern ut­reds för brott. Det vi­sar ock­så på pres­sen.

Den lag­stift­ning som nämns i re­ge­rings­pro­gram­met, men ute­bli­vit, bi­drar till tryc­ket. Jo­ki­si­pi­lä be­tviv­lar att re­ge­ring­en kom­mer till skott med åt­gär­der­na för att för­bätt­ra sys­sel­sätt­ning­en el­ler det in­komst­ba­se­ra­de ar­bets­lös­hets­stö­det i höst.

– Vå­rens val är ett guld­lä­ge för op­po­si­tions­par­ti­er­na, fram­för allt för Sann­fin­län­dar­na. Dis­kus­sio­nen om EU:s stöd­pa­ket lik­nar den om nöd­pa­ke­tet till Gre­kland 2010 och som gyn­na­de Sann­fin­län­dar­na i riks­dags­va­let året där­på.

Mark­ku Jo­ki­si­pi­lä anar att par­ti­et kan få sin förs­ta skräll i ett kom­mu­nal­val i vår om EU-stöd­pa­ke­tet do­mi­ne­rar hös­tens dis­kus­sio­ner.

– Blir epi­de­mins and­ra våg kraf­tig kan den överskug­ga allt. Oav­sett tror jag in­te att vi kom­mer att se sam­ma en­het­li­ga front i Riks­dags­hu­set som un­der vå­ren.

FO­TO: CATARIINA SALO

Blir co­ro­nae­pi­de­mins and­ra våg kraf­tig kan den överskug­ga all an­nan po­li­tisk dis­kus­sion. Mark­ku Jo­ki­si­pi­lä, chef för Åbo uni­ver­si­tets cen­ter för riks­dags­forsk­ning, tror än­då in­te att vi kom­mer att se sam­ma en­het­li­ga front som un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.