Hung­er­strej­ka­re i Helsing­fors vill se snab­ba kli­mat­be­slut

En hung­er­strejk har se­dan en vec­ka på­gått på Med­bor­gar­plat­sen i Helsing­fors. Tre per­so­ner har valt att helt av­stå från mat för att få fram sitt bud­skap.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA WESTERHOLM/SPT

Bud­ska­pet som de strej­kan­de vill få fram är att re­ge­ring­en i sam­band med hös­tens bud­get­för­hand­ling­ar bätt­re ska be­ak­ta må­let om kli­mat­ne­ut­ra­li­tet 2025.

– Vi vill hö­ra att Fin­land skär ner si­na kol­di­ox­id­ut­släpp med 20 pro­cent fram till slu­tet av 2021 och se­dan år­li­gen fort­sät­ter mins­ka på ut­släp­pen i sam­ma takt. En­dast så kan vi nå kli­mat­ne­ut­ra­li­tet 2025, sä­ger Eli­na Kaup­pi­la, som på lör­da­gen in­led­de sin sjät­te dag utan mat.

– Re­ge­ring­en har go­da mål men än­då hän­der ingen­ting. Vi har in­te läng­re tid att vän­ta med åt­gär­der.

Ock­så Till Sa­wa­la har hung­er­strej­kat.

– Visst skul­le jag gär­na slu­ta di­rekt, men trots att ett fler­tal be­sluts­fat­ta­re be­sökt oss här har inga kon­kre­ta änd­ring­ar skett, så jag fort­sät­ter, sä­ger han.

Det är or­ga­ni­sa­tio­nen Ex­tin­c­tion Re­bel­li­on som lig­ger bakom strej­ken.

Den sista bi­ten mat åt de för­ra sön­da­gen och visst har ma­gen kur­rat, sä­ger Kaup­pi­la.

Hon är glad över att hung­er­strej­ken har no­te­rats bå­de av be­sluts­fat­ta­re

Re­ge­ring­en har go­da mål men än­då hän­der ingen­ting. Vi har in­te läng­re tid att vän­ta med åt­gär­der.

och av för­bi­pas­se­ran­de. Så gott som al­la dyg­nets vak­na tim­mar an­vän­der hon och Sa­wa­la nu till att dis­ku­te­ra med för­bi­pas­se­ran­de som stan­nar till vid strejk­plat­sen.

Ock­så be­sluts­fat­ta­re har kom­mit för att lyss­na till de­ras bud­skap. Kaup­pi­la sä­ger att mil­jö- och kli­mat­mi­nis­ter Kris­ta Mik­ko­nen (Grö­na) har be­sökt dem en gång se­dan strej­ken in­led­des. Dess­utom har en sak­kun­nig från Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et, Ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­ets kli­ma­tam­bas­sa­dör och fle­ra and­ra be­sluts­fat­ta­re dykt upp un­der vec­kan.

Utö­ver bud­ska­pet om kli­mat­ne­ut­ra­li­tet 2025 har Sa­wa­la ock­så ett an­nat bud­skap till be­sluts­fat­tar­na. Han sä­ger att det in­te räc­ker med att man be­ak­tar kli­ma­tet en­bart i så­da­na frå­gor som di­rekt be­rör mil­jön.

– Kli­ma­ta­spek­ten mås­te be­ak­tas och för­ank­ras bätt­re i al­la be­slut, allt från be­slut om tra­fik till eko­no­mi, sä­ger han.

Fo­to: so­Fia Westerholm/sPt

Eli­na Kaup­pi­la och Till Sa­wa­la so­ver i ett tält på Med­bor­gar­plat­sen i Helsing­fors. Sin vak­na tid an­vän­der de till att dis­ku­te­ra kli­mat­frå­gor med för­bi­pas­se­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.