Trump över­vä­ger att lå­ta Snow­den kom­ma hem

Do­nald Trump tycks öpp­na för att be­nå­da Ed­ward Snow­den. De nya ut­ta­lan­de­na in­ne­bär en helom­vänd­ning från pre­si­den­tens ti­di­ga­re krav på vis­sel­blå­sa­rens av­rätt­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MIA HOLMBERG KARLS­SON/TT

Värl­dens san­no­likt mest kän­de vis­sel­blå­sa­re, som 2013 läck­te do­ku­ment om USA:s mas­sö­ver­vak­ning av in­ter­net och te­le­fo­ni, kan kom­ma att få läm­na sin ex­il i Ryss­land.

– Jag ska bör­ja tit­ta på det, sa­de USA:s pre­si­dent Do­nald Trump om en möj­lig be­nåd­ning av Ed­ward Snow­den un­der en press­kon­fe­rens på golf­klub­ben Bed­mins­ter i New Jer­sey, en­ligt The Gu­ar­di­an.

Kom­men­ta­ren kom ef­ter det att pre­si­den­ten ställt upp på en säll­synt in­ter­vju med New York Post ti­di­ga­re i vec­kan och där upp­gett att ”många är på Snow­dens si­da”. Frå­gan splitt­rar dock Vi­ta hu­set, en­ligt Trump.

– Många tyc­ker att han bor­de bli be­hand­lad an­norlun­da. Och and­ra tyc­ker att han gjor­de väl­digt då­li­ga sa­ker.

Se­dan det läck­ta ma­te­ri­a­let pub­li­ce­ra­des för sju år se­dan har Ed­ward Snow­den bott i Ryss­land för att und­vi­ka ut­läm­ning till – och åtal i – hem­lan­det USA. En be­nåd­ning skul­le med stor san­no­lik­het in­ne­bä­ra att han kan åter­vän­da till USA utan att ris­ke­ra fäng­el­se.

Snow­dens ad­vo­kat, Ana­to­lij

Många tyc­ker att han bor­de bli be­hand­lad an­norlun­da. Och and­ra tyc­ker att han gjor­de väl­digt då­li­ga sa­ker. Do­nald Trump

Kut­je­re­na, sä­ger till den rys­ka ny­hets­by­rån Ria att al­la even­tu­el­la åtal mot hans kli­ent bör läg­gas ned.

– Han age­ra­de in­te ba­ra i det ame­ri­kans­ka fol­kets in­tres­se, utan i he­la mänsk­lig­he­tens in­tres­se, sä­ger han.

Do­nald Trumps till sy­nes mild­ra­de håll­ning i frå­gan in­ne­bär en kraf­tig sväng­ning från hans ti­di­ga­re ut­ta­lan­den om den i dag 37-åri­ge vis­sel­blå­sa­ren. In­nan pre­si­den­ten in­tog Vi­ta hu­set skrev han minst 45 Twit­te­rin­lägg om Snow­den, där han stämp­la­de ho­nom som en för­rä­da­re som bor­de av­rät­tas.

”Snow­den är en spi­on som bor­de av­rät­tas – men om han kun­de av­slö­ja Oba­mas fö­re­ha­van­den så skul­le jag kanske bli en stor be­und­ra­re”, skrev pre­si­den­ten 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.