Ex­per­ter: Sta­tisti­ken vi­sar att Trumps chan­ser är go­da

Joe Bi­dens led­ning är im­po­ne­ran­de – men än­nu är det all­de­les för ti­digt att räk­na bort Do­nald Trump. Att årets val­rö­rel­se i USA sker un­der uni­ka om­stän­dig­he­ter spär yt­ter­li­ga­re på osä­ker­he­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MIA HOLMBERG KARLS­SON/TT

Opi­ni­ons­a­na­ly­ti­kern Na­te Sil­vers sajt Fi­ve Thir­ty Eight har släppt sin an­sed­da val­pro­gnos. Och det är en tyd­lig, om än för­sik­tig bild som må­las upp 80 da­gar in­för va­let. Do­nald Trump ser ut att be­hö­va ta sig upp för en re­jäl opi­ni­ons­mäs­sig upp­förs­bac­ke för att kun­na säk­ra en and­ra man­dat­pe­ri­od som USA:s pre­si­dent.

Med ma­jo­ri­tet i tra­di­tio­nel­la våg­mäs­tar­sta­ter som Flo­ri­da och Penn­syl­va­nia, po­ten­ti­ellt även i de re­pu­bli­kans­ka fäs­te­na Ge­or­gia och Tex­as, skul­le Joe Bi­den kun­na vin­na en jord­skreds­se­ger om va­let äg­de rum i dag.

Men det finns många fak­to­rer att ta hän­syn till, sä­ger Hen­rik Ekengren Oscars­son, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

– En sit­tan­de pre­si­dent har all­tid en viss för­del. Hi­sto­riskt sett har det ba­ra hänt fem gång­er att den sit­tan­de in­te väljs om. Men den här mät­ning­en är ett väl­digt bra red­skap när man fun­de­rar på chan­ser­na för att vin­na i de oli­ka del­sta­ter­na, sä­ger han.

Tred­je­dels chans

Fi­ve Thir­ty Eights mät­ning si­mu­le­rar va­let 40 000 gång­er och tar hän­syn till att det in­te är den na­tio­nel­la rös­ten som av­gör va­let, utan an­ta­let del­sta­ter som ett par­ti lyc­kas läg­ga un­der sig.

Ef­ter för­ra pre­si­dent­va­let fick saj­ten ut­stå skarp kri­tik, då man pre­cis som nu be­räk­na­de ut­ma­na­ren Hil­la­ry Clin­tons chans att vin­na till strax över 70 pro­cent.

Årets mät­ning är mer för­sik­tig än ti­di­ga­re års, men Hen­rik Ekengren Oscars­son ser den än­då som den i nu­lä­get bäs­ta upp­skatt­ning­en kring va­lets ut­gång.

– Det hand­lar om ex­tremt sto­ra mäng­der da­ta. Som det ser ut nu har Trump näs­tan en tred­je­dels chans att vin­na, vil­ket lå­ter li­te men är un­ge­fär sam­ma san­no­lik­het som vi såg in­för va­let 2016.

Ekengren Oscars­son jäm­för det med ett tär­nings­kast: om man slår en tär­ning och tän­ker att Trump blir åter­vald vid en et­ta el­ler tvåa, vil­ket sta­tis­tiskt hän­der en gång på tre, så ser chan­ser­na re­la­tivt go­da ut. Men bor­de in­te en väl­jar­röst va­ra mind­re slump­mäs­sig än ett tär­nings­kast?

– Så som det ame­ri­kans­ka val­sy­ste­met ser ut, och i och med att det är jämnt på si­na håll, kan även väl­digt små kam­pan­jef­fek­ter i till ex­em­pel Flo­ri­da el­ler Wiscon­sin gö­ra att nyc­kel­sta­ter änd­rar po­si­tion.

Pan­de­min på­ver­kar

Dess­utom är da­gens sam­häl­le­li­ga och eko­no­mis­ka lä­ge be­tyd­ligt mer osä­kert än vid de fles­ta ti­di­ga­re pre­si­dent­val i lan­det, sä­ger Ekengren Oscars­son.

I och med pan­de­min änd­ras he­la kam­panj­dy­na­mi­ken, det som ut­gör kär­nan för en ame­ri­kansk val­rö­rel­se: full­sat­ta are­nor, kam­panj­med­ar­be­ta­re som knac­kar dörr, som ska­kar hand med van­ligt folk på ga­tor och torg.

– Ing­en har nå­gon som helst aning om hur den vir­tu­el­la val­kam­pan­jen kom­mer att ver­ka. Pan­de­min och da­gens eko­no­mi stäl­ler till det, in­te minst mak­ro­e­ko­no­mis­ka in­di­ka­to­rer som sys­sel­sätt­ning, till­växt, hur det ser ut i ame­ri­kans­ka plån­böc­ker. Ing­en vet hur den eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen kom­mer att se ut om 80 da­gar.

– Det är näs­tan li­ka san­no­likt att det blir en jord­skreds­se­ger för Bi­den som att Trump vin­ner knappt, pre­cis som 2016.

Trump obe­räk­ne­lig

Par­ti­rör­lig­he­ten är be­tyd­ligt mind­re i USA än i ex­em­pel­vis Sve­ri­ge. Se­dan 2016 be­räk­nas un­der 10 pro­cent av väl­jar­na ha bytt si­da. Vad som kom­mer att spe­la roll fram­ö­ver är fram­för allt hur par­ti­er­na job­bar med mo­bi­li­se­ring – att få folk att fak­tiskt gå och rös­ta.

– Det är ex­tremt vik­tigt för De­mo­kra­ter­na att väc­ka en­tu­si­asm hos grup­per som är mer svår­loc­ka­de till va­lur­nor­na, sä­ger Hen­rik Ekengren Oscars­son.

En yt­ter­li­ga­re osä­ker­hets­fak­tor ut­görs av pre­si­dent Trump själv, sä­ger han.

– Hans stil gör det he­la än­nu mer obe­räk­ne­ligt – ing­en vet vad han ska sä­ga el­ler gö­ra. Han är väl­digt skick­lig på av­le­dan­de ma­növ­rar och på att för­sö­ka de­mo­ra­li­se­ra mot­stån­da­re, se till att de ifrå­ga­sätts och ham­nar i då­lig da­ger, vil­ket kan få män­ni­skor att av­stå från att rös­ta

FO­TO: AP-TT

Joe Bi­den ser ut att ha ett kraf­tigt över­tag på pre­si­dent Trump, men ana­ly­ti­ker var­nar för att dra för­has­ta­de slut­sat­ser ut­i­från opi­ni­ons­mät­ning­ar. Bil­den är ett mon­tage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.