Far­ty­get vid Mau­ri­ti­us har sli­tits itu

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Ett ja­panskt far­tyg som har gått på grund på ett pa­ra­di­siskt ko­rall­rev i Mau­ri­ti­us har bru­tits i två de­lar, med­de­lar far­tygs­ä­ga­ren Na­gashi­ki Ship­ping. Myc­ket av de 3 000– 4 000 ton ol­ja som frakt­far­ty­get Wa­kashio bar på har pum­pats över till und­sät­tan­de tank­rar, men en hel del har run­nit ut. Att far­ty­get nu bryts i bi­tar gör att yt­ter­li­ga­re ol­ja läc­ker ut, och de när­mas­te da­gar­na vän­tas dess­utom hård­nan­de vä­der.

Rädd­nings­styr­kor pla­ne­rar en­ligt ano­ny­ma po­liskäl­lor att med hjälp av bog­ser­bå­tar ryc­ka loss för­par­ti­et, un­ge­fär två tred­je­de­lar av Wa­kashio. Tan­ken är att sän­ka den de­len ute till havs och på så sätt för­hind­ra yt­ter­li­ga­re ska­dor vid den käns­li­ga kust­lin­jen. Men vad som ska hän­da med ak­ter­de­len är oklart.

Många fri­vil­li­ga har an­slu­tit till sa­ne­rings­ar­be­tet se­dan olyc­kan in­träf­fa­de i ju­li. För­u­tom att det är en mil­jö­ka­ta­strof ris­ke­rar ha­ve­ri­et att skräm­ma bort tu­ris­ter, som dras till bil­den av Mau­ri­ti­us oför­stör­da rev och är en vik­tig in­komst­käl­la för öri­ket i In­dis­ka oce­a­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.