Ökad smit­ta kan skju­ta upp ny­zee­ländskt val

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Nya Ze­e­lands vice pre­miär­mi­nis­ter Winston Pe­ters vill skju­ta upp lan­dets all­män­na val som är pla­ne­rat till den 19 sep­tem­ber. Or­sa­ken sägs va­ra ök­ning­en av co­vid-19 – men tros i själ­va ver­ket va­ra po­li­tiskt mo­ti­ve­rad. En­ligt tid­ning­en The New Ze­a­land He­rald har Winston Pe­ters, vars po­pu­list­par­ti New Ze­a­land First är i ko­a­li­tion med Ja­cin­da Ar­derns La­bour, skri­vit till pre­miär­mi­nis­tern och bett hen­ne att flyt­ta fram va­let till den 21 no­vem­ber.

Ar­dern och hen­nes par­ti La­bour ser i nu­lä­get ut att vin­na en jord­skreds­se­ger i sep­tem­ber. I en opi­ni­ons­un­der­sök­ning ge­nom­förd i slu­tet av ju­li fick La­bour 60,9 pro­cent, den högs­ta siff­ran nå­gon­sin för par­ti­et i un­der­sök­ning­en. Pe­ters, och även den kon­ser­va­ti­va op­po­si­tio­nens, för­sök att skju­ta upp va­let tros be­ro på Ar­derns nu­va­ran­de re­kord­höga po­pu­la­ri­tet.

Ja­cin­da Ar­dern vän­tas en­ligt The New Ze­a­land He­rald un­der mån­dags­mor­go­nen, ny­zee­ländsk tid, att till­kän­nage om va­let skjuts upp el­ler går av sta­peln som pla­ne­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.