En ore­tu­sche­rad bild av verk­lig­he­ten

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - BENGT FORS­BERG Helsing­fors

VERK­LIG­HE­TEN Erik af Häll­ströms ko­lumn (HBL 11.8) var läsvärd. Han skri­ver: ”Av upp­da­te­ring­ar­na på so­ci­a­la me­di­er kan man få in­tryc­ket att folk be­fin­ner sig i pa­ra­di­sets lust­gård då de fi­rar se­mes­ter.”

Här kom­mer någ­ra plock ur se­mestern 2020 på min som­mar­hol­me.

Det förs­ta lil­la till­ta­get på vår­kan­ten var att på ving­li­ga ben ta sig upp på stug­ta­ket och so­pa ner tall­barr från det gång­na vin­ter­halv­å­ret. Ifall bar­ren får lig­ga kvar, blir de snart till mull och se­dan blir det små plan­tor och till slut en li­ten skog. Ef­ter att hel­skin­nad kom­mit ner igen fick jag smör­ja in de brän­nan­de fing­rar­na med en sal­va av for­te­ka­rak­tär. Den ver­kar in­om 30 mi­nu­ter. Ingen­ting att näm­na om på so­ci­a­la me­di­er.

Föl­jan­de be­tung­an­de ar­be­te var att ta fram ste­gen och bör­ja töm­ma rän­nor­na som var ful­la av tall­barr, så regn­vatt­net fritt kan sö­ka sig till stup­rö­ret.

Me­ra ar­be­te! Tvät­ta gäst­stu­gans väg­gar med vat­ten och tvätt­me­del – plåg­samt! Det gäl­ler att tvät­ta ta­kets un­der­si­da, tak­sto­lar och väg­gar. Man får ta emot en del av smuts­vatt­net som ve­der­kvic­ker ens le­ka­men och rin­ner in un­der skjor­tan. Ing­et att skry­ta med på so­ci­a­la me­di­er.

När stu­gan tor­kat, ta fram målartejpe­n och skyd­da de om­rå­den du in­te vill må­la! Åt­gång: tre rul­lar à 30 me­ter.

Må­la, må­la och må­la! (Mel­lan regnsku­rar­na.)

Vad mer? Tvät­ta 80 kvadrat­me­ter ter­ras­ser. Ing­et gla­mo­röst att lyf­ta fram på so­ci­a­la me­di­er.

Föl­jan­de upp­gift: ta fram bur­kar­na med ol­ja för ter­ras­sen! Egen ku­lör för bryg­ga med land­gång. Sex plus fem me­ter. Ty­värr tog ol­jan slut en me­ter fö­re slutän­dan. Så jag fick åka i väg till fast­lan­det och skaf­fa me­ra ol­ja! Ing­et

att skro­de­ra med på so­ci­a­la me­di­er.

Slut­kläm: vär­ken och sju­ka le­der får man ock­så glöm­ma att rap­por­te­ra på so­ci­a­la me­di­er. Gott så, vad är so­ci­a­la me­di­er? Må det bli oklar­lagt.

Ty­värr, har ej fun­nit smult­ron. Har ej va­rit på kräft­ski­va. Har ej sö­ta små­barn el­ler gul­li­ga hun­dar.

Har i stäl­let upp­levt regn­da­gar, någ­ra broms­bett, myg­gor och ba­nan­flu­gor. En ore­tu­sche­rad bild av verk­lig­he­ten en­ligt år­gång 1941.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.